{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toetsing voorstellen voor beslissingen
Artikel 3. Inrichting ziekteverzuimadministratie van eigenrisicodrager; controle op de uitvoering ZW door de eigenrisicodrager
Artikel 4. Informatieverstrekking door eigenrisicodrager en UWV met betrekking tot te verrichten werkzaamheden
Artikel 5. Informatieverstrekking door de eigenrisicodrager aan het UWV
Artikel 6. Kosten werkzaamheden verricht door het UWV
Artikel 7. Schadevergoeding, griffierecht en proceskosten na onrechtmatig gebleken beschikking
Artikel 8. Citeertitel
Artikel 9. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 63a, zevende lid, van de Ziektewet;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. ZW: de Ziektewet ;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
c. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen .
1.
De eigenrisicodrager legt een voorstel voor een beslissing aan het UWV voor.
2.
De eigenrisicodrager bereidt de beslissing op zorgvuldige wijze voor, waarbij het voorstel wordt gedragen door de onderliggende feiten.
3.
De eigenrisicodrager doet zijn voorstel voor een beslissing op een door het UWV daartoe beschikbaar gesteld formulier en stuurt zo spoedig mogelijk nadat hij redelijkerwijze had kunnen weten dat het UWV een beslissing moet nemen en via een beschikking bekend moet maken, dit formulier aan het UWV.
4.
Met het in het eerste lid bedoelde voorstel voor een beslissing worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken meegezonden.
5.
Het UWV verzekert zich ervan dat de voorbereiding van de beslissing door de eigenrisicodrager op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en dat het voorstel wordt gedragen door de onderliggende feiten.
6.
Indien de eigenrisicodrager het voorstel naar het oordeel van het UWV niet of niet voldoende zorgvuldig heeft voorbereid, wordt de eigenrisicodrager in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een hem door het UWV gestelde termijn.
7.
Indien de eigenrisicodrager binnen de gestelde termijn het verzuim niet of niet voldoende heeft hersteld, verricht het UWV de werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW , of onderdelen daarvan.
8.
Het UWV maakt de beschikking zo spoedig mogelijk bekend.
1.
De eigenrisicodrager richt zijn ziekteverzuimadministratie als volgt in:
a. Registratie vindt plaats op persoonsniveau;
b. De eigenrisicodrager registreert terzake van een persoon als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv:
sofinummer;
naam;
de periode van ongeschiktheid en een overzicht van eerdere perioden van ongeschiktheid;
motivering waarom het een persoon betreft als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv;
weigering van ZW-uitkering en de motivering daarvan;
hoogte van het dagloon en motivering van de totstandkoming daarvan;
hoogte van de brutodaguitkering ZW en motivering van de totstandkoming daarvan;
aanvang, duur en einde van het recht op ZW-uitkering en motivering van de totstandkoming daarvan;
de periode waarover ZW-uitkering is betaald.
10° de periode waarover een voorschot is betaald.
2.
De eigenrisicodrager neemt ten aanzien van de verzuimadministratie bedoeld in het eerste lid de volgende bewaartermijnen in acht:
a. Inzake het medisch dossier een termijn van tien jaar;
b. Inzake de overige gegevens een termijn van vijf jaar.
De termijnen vangen aan op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de laatste handeling aan het dossier heeft plaatsgevonden.
3.
Het UWV voert periodiek controle uit op de uitvoering van de ZW door de eigenrisicodrager. De eigenrisicodrager verschaft het UWV hiertoe toegang tot de benodigde gegevens.
4.
Indien de uitkomsten van de controle daartoe aanleiding geven, is het UWV bevoegd om de eigenrisicodrager ten behoeve van de door de eigenrisicodrager te verrichten werkzaamheden instructies te geven.
5.
