Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Verlening van mandaat en machtiging en uitzonderingen
Artikel 3. Intrekking eerdere regeling
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster en de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;
b. het bestuur: het bestuur van de Dienst;
c. het takenpakket: het geheel van taken dat bij het Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014 aan een lid van het bestuur is opgedragen.
1.
Het bestuur verleent, onverminderd het tweede lid van dit artikel, aan ieder lid van het bestuur mandaat en machtiging tot het nemen van alle beslissingen binnen het eigen takenpakket en binnen het takenpakket van een medebestuurslid dat bij belet door dat lid overeenkomstig het Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014 wordt vervangen. Het mandaat, bedoeld in de eerste zin, omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift.
2.
Van het in het eerste lid bedoelde mandaat wordt uitgezonderd de bevoegdheid:
a. tot het nemen van besluiten op grond van een bevoegdheid waarvan de aard zich tegen mandaatverlening verzet, tot welke bevoegdheden in elk geval behoort het beslissen op een bezwaarschrift door een lid van het bestuur dat zich richt tegen een besluit dat krachtens mandaat door dat bestuurslid zelf is genomen;
b. tot het stellen van regels waartoe het bestuur op grond van een wettelijk voorschrift verplicht dan wel bevoegd is.
Artikel 3. Intrekking eerdere regeling
Het Mandaat- en volmachtbesluit leden van de Raad van Bestuur van het Kadaster 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014.
Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
Apeldoorn, 2 december 2014
Raad van Bestuur,