Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2014.
Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2008
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. directeur:
1°. directeur Strategie en Beleid;
2°. directeur Rechtszekerheid;
3°. directeur GEO;
4°. directeur Services;
5°. directeur Financiën, Planning en Control;
6°. secretaris Raad van Bestuur.
1.
Onverminderd het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2008 en de Regeling archiefbeheer Kadaster , wordt met betrekking tot aan het bestuur bij wettelijk voorschrift toegekende bevoegdheden tot het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling, mandaat, volmacht en machtiging verleend aan elk van de directeuren ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein en naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door het bestuur.
2.
Uitsluitend voor de gevallen waarin de directeur GEO afwezig is, worden gelijke mandaten, volmachten en machtigingen als die op grond van het eerste tot lid aan de directeur GEO zijn verleend, ook verleend aan de directeur Rechtszekerheid.
3.
Uitsluitend voor de gevallen waarin de directeur Rechtszekerheid afwezig is, worden gelijke mandaten, volmachten en machtigingen als die op grond van het eerste lid aan de directeur Rechtszekerheid zijn verleend, ook verleend aan de directeur GEO.
4.
De in het eerste tot en met derde lid omschreven mandaten, volmachten en machtigingen worden verleend met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 7.
Artikel 3
Aan het bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheid tot:
a. het nemen van beslissingen die op grond van artikel 13 van de Organisatiewet Kadaster onderworpen zijn aan de goedkeuring dan wel instemming van de raad van toezicht;
b. het vaststellen van beleidsregels;
c. het op grond van artikel 110 van de Kadasterwet nemen van een besluit op verzoeken tot vrijstelling, vermindering of teruggaaf van kadastraal recht, waarvoor geen precedent of gedragslijn bestaat.
1.
Een directeur is niet bevoegd een besluit te nemen, noch om een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten met betrekking tot hemzelf.
2.
Een directeur is niet bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift ingeval de directeur zelf het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, heeft genomen of anderszins bij dat besluit betrokken is geweest.
1.
Een directeur oefent zijn mandaat, volmacht en machtiging uit binnen de grenzen van de voor zijn eenheid vastgestelde taken en zijn functieomschrijving, alsmede met inachtneming van het ter zake geldende recht, de door het bestuur vastgestelde kaders zoals beleids- en uitvoeringsregels, en de bepalingen vermeld in dit besluit.
2.
Het nemen van beslissingen of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met (mogelijke) financiële gevolgen geschiedt overigens met inachtneming van de aan hem toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan. Daarbij is een directeur bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een bedrag van € 500.000, inclusief BTW zo die verschuldigd is, per verplichting, voor zover niet anders is bepaald met betrekking tot specifieke kosten dan wel investeringen.
3.
Bij de uitoefening van de in artikel 2, tweede en derde lid, bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen is de directeur Rechtszekerheid onderscheidenlijk de directeur GEO gehouden tot hetgeen waartoe de directeur GEO onderscheidenlijk de directeur Rechtszekerheid gehouden is op grond van het eerste en tweede lid.
1.
Met betrekking tot de uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging door een directeur kan het bestuur algemene en bijzondere aanwijzingen geven.
2.
Een directeur is, indien het eerste lid toepassing heeft gevonden, gehouden de algemene en bijzondere aanwijzingen van het bestuur op te volgen.
1.
Een directeur is bevoegd aan functionarissen die rechtstreeks onder hem ressorteren, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen ten aanzien van de bevoegdheden die aan hem zijn verleend op grond van artikel 2, eerste lid.
2.
De uitoefening van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van de door het bestuur gegeven aanwijzingen.
3.
Een directeur kan aan de in het eerste lid genoemde functionarissen met betrekking tot de uitoefening van de ondervolmacht en ondermachtiging algemene en bijzondere aanwijzingen geven.
4.
De directeur is gehouden toe te zien op de naleving van dit besluit en van de algemene en bijzondere aanwijzingen, bedoeld in artikel 6 en het derde lid van dit artikel, door degene aan wie hij ondervolmacht en ondermachtiging heeft verleend.
5.
Een directeur die ondervolmacht en ondermachtiging verleent, draagt zorg voor bekendmaking hiervan. Hij legt een register aan met betrekking tot door hem verleende ondervolmachten en ondermachtigingen. De directeur draagt tevens zorg, voor zover nodig, voor de te verrichten opgaven aan het handelsregister.
Artikel 8
Het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging niet-personele aangelegenheden Kadaster 2008.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 25 november 2008
Raad van Bestuur,