Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Bedrijfsgezondheidszorg
Artikel 3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Artikel 4. Verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
Artikel 5
Artikel 6. Ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de werkzaamheden
Artikel 7. Voortgezet verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid binnen vier weken
Artikel 8. Controle bij hervatting
Artikel 9. Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel 10. Besmettelijke ziekten van derden
Artikel 11. Regels voor het bevoegd gezag met betrekking tot de reïntegratie van de zieke betrokkene
Artikel 11a. Regels voor de zieke betrokkene met betrekking tot reïntegratie
Artikel 12. Onderzoek naar het recht op een WAO- of WIA-uitkering
Artikel 13. Inkomsten uit wenselijk geachte arbeid
Artikel 14. Geen aanspraak op bezoldiging
Artikel 15. Staken van bezoldiging
Artikel 16. Uitbetaling en uitkering aan anderen
Artikel 17. Onderzoek tijdens verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
Artikel 18. Onderzoek ondanks dienstvervulling
Artikel 19. Hernieuwd onderzoek
Artikel 20. Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor de eigen arbeid
Artikel 20a. Ontslag in verband met niet meewerken aan reïntegratie
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39. Aanspraken wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid na ontslag of beëindiging van de dienstbetrekking
Artikel 40. Voorwaarden en verplichtingen bij het verkrijgen van aanspraken wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid na beëindiging van de dienstbetrekking
Artikel 41
Artikel 42. Ziektekosten
Artikel 43. Kosten ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de werkzaamheden
Artikel 44. Terugbetaling en terugvordering
Artikel 45. Onvervreemdbaarheid van bezoldiging of uitkering
Artikel 46. Verhaalswet
Artikel 47. Tervisielegging
Artikel 48. Conversie reeds bestaande uitkeringen op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid
Artikel 48a. Reïntegratiemelding aan het Lisv bij invoering van de WAO
Artikel 49. Geen rechten voor datum van inwerkingtreding besluit
Artikel 50. Citeertitel
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6 Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Het bevoegd gezag en de betrokkene zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.
2.
Het bevoegd gezag is verplicht de lokalen, werktuigen, hulpmiddelen en gereedschappen waarin of waarmee het de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de betrokkene in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
3.
Het bevoegd gezag is jegens de betrokkene aansprakelijk voor de schade die de betrokkene in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij het aantoont dat het de in het tweede lid bedoelde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van betrokkene.
4.
Het bevoegd gezag kan uit hoofde van het eerste lid de werknemer schadeloos stellen, kosten vergoeden of overigens een geldelijke tegemoetkoming verlenen naar hetgeen met het oog op de omstandigheden redelijk te achten is.
5.
Het bevoegd gezag is bij aansprakelijkheid uit hoofde van het derde lid verplicht de betrokkene schadeloos te stellen, kosten te vergoeden of overigens een geldelijke tegemoetkoming te verlenen.
6.
De schadeloosstelling vergoedt ten minste de loonschade van de betrokkene tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid, voor zover deze niet wordt gedekt door het recht van de werknemer op loondoorbetaling bij ziekte, een eventuele vergoeding van kosten op grond van artikel 43 of op een wettelijke of bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.
7.
Het derde tot en met zesde lid van dit artikel blijven buiten toepassing ten aanzien van de betrokkene die zonder aannemelijke redenen verzuimd heeft aan het bevoegd gezag binnen 30 dagen mededeling te doen van het bestaan van een omstandigheid als bedoeld in het derde of vierde lid.