Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Het verzoek tot verlenging
+ Verzoek tot hernieuwde inschrijving
+ Professionele opdrachten
+ Verlenging van de vermelding van de specialisatie bij de inschrijving in het Rbtv
+ Verzoek tot hernieuwde vermelding
+ Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verlenging inschrijving Rbtv

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit verlenging inschrijving Rbtv
Gelet op:
De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);
Artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv);
De artikelen 11 en 12 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Besluit btv);
De Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de Raad voor de Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);
Het advies van het Kwaliteitsinstituut van 18 juni 2012;
stelt de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van de voorwaarden die gelden voor de verlenging van de inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) de hiernavolgende nadere regels vast:
1.
Het verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv (hierna: het verzoek tot verlenging) wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘verlenging inschrijving Rbtv’.
2.
Indien bij de inschrijving een specialisatie is vermeld, dient tevens te worden aangegeven dat, naast het verzoek tot verlenging van de inschrijving, ook een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie wordt ingediend. Het verzoek kan door middel van het formulier ‘verlenging inschrijving Rbtv en vermelding specialisatie’ worden ingediend.
3.
Het formulier dient volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de verklaringen als bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vijfde lid, van de Wbtv te worden ingediend.
1.
Een verzoek tot verlenging dient tijdig, dat wil zeggen voor het verlopen van de termijn van de inschrijving, te worden ingediend.
2.
Indien het verzoek tot verlenging niet tijdig is ingediend, komt de inschrijving in het Rbtv alsmede de vermelding van een eventuele specialisatie bij de inschrijving, van rechtswege te vervallen op het moment dat de termijn van de inschrijving is verlopen.
3.
Het verzoek tot verlenging wordt afgewezen indien niet objectief wordt aangetoond dat aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 3
Voor het behandelen van een verzoek tot verlenging wordt, overeenkomstig artikel 7, tweede lid van het Besluit btv, een bedrag van € 75,– in rekening gebracht.
1.
Van een verzoek tot hernieuwde inschrijving is sprake indien een tolk of vertaler het verzoek tot verlenging van de inschrijving indient binnen vijf jaren na het verlopen van de termijn van die inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op verzoek uit het Rbtv of na doorhaling op grond van artikel 9 van de Wbtv.
2.
Een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt gehonoreerd indien aangetoond wordt dat:
a. Voldaan is aan de voorwaarden op basis van artikel 3 van de Wbtv;
b. alsnog voldaan is aan de bijscholingsverplichting zoals genoemd in het Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) die gold tijdens de periode van inschrijving waarop het verzoek tot hernieuwde inschrijving betrekking heeft;
c. een tolk of vertaler voldoet aan de eis van de professionele werkopdrachten zoals geformuleerd in artikel 11, onder a, van het Besluit btv.
Artikel 5
Voor het behandelen van een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt, overeenkomstig artikel 7, eerste lid van het Besluit btv, een bedrag van € 125,– in rekening gebracht.
1.
Van een professionele opdracht als tolk, zoals bedoeld in artikel 8 Wbtv en artikel 11, onder a, van het Besluit btv, is sprake indien het gaat om een in opdracht van een opdrachtgever verrichte tolkopdracht op basis van een afgesproken geldelijke vergoeding.
2.
Van een professionele opdracht als vertaler, zoals bedoeld in artikel 8 Wbtv en artikel 11, onder a, van het Besluit btv, is sprake indien het gaat om een in opdracht van een opdrachtgever verrichte vertaling op basis van een afgesproken geldelijke vergoeding.
3.
Per talencombinatie en vertaalrichting, die bij een verzoek tot verlenging zijn betrokken, dient de aanvrager aantoonbaar ten minste tien opdrachten, zoals omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, te hebben verricht binnen de periode van inschrijving waarop het verzoek tot verlenging betrekking heeft.
1.
Een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie wordt gehonoreerd als objectief wordt aangetoond dat aan de geldende voorwaarden, zoals genoemd in de bijlagen behorende bij het Besluit aanwijzen specialisatie , wordt voldaan.
2.
Een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie dat na het verlopen van de termijn van inschrijving is ingediend, wordt opgevat als een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie indien de inschrijving van de tolk of vertaler wel is verlengd of er tevens een hernieuwd verzoek tot inschrijving wordt ingediend.
1.
Van een verzoek tot hernieuwde vermelding van een specialisatie is sprake wanneer dat verzoek binnen vijf jaar na het verlopen van de termijn van inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op eigen verzoek of na doorhaling op grond van artikel 9 Wbtv, wordt ingediend.
2.
Een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie wordt gehonoreerd indien voldaan wordt aan alle volgende eisen:
a. de betreffende tolk of vertaler ingeschreven staat voor de talencombinatie(s) respectievelijk vertaalrichting(en) waarvoor hij de vermelding van de specialisatie in het Rbtv wenst en op grond van de Wbtv beëdigd is;
c. voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de aangewezen specialisatie zoals opgenomen in de bijlagen behorende bij het Besluit aanwijzen specialisatie ;
d. voldaan wordt aan de daarvoor geldende bijscholingsverplichting.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verlenging inschrijving Rbtv.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.
21 februari 2013
Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Stelsel
Directeur Bedrijfsvoering