Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. De Raad van Bestuur
Artikel 3. De voorzitter
Artikel 4. Vergaderingen van de Raad
Artikel 5. Het verslag
Artikel 6. Besluiten van de Raad
Artikel 7. Verschoning
Artikel 8. Overleg met de Ondernemingsraad
Artikel 9. Vertrouwelijkheid
Artikel 9a
Artikel 10. Slotbepalingen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bestuursreglement NMa 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2013.
Bestuursreglement NMa 2005
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Gelet op artikel 4b van de Mededingingswet;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de NMa: de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
b. de Raad: de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Mededingingswet;
c. voorzitter: voorzitter van de Raad;
d. bestuurslid: lid van de Raad van Bestuur;
e. secretaris: secretaris van de Raad van Bestuur.
1.
De Raad komt in beginsel eenmaal per week in vergadering bijeen en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig acht, dan wel een bestuurder zulks onder opgaaf van redenen verlangt.
2.
De Raad maakt een evenredige verdeling van werkzaamheden door de aangelegenheden waarover de Raad besluiten moet nemen te verdelen in portefeuilles voor elke bestuurder, onder gelijktijdige aanwijzing van plaatsvervangers.
3.
Een bestuurslid is binnen de Raad voor de tot zijn portefeuille behorende aangelegenheden het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de NMa. Een portefeuillehouder geeft aan de NMa instructies ten aanzien van de voorbereiding van besluiten en andere handelingen met betrekking tot de tot zijn portefeuille behorende aangelegenheden.
4.
De Raad benoemt een secretaris.
1.
De voorzitter benoemt een van de andere bestuursleden als plaatsvervangend voorzitter.
2.
De voorzitter:
a. roept de Raad in vergadering bijeen;
b. leidt de vergaderingen van de Raad;
c. geeft instructies aan de NMa over aangelegenheden, die niet behoren tot een in artikel 2 bedoelde portefeuille van een ander lid.
3.
De voorzitter wordt bij ontstentenis vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Het in dit reglement ten aanzien van de voorzitter bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
1.
De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar.
2.
Tot de vergaderingen van de Raad hebben toegang:
a. de bestuursleden;
b. de secretaris, tenzij de Raad anders bepaalt;
c. zij die door de Raad zijn uitgenodigd.
3.
In spoedeisende gevallen kan de vergadering van de Raad hetzij schriftelijk, hetzij op andere geschikte wijze geschieden. De wijze van besluitvorming dient alsdan in het verslag te worden vastgelegd.
4.
Over voorstellen omtrent de orde van de vergadering wordt bij voorrang beslist.
1.
De secretaris stelt een verslag op van het verhandelde in de vergadering. Het verslag bevat ten minste:
a. een opgave van de aanwezige personen;
b. een vermelding van de behandelde aangelegenheden;
c. zonodig een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;
d. een lijst van de genomen besluiten.
2.
Een bestuurslid dat zich niet kan verenigen met enig genomen besluit, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen.
3.
Het verslag wordt binnen één week na de vergadering aan de bestuursleden gezonden. Het wordt in de eerstvolgende vergadering na verzending, al dan niet gewijzigd, vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.
1.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
2.
De Raad neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
3.
De bestuursleden stemmen zonder last of ruggespraak.
1.
Een bestuurslid heeft het recht van verschoning indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn. Indien hij van het recht van verschoning gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling aan de voorzitter dan wel, indien het de voorzitter betreft, de plaatsvervangend voorzitter.
2.
Indien de Raad van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen zijn of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van de Raad met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan de Raad besluiten een bestuurslid ongevraagd verschoning te verlenen.
3.
Indien het eerste of tweede lid van toepassing is, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.
Artikel 8. Overleg met de Ondernemingsraad
De Raad voert overleg met de ondernemingsraad.
1.
Omtrent alle informatie en documentatie die bestuursleden in het kader van hun functie verkrijgen en die als vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel waarvan de vertrouwelijkheid uit de aard der informatie voortvloeit, nemen zij strikte geheimhouding in acht, ook na hun aftreden.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op diegenen die belast zijn met de administratieve en secretariële ondersteuning van de Raad.
Artikel 9a
De Raad conformeert zich aan het integriteitsbeleid dat geldt voor de medewerkers van de NMa.
1.
De Raad kan dit reglement aanvullen, dan wel wijzigen.
2.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad. Ontbreekt de gelegenheid voor een beslissing van de Raad, dan beslist de voorzitter.
3.
Dit reglement alsmede wijzigingen daarin behoeven de instemming van de Minister van Economische Zaken.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.
Artikel 12. Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Bestuursreglement NMa 2005.
Dit reglement zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 juli 2005
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,