{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2014.
Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. directeur:
1°. directeur Strategie en Beleid;
2°. directeur Rechtszekerheid;
3°. directeur GEO;
4°. directeur Services;
5°. directeur Financiën, Planning en Control;
6°. secretaris Raad van Bestuur;
d. Akarn: Algemeen Kadaster Ambtenarenreglement Nieuw (Akarn).
1.
Aan elk van de directeuren wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om met betrekking tot de individuele rechtspositie en andere individuele personele aangelegenheden van de personeelsleden behorend tot zijn eenheid op grond van het Akarn besluiten te nemen alsmede om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, met dien verstande dat van het mandaat, volmacht en machtiging worden uitgezonderd:
a. de bevoegdheid tot het beschrijven en waarderen van functies, bedoeld in artikel 3.5;
b. de bevoegdheid tot het treffen van een regeling als bedoeld in artikel 3:9;
c. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake flexibilisering van de arbeidstijd als bedoeld in artikel 4:22;
d. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 6:5, 6:14 en 6:18;
e. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 7:39 en 7:47;
f. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 8:1, tweede lid, en 8:13;
g. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake de disciplinaire straf van ontslag als bedoeld artikel 9:5, eerste lid, onderdeel l;
h. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen inzake ontslag op gronden als bedoeld in de artikelen 10:7, 10:8, 10:9, 10:10 en 10:13;
i. de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen, bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, voor zover het niet gaat om beslissingen inzake het aanstellen, benoemen, verplaatsen in dan wel naar een hogere dan formele schaal.
2.
Aan elk van de directeuren wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend om met betrekking tot de individuele rechtspositie en andere individuele personele aangelegenheden van de personeelsleden behorend tot zijn eenheid besluiten te nemen alsmede om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten:
a. op grond van de:
1°. Regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen;
2°. Regeling Sociaal Plan Kadaster 2002 (SPK2002), met dien verstande dat van het mandaat, volmacht en machtiging wordt uitgezonderd de bevoegdheden bedoeld in artikel 30;
3°. Regeling uitzendvoorwaarden;
4°. Regeling voorschriften bij ziekte;
5°. Regeling werving en selectie;
6°. 5% Ziektekostenregeling;
7°. Regeling terbeschikkingstelling bedrijfsauto Kadaster, inclusief privé gebruik;
8°. Regeling levensloop Kadaster;
b. inzake de terbeschikkingstelling van laptops en mobiele telefoons.
3.
Aan elk van de directeuren wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend om, ter uitvoering van de tussen de Dienst en de Centrales voor Overheidspersoneel op 22 september 2005 te Utrecht overeengekomen afspraken met betrekking tot het personeelsprogramma ‘Maatwerk binnen een kader’, met betrekking tot de individuele rechtspositie en andere individuele personele aangelegenheden van de personeelsleden behorend tot zijn eenheid, besluiten te nemen inzake de toekenning van de in die overeenkomst genoemde (flankerende) instrumenten, alsmede om daaromtrent privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.
4.
Uitsluitend voor de gevallen waarin de directeur GEO afwezig is, worden gelijke mandaten, volmachten en machtigingen als die op grond van het eerste tot en met derde lid aan de directeur GEO zijn verleend, ook verleend aan de directeur Rechtszekerheid.
5.
Uitsluitend voor de gevallen waarin de directeur Rechtszekerheid afwezig is, worden gelijke mandaten, volmachten en machtigingen als die op grond van het eerste tot en met derde lid aan de directeur Rechtszekerheid zijn verleend, ook verleend aan de directeur GEO.
6.
Aan de directeur Services wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend om met betrekking tot de individuele rechtspositie en andere individuele personele aangelegenheden van gewezen ambtenaren van de Dienst besluiten te nemen alsmede om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten:
a. op grond van het Akarn, voor zover betreffend:
1°. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 6:5, 6:14 en 6:18;
2°. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 6:6 tot en met 6:9, 6:11 tot en met 6:13, 6:16, 6:17 en 6:19;
3°. de bevoegdheden tot het nemen van beslissingen, bedoeld in de artikelen 10:14 en 10:16;
b. op grond van de Regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid;
c. op grond van de 5% Ziektekostenregeling.
Aan de directeur Services wordt ook mandaat, volmacht en machtiging verleend om met betrekking tot de individuele rechtspositie en andere individuele personele aangelegenheden van ambtenaren van de Dienst besluiten te nemen alsmede om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten:
a. op grond van de Regeling chauffeurs leden Raad van Bestuur;
b. op grond van het voor IT Services vastgestelde werktijdenreglement;
c. op grond van de Regeling spaarloon;
d. op grond van de Regeling tegemoetkoming zorgverzekering;
e. inzake de toekenning van BHV toelagen als bedoeld in de Tabel BHV toelagen Kadaster per 1 januari 2004.
7.
De in het eerste tot en met zesde lid omschreven mandaten, volmachten en machtigingen worden verleend met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 6.
1.
Aan het bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels.
2.
Een directeur is niet bevoegd een besluit te nemen, noch om een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot hemzelf.
3.
Een directeur is niet bevoegd een besluit met een mogelijke precedentwerking te nemen. Een directeur legt een besluit als bedoeld in de eerste zin steeds aan het bestuur ter beslissing voor. De eerste en tweede zin zijn van overeenkomstige toepassing op een privaatrechtelijke rechtshandeling en een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling.
1.
Een directeur oefent zijn mandaat, volmacht en machtiging uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, en de bepalingen vermeld in dit besluit.
2.
Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met mogelijke financiële gevolgen geschiedt overigens met inachtneming van de aan hem toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan.
3.
Bij de uitoefening van de in artikel 2, vierde en vijfde lid, bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen is de directeur Rechtszekerheid onderscheidenlijk de directeur GEO gehouden tot hetgeen waartoe de directeur GEO onderscheidenlijk de directeur Rechtszekerheid gehouden is op grond van het eerste en tweede lid.
1.
Met betrekking tot de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging door een directeur kan het bestuur algemene en bijzondere aanwijzingen geven.
2.
Een directeur is, indien het eerste lid toepassing heeft gevonden, gehouden de algemene en bijzondere aanwijzingen van het bestuur op te volgen.
1.
Een directeur is bevoegd aan functionarissen die rechtstreeks onder hem ressorteren, een algemeen ondermandaat, algemene ondervolmacht en algemene ondermachtiging te verlenen ten aanzien van bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2, eerste, tweede, derde en zesde lid.
2.
De uitoefening van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van de door het bestuur gegeven aanwijzingen.
3.
Een directeur kan aan de in het eerste lid genoemde functionarissen met betrekking tot de uitoefening van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging algemene en bijzondere aanwijzingen geven.
4.
De directeur is gehouden toe te zien op de naleving van dit besluit en van de algemene en bijzondere aanwijzingen, bedoeld in artikel 5 en het derde lid van dit artikel, door degene aan wie hij ondervolmacht en ondermachtiging heeft verleend.
5.
Een directeur die ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verleent, draagt zorg voor bekendmaking hiervan. Hij legt een register aan met betrekking tot door hem verleende ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen. De directeur draagt tevens zorg, voor zover nodig, voor de te verrichten opgaven aan het handelsregister.
Artikel 7
Het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 25 november 2008
Raad van Bestuur