{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Ondermandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2. Toelichting
Algemeen
3. Ingetrokken regeling
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlening ondermandaat internationale inlichtingenuitwisseling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 17 juni 2011.
Besluit verlening ondermandaat internationale inlichtingenuitwisseling
De minister van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt het besluit van 17 augustus 2009, nr. CPP2009/1632M, aangepast in verband met de gewijzigde organisatiestructuur van de Douane. Ook zijn enkele technische wijzigingen aangebracht.
1. Ondermandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
De volgende functionarissen en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst zijn binnen het kader van hun taken gemandateerd om besluiten te nemen ingevolge de artikelen 5 en 7 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB):
A. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking aan niet EU-lidstaten met betrekking tot belastingen en heffingen (andere dan de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen) waarop de WIB van toepassing is
De voorzitter van het managementteam van Belastingdienst/Oost.
B. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking aan EU-lidstaten met betrekking tot belastingen en heffingen (andere dan de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen) waarop de WIB van toepassing is
De voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde organisatieonderdelen.
C. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking met betrekking tot de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen waarop de WIB van toepassing is
De algemeen directeur Belastingdienst/Douane.
Algemeen
In dit ondermandaatsbesluit is de mandatering van bevoegdheden voor het nemen van besluiten op grond van artikel 5 en 7 WIB geregeld. Met dit besluit is aangesloten bij het mandateringsbesluit nr. CPP2005/03241M van 28 februari 2006 houdende mandaatverlening en machtiging door de staatssecretaris aan de directeur-generaal Belastingdienst ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen .
Wijziging organisatiestructuur Douane Met ingang van 1 januari 2010 is het nemen van besluiten met betrekking tot de inlichtingenverstrekking over de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen belegd bij de Belastingdienst Douane, voorzover op deze heffingen de WIB van toepassing is. Tot 1 januari 2010 was deze bevoegdheid gemandateerd aan Belastingdienst/Douane Rotterdam.
In lijn met het ingetrokken besluit nr. CPP2009/1632M van 17 augustus 2009 zijn de algemeen directeur van de Belastingdienst Douane en de voorzitters van de managementteams van Belastingdienst/Noord, Belastingdienst/Oost, Belastingdienst/Randmeren, Belastingdienst/Rivierenland, Belastingdienst/Utrecht-Gooi, Belastingdienst/Amsterdam, Belastingdienst/Holland Noord, Belastingdienst/Haaglanden, Belastingdienst/ Holland Midden, Belastingdienst/Rijnmond, Belastingdienst/ Zuidwest, Belastingdienst/Oost-Brabant, Belastingdienst/Limburg alsmede de door hen aangewezen medewerkers gemandateerd tot het nemen van besluiten met betrekking tot de verstrekking van inlichtingen aan het buitenland op grond van artikel 5 WIB (verstrekking van inlichtingen op verzoek van het buitenland) en artikel 7 WIB (spontane verstrekking van inlichtingen aan het buitenland). Van deze besluiten worden kennisgevingen gezonden aan degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in Nederland woont of is gevestigd. De algemeen directeur, de voorzitters en de door hen aangewezen medewerkers behandelen ook de bezwaar- en beroepschriften die daaruit kunnen voortvloeien.
De bovengenoemde algemeen directeur en voorzitters en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst kunnen van deze bevoegdheden slechts gebruik maken indien en voorzover dit past binnen het kader van de hen toegewezen taken.
3. Ingetrokken regeling
Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van 1 januari 2010:
CPP2009/1632M .
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 31 maart 2010
De
minister