{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. Loyalis: Loyalis Maatwerkadministraties B.V., gevestigd te Heerlen en aldaar kantoorhoudende aan de Oude Lindestraat 70 (6411 JS);
d. Regelingen: Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid, Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten en de naastwettelijke regelingen (thans: de Uitvoeringsvoorschriften suppletieregeling).
1.
Aan Loyalis wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om met betrekking tot werknemers en gewezen werknemers van de Dienst ter uitvoering en op grond van de Regelingen besluiten te nemen alsmede om privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten, die het bestuur bij of krachtens de Regelingen bevoegd is te nemen.
2.
Het mandaat, de volmacht en de machtiging worden verleend met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 6.
Artikel 3
Loyalis is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Regelingen namens het bestuur te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.
Artikel 4
Loyalis is bevoegd om inzake de uitvoering van de Regelingen namens het bestuur in rechte op te treden en om namens het bestuur tegen rechterlijke uitspraken ter zake hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent Loyalis deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen toestemming van het bestuur. Loyalis is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.
Artikel 5
Loyalis is niet bevoegd om verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur , dan wel in het kader van de Wet Nationale ombudsman , dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de Regelingen, namens het bestuur af te handelen. Dergelijke zaken worden door Loyalis inhoudelijk voorbereid en formeel door het bestuur afgehandeld.
1.
Wat betreft het mandaat onderscheidenlijk de volmacht en de machtiging, bedoeld in dit besluit, is Loyalis bevoegd ondermandaat onderscheidenlijk ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan bij Loyalis in dienst zijnde functionarissen. Loyalis doet daarvan mededeling aan het bestuur.
2.
Loyalis houdt een register bij van de verleende ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen. Het register bevat de namen van de functionarissen van Loyalis aan wie ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend, de tijdstippen waarop zij zijn aangevangen en geëindigd, alsmede gegevens omtrent de inhoud van onderscheidenlijk het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging.
1.
Loyalis rapporteert ieder kwartaal aan het bestuur over de uitvoering van zijn bevoegdheden als omschreven in de artikelen 2, 3 en 4.
2.
Ingeval op grond van artikel 3 wordt beslist op een bezwaarschrift waarbij een kennelijk aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang in het geding is, dan wel een beslissing kan leiden tot precedentwerking, vindt in afwijking van het eerste lid onverwijld rapportage plaats.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten.
Apeldoorn, 7 januari 2007
Raad van Bestuur