{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verhaal overheidswerkgever

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit verhaal overheidswerkgever
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 97b, elfde lid van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1
Een besluit inzake verhaal op de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 97b, eerste lid van de Werkloosheidswet bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de dagtekening van het besluit;
b. de naam en het sofinummer van de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 97b van de Werkloosheidswet ;
c. een specificatie, voorzover mogelijk, van de bedragen die worden verhaald;
d. een specificatie, voorzover mogelijk, van de perioden waarop deze bedragen betrekking hebben;
e. de termijn waarbinnen de werkgever de bedragen die worden verhaald, moet betalen;
f. de wijze waarop de overheidswerkgever moet betalen;
g. de wijze waarop het besluit bij gebreke van tijdige betaling ten uitvoer zal worden gelegd;
h. de wijze waarop bezwaar ingesteld kan worden;
i. de mededeling dat bij gebreke van tijdige betaling, de bedragen worden verhoogd met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zendt, zodra is vastgesteld welke bedragen over een bepaalde periode aan de overheidswerknemer zullen worden uitbetaald, een factuur aan de overheidswerkgever ter zake van de bedragen die over die periode worden verhaald. Indien de bedragen die over een bepaalde periode zijn verhaald hoger of lager zijn dan de overheidswerkgever over die periode werkelijk verschuldigd was, wordt het te veel of te weinig betaalde verrekend bij de eerstvolgende factuur.
2.
De termijn waarbinnen de overheidswerkgever het bedrag moet betalen, bedraagt veertien kalenderdagen na dagtekening van de factuur, bedoeld in het eerste lid.
1.
Bij gebreke van tijdige betaling stuurt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de overheidswerkgever een schriftelijke aanmaning.
2.
De aanmaning, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de mededeling dat de overheidswerkgever in gebreke is;
b. een specificatie van de bedragen aan wettelijke rente en op de invordering betrekking hebbende kosten welke de overheidswerkgever verschuldigd is;
c. de mededeling dat de overheidswerkgever binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de aanmaning alsnog moet betalen;
d. een specificatie van de maatregelen welke zullen worden genomen indien de werkgever niet betaalt binnen de termijn, bedoeld onder c.
Artikel 4
Het Besluit verhaal op overheidswerkgever bij werkloosheid werknemer wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhaal overheidswerkgever.
Amsterdam, 30 juli 2002
voorzitter Raad van Bestuur UWV