{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bestuursreglement ACM

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 23 april 2013, ACM/DJZ/2013/200999, tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement ACM)
De Autoriteit Consument en Markt,
Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken van 13 april 2013;
Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
c. bestuurslid: lid van ACM;
d. bestuursvoorzitter: bestuurslid, tevens voorzitter van ACM;
e. secretaris: secretaris van ACM.
1.
De bestuursleden geven gezamenlijk leiding aan het ACM-personeel.
2.
De bestuursleden maken een evenredige verdeling van werkzaamheden door de aangelegenheden waarover ACM besluiten moet nemen, te verdelen in portefeuilles voor elk lid, waarbij de bestuursleden elkaar kunnen vervangen.
3.
Een bestuurslid is voor de tot zijn portefeuille behorende aangelegenheden het aanspreekpunt voor de directeuren van het ACM-personeel.
4.
ACM benoemt een secretaris. De secretaris maakt deel uit van het ACM-personeel.
1.
De bestuursvoorzitter benoemt een van de andere bestuursleden als plaatsvervangend bestuursvoorzitter.
2.
De bestuursvoorzitter roept ACM in vergadering bijeen en leidt de vergadering.
3.
De bestuursvoorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend bestuursvoorzitter. Het in dit besluit ten aanzien van de bestuursvoorzitter bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
1.
De bestuursleden komen in beginsel eenmaal per week in vergadering bijeen.
2.
Bij aanwezigheid van ten minste twee bestuursleden vindt de vergadering plaats.
3.
De vergadering is niet openbaar.
4.
Tot de vergaderingen hebben toegang de bestuursvoorzitter, de andere bestuursleden en zij die zijn uitgenodigd.
5.
De secretaris stelt, met instemming van de bestuursvoorzitter, de agenda samen en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.
6.
In spoedeisende gevallen of bij afwezigheid van bestuursleden kan de vergadering hetzij schriftelijk, hetzij op andere geschikte wijze geschieden. De wijze van besluitvorming wordt alsdan met de genomen beslissingen in het verslag vastgelegd.
1.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
2.
ACM neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
3.
Een bestuurslid stemt zonder last of ruggespraak.
1.
De secretaris stelt een verslag op van het verhandelde in de vergadering. Het verslag bevat ten minste:
a. een opgave van de aanwezige personen;
b. een vermelding van de behandelde aangelegenheden;
c. zo nodig een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;
d. een lijst van de genomen besluiten en actiepunten.
2.
Een bestuurslid dat zich niet kan verenigen met een genomen besluit, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen.
3.
Het verslag wordt binnen vijf dagen na de vergadering aan de bestuursleden verzonden. Het wordt de eerstvolgende vergadering na verzending, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door de bestuursvoorzitter.
1.
Een bestuurslid kan verzoeken zich te mogen verschonen indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen. Indien hij zich wil verschonen, richt hij zijn verzoek aan de bestuursvoorzitter dan wel, indien het de bestuursvoorzitter betreft, aan de plaatvervangend bestuursvoorzitter.
2.
Indien ACM van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van ACM met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan ACM besluiten een bestuurslid ook zonder verzoek verschoning te verlenen.
3.
Indien verschoning wordt toegewezen of verleend, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.
4.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel, neemt een bestuurslid niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over aangelegenheden die een onderneming uit de spoorwegsector betreffen, waarmee hij gedurende het jaar voorafgaand aan de start van een procedure een directe of indirecte band onderhield.
Artikel 8
Het Bestuursreglement NMa 2005 en het Bestuursreglement OPTA worden ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Bestuursreglement ACM.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 23 april 2013
De Autoriteit Consument en Markt,
bestuursvoorzitter
bestuurslid
bestuurslid