Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Spreiding
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf
De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen;
Gelet op artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Gezien de goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de wet;
c. Centrum voor werk en inkomen: een vestiging van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 24 van de wet;
d. vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening;
e. district: een regio die wordt bediend door meerdere vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening.
1.
In de bij dit besluit behorende bijlage 1 worden de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de Centra voor werk en inkomen vastgesteld, waarin de taken, bedoeld in artikel 21, onderdelen a tot en met g en i, worden uitgevoerd.
2.
In de bij dit besluit behorende bijlagen 2 en 3 worden de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de vestigingen en districten van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening vastgesteld, waarin de taken, bedoeld in artikel 21, onderdeel h, worden uitgevoerd.
3.
In de bij dit besluit behorende bijlage 3 worden de plaatsen van vestiging en werkgebieden van de Centra voor werk en inkomen vastgesteld, waarin de taken, bedoeld in artikel 21a van de wet worden uitgevoerd.
1.
Verzoeken voor het verlenen van toestemming voor de opzegging van de arbeidsverhouding op grond van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 worden ingediend bij, en worden voorbereid op de bij dit besluit behorende bijlage 2 vastgestelde vestigingen, voor de daarbij aangegeven werkgebieden.
2.
De beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht.
3.
Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gevestigd of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit het verzoek is ingediend.
4.
Indien op basis van het tweede en derde lid geen uitsluitsel bestaat over de vraag op welke vestiging de beslissing moet worden genomen, geldt dat de beslissing wordt genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de woonplaats van de betrokken werknemer is gelegen.
5.
Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen de arbeidsverhouding met meer werknemers wenst op te zeggen en de toepassing van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid, er in resulteert dat op meer dan een vestiging binnen een district een beslissing moet worden genomen, kan de beslissing worden genomen op de vestiging van het districtshoofd AJD.
6.
Indien de beslissing zou moeten worden genomen binnen meer districten, wordt de beslissing genomen op de vestiging van het districtshoofd AJD, waarin de vestiging van de werkgever is gelegen die de meeste individuele aanvragen indient, met dien verstande dat, als binnen drie of meer districten een beslissing zou moeten worden genomen, de beslissing wordt genomen op een door de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan te wijzen locatie, het hoofdkantoor van de afdeling Juridische Zaken daaronder begrepen.
7.
In bijzondere omstandigheden kan de manager AJD besluiten dat de beslissing als bedoeld in dit artikel wordt genomen door het Hoofd Juridische Zaken van een ander district dan die volgens dit artikel bevoegd zou zijn.
1.
De beslissing op een aanvraag voor afgifte van de verklaring langdurig werkloze, bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt genomen op de bij dit besluit behorende bijlage 2 vastgestelde vestiging binnen wiens werkgebied de langdurig werkloze de arbeid gaat verrichten.
2.
Als de werkzaamheden van de langdurig werkloze zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gevestigd of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de inhoudingsplichtige is gevestigd.
1.
Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen worden ingediend bij de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Zoetermeer.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
Zoetermeer, 7 maart 2002.
De Centrale organisatie werk en inkomen,
voorzitter Raad van Bestuur