{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Werkgebieden locaties werk en inkomen
Artikel 3. Afgifte verklaring werkloze
Artikel 4. Indiening ontslagaanvraag
Artikel 5. Afgifte, verlenging of intrekking van tewerkstellingsvergunning
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2012.
Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2011
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 10 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet Suwi: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet Suwi;
c. Locaties werk en inkomen: de locaties werk en inkomen, genoemd in artikel 10 Wet Suwi;
d. Ontslagaanvraag: een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding op grond van artikel 6, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ;
e. AJD-vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf.
1.
Bijlage 1 bevat de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de locaties voor werk en inkomen waarin de taken, bedoeld in artikel 30a, 30b, 30c, 30e en 31 Wet Suwi worden uitgevoerd.
2.
Bijlage 3 bevat de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de locaties voor werk en inkomen waarin de WSW-indicatie, bedoeld in artikel 30d Wet Suwi wordt uitgevoerd.
3.
Bijlage 4 bevat de indeling in 30 arbeidsmarktregio’s en de samenwerkende locaties Werk en Inkomen die de regio vormen.
1.
De beslissing op een aanvraag voor afgifte van de verklaring werkloze, bedoeld in artikel 14, vijfde lid onderdeel b, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt genomen op de bij dit besluit behorende bijlage 1 vastgestelde vestiging binnen wiens werkgebied de werkloze de arbeid gaat verrichten.
2.
Als de werkzaamheden van de werkloze zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gevestigd of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de inhoudingsplichtige is gevestigd.
1.
Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf. Bijlage 2 bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren.
2.
De ontslagaanvraag wordt ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht.
3.
Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer AJD-vestigingen, wordt de ontslagaanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de standplaats van de werknemer is gelegen. Ontbreekt deze standplaats, dan wordt de aanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit de aanvraag is ingediend. Geeft dit geen uitsluitsel, dan wordt de ontslagaanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de woonplaats van de werknemer is gelegen.
4.
Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen voor meerdere werknemers een ontslagaanvraag indient en op basis van het tweede en derde lid meerdere AJD-vestigingen in aanmerking komen, dient werkgever de ontslagaanvragen in bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de meeste van de werknemers de arbeid verrichten of hebben verricht. Ambtshalve of op verzoek van werkgever kan UWV beslissen dat de ontslagaanvragen bij een andere AJD-vestiging worden ingediend.
5.
UWV bepaalt waar de ontslagaanvraag wordt behandeld en kan deze behandeling zo nodig aan een andere AJD-vestiging overdragen.
Artikel 5. Afgifte, verlenging of intrekking van tewerkstellingsvergunning
Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen worden ingediend bij de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf te Zoetermeer.
Artikel 6
Het Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2010 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2011.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Dit besluit wordt met de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 18 november 2010
Voorzitter Raad van Bestuur UWV,