Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Bestuursstructuur
B. Aangeboden kansspel
C. Afdrachten
D. Bescherming van consumenten
E. Toezicht en controle
F. Rapportage en verslaglegging
G. Overig
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vergunning totalisator 2015-2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8790, inzake verlening van de vergunning tot het organiseren van een totalisator
Op grond van artikel 24 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) aan Sportech Racing B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd in ’s Gravenhage met KvK-nummer 27144447 (hierna: de vergunninghouder), de vergunning tot het organiseren van een totalisator voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.
Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van het kansspel inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.
A.1 De vergunninghouder is verplicht de Kansspelautoriteit onmiddellijk te informeren als niet langer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
de vergunninghouder ontplooit zijn activiteiten met inachtneming van de statuten d.d.
7 juni 2013;
dat Sportech Plc, een public listed company (London Stock Exchange) naar Brits recht gevestigd in Londen, of een 100%-dochtervennootschap van Sportech Plc, de enige aandeelhouder van de vergunninghouder is.
A.2
De vergunninghouder is verplicht de totalisator aan te bieden met inachtneming van het ‘Totalisatorreglement 2016’ d.d. 1 januari 2016; Gebruik van een ander reglement is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kansspelautoriteit.
A.3 De Kansspelautoriteit kan, in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met de vergunninghouder, de vergunninghouder aanwijzingen geven met betrekking tot het totalisatorreglement. De vergunninghouder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.
B.1 De vergunninghouder mag uitsluitend een totalisator volgens het parimutuele stelsel (‘pool betting’) organiseren in de zin van artikel 23 van de wet, waarbij uitsluitend gewed kan worden op de uitslag van ten hoogste 1.000 evenementen per maand ter zake van harddraverijen en paardenrennen.
die in Nederland worden gehouden onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, gevestigd te Wassenaar met KvK-nummer 27298027, en/of
die in het buitenland worden gehouden onder auspiciën van een lokale vergelijkbare organisatie.
B.2 De vergunninghouder mag bij weddenschappen de inzetten ten behoeve van het voor prijzen bestemde bedrag samenvoegen:
tot een ‘local pool’, gevormd door inzