Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Verlening van mandaat, machtiging en volmacht
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
belet: belet als bedoeld in artikel 1, derde lid van het Besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, houdende regels voor de Raad van Bestuur;
bestuurslid: lid van het bestuur als bedoeld in artikel 3 van de Organisatiewet Kadaster;
calamiteit: een plotselinge onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot grote financiële, materiële, immateriële of imago schade voor de Dienst;
waarnemer: een directeur als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014, niet tevens zijnde een lid van het bestuur, die tijdelijk het bestuur vervangt.
1.
Het bestuur verleent in geval sprake is van:
a. belet van alle bestuursleden;
b. een calamiteit waarin acuut handelen noodzakelijk is; en
c. in geval van ziekte of onbereikbaarheid onmiddellijk contact tussen de bestuursleden en de Dienst redelijkerwijs niet mogelijk is;
aan de directeur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies, of bij diens belet, bij voorkeur aan de directeur wiens takenpakket dan wel wiens directie het meest wordt geraakt door de calamiteit, mandaat, volmacht en machtiging om als waarnemer van het bestuur besluiten te nemen die noodzakelijk zijn om de calamiteit te beheersen of te adresseren.
2.
In afwijking van het eerste lid zijn van mandaat uitgesloten:
a. het nemen van beslissingen die op grond van artikel 13 van de Organisatiewet Kadaster onderworpen zijn aan de goedkeuring dan wel instemming van de raad van toezicht;
b. het nemen van besluiten van algemene strekking, waaronder het vaststellen van beleidsregels;
c. het op grond van artikel 110 van de Kadasterwet nemen van een besluit op verzoeken tot vrijstelling, vermindering of teruggaaf van kadastraal recht, waarvoor geen beleidsregel of door het bestuur geaccordeerde gedragsregel bestaat;
d. het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 15 december 2015
Raad van Bestuur,