Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Werkgebieden van de UWV-vestigingen
Artikel 3. Afgifte verklaring werkloze
Artikel 4. Indiening ontslagaanvraag
Artikel 5. Afgifte, verlenging of intrekking van tewerkstellingsvergunning
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit werkgebieden UWV 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 januari 2015.
Besluit werkgebieden UWV 2014
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet Suwi:
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. UWV:
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet Suwi;
c. UWV-vestiging:
een vestiging van UWV waarin de taken, bedoeld in de artikelen 30a, 30b, 30c, en 31 Wet Suwi worden uitgevoerd
d. Ontslagaanvraag:
een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding op grond van artikel 6, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;
e. AJD-vestiging:
een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV.
1.
Bijlage 1 geeft per vestiging de werkgebieden van die vestiging aan.
2.
Bijlage 3 bevat de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s.
1.
De beslissing op een aanvraag voor afgifte van de verklaring werkloze, bedoeld in artikel 14, vijfde lid onderdeel b, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt genomen op de bij dit besluit behorende bijlage 1 vastgestelde vestiging binnen wiens werkgebied de werkloze de arbeid gaat verrichten.
2.
Als de werkzaamheden van de werkloze zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gelegen of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de inhoudingsplichtige is gelegen.
1.
Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Bijlage 2 bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per AJD-vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren.
2.
De ontslagaanvraag wordt ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht.
3.
Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer AJD-vestigingen, wordt de ontslagaanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de standplaats van de werknemer is gelegen. Ontbreekt deze standplaats, dan wordt de aanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit de aanvraag is ingediend. Geeft dit geen uitsluitsel, dan wordt de ontslagaanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de woonplaats van de werknemer is gelegen.
4.
Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen voor meerdere werknemers een ontslagaanvraag indient en op basis van het tweede en derde lid meerdere AJD-vestigingen in aanmerking komen, dient werkgever de ontslagaanvragen in bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de meeste van de werknemers de arbeid verrichten of hebben verricht. Ambtshalve of op verzoek van werkgever kan UWV beslissen dat de ontslagaanvragen bij een andere AJD-vestiging worden ingediend.
5.
UWV bepaalt waar de ontslagaanvraag wordt behandeld en kan deze behandeling zo nodig aan een andere AJD-vestiging overdragen.
Artikel 5. Afgifte, verlenging of intrekking van tewerkstellingsvergunning
Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen worden ingediend bij de AJD-vestiging te Den Haag.
Artikel 6
Het B esluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2013 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden UWV 2014.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
Dit besluit wordt met de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 19 november 2013