Indien de eigenrisicodrager zich niet of niet voldoende aan de in het vierde lid bedoelde instructies houdt, is het UWV bevoegd te bepalen dat de eigenrisicodrager in afwijking van artikel 2 gedurende een door het UWV vastgestelde periode voorstellen voor beslissingen ingevolge de ZW , of onderdelen daarvan aan het UWV voorlegt.
6.
Gedurende de in het vijfde lid bedoelde periode legt de eigenrisicodrager een voorstel voor een beslissing voor aan het UWV op een door het UWV daartoe beschikbaar gesteld formulier.
7.
De eigenrisicodrager stuurt het in het zesde lid bedoelde formulier aan het UWV zo spoedig mogelijk nadat hem is gebleken dat een beslissing genomen moet worden.
8.
Met het in het zesde lid bedoelde voorstel voor een beslissing worden alle stukken meegezonden die relevant zijn voor het nemen van een beslissing, of onderdelen daarvan.
9.
Indien de eigenrisicodrager het voorstel naar het oordeel van het UWV niet of niet voldoende zorgvuldig heeft voorbereid, wordt de eigenrisicodrager in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een hem door het UWV gestelde termijn.
10.
Indien de eigenrisicodrager binnen de gestelde termijn het verzuim niet of niet voldoende heeft hersteld, verricht het UWV de werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW , of onderdelen daarvan.
11.
Beslissingen als bedoeld in artikel 52c, eerste, tweede en vierde lid ZW deelt het UWV zo spoedig mogelijk aan de eigenrisicodrager mee.
12.
De overige beschikkingen maakt het UWV zo spoedig mogelijk bekend.
1.
De eigenrisicodrager verstrekt de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de in artikel 63a, eerste lid, van de ZW genoemde werkzaamheden aan het UWV in de situatie dat het UWV werkzaamheden verricht voor de eigenrisicodrager.
2.
Indien de persoon, bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv, het UWV informatie heeft verstrekt ter nakoming van de verplichting, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of artikel 49 van de ZW, deelt het UWV die informatie onverwijld mee aan de eigenrisicodrager met in achtneming van de medische besluitenregeling, neergelegd in de derde afdeling, paragraaf 2, van de ZW.
Artikel 5. Informatieverstrekking door de eigenrisicodrager aan het UWV
Indien de eigenrisicodrager het vermoeden heeft dat de persoon, bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv, de verplichting, bedoeld in artikel 31, eerste lid, of artikel 49 van de ZW, niet of niet behoorlijk is nagekomen, deelt hij dit onverwijld mee aan het UWV.
1.
Indien het UWV werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW verricht, brengt het UWV de eigenrisicodrager ter zake van deze werkzaamheden per persoon als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv en per genoemd onderdeel de volgende bedragen in rekening.
a. Beoordeling Recht Ziektewet € 36;
b. Beoordeling Hoogte Ziektewet € 60;
c. Beoordeling Duur Ziektewet € 15;
d. Informatieverzoek Ziektewet € 21;
e. Beoordeling Maatregel Ziektewet € 29.
2.
Het UWV brengt ter zake van verhaal van ziekengeld door het UWV op grond van artikel 63a, derde en vijfde lid, van de ZW de eigenrisicodrager de feitelijk gemaakte kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering in rekening.
3.
Indien het UWV naast het ziekengeld een bedrag aan wettelijke rente heeft betaald wegens het te laat betalen van ziekengeld, brengt het UWV ook de wettelijke rente in rekening bij de eigenrisicodrager.
1.
Indien blijkt dat een door het UWV genomen beschikking onrechtmatig is, en op grond van het Besluit Schadebeleid dan wel op grond van een rechterlijke uitspraak, een schadevergoeding verschuldigd is, betaalt het UWV de schadevergoeding.
2.
Indien de kosten, bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, of artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht of het griffierecht bedoeld in art. 8:74, van de Algemene wet bestuursrecht moeten worden vergoed, betaalt het UWV die vergoeding.
Artikel 8. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Dit besluit zal, na goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 7 april 2003
voorzitter Raad van bestuur UWV