{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2014.
Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. de portefeuille: het geheel van taken dat bij het Besluit portefeuilleverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2006 aan een lid van het bestuur is opgedragen.
1.
Het bestuur verleent, onverminderd het tweede lid, aan ieder lid van het bestuur mandaat en machtiging tot het nemen van alle beslissingen die liggen op het terrein van de eigen portefeuille en op het terrein van de portefeuille van een medebestuurslid dat bij belet of ontstentenis door dat lid overeenkomstig het Besluit portefeuilleverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2006 wordt vervangen. Het mandaat, bedoeld in de eerste zin, omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift.
2.
Van het in het eerste lid bedoelde mandaat wordt uitgezonderd de bevoegdheid:
a. tot het nemen van besluiten op grond van een bevoegdheid waarvan de aard zich tegen mandaatverlening verzet, tot welke bevoegdheden in elk geval behoort het beslissen op een bezwaarschrift door een lid van het bestuur dat zich richt tegen een besluit dat krachtens mandaat door dat bestuurslid zelf is genomen;
b. tot het stellen van regels waartoe het bestuur op grond van een wettelijk voorschrift verplicht dan wel bevoegd is.
Artikel 3
Het Mandaat- en volmachtbesluit leden van de Raad van Bestuur van het Kadaster wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat en machtiging leden Raad van Bestuur Kadaster 2006.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 18 april 2006.
Raad van Bestuur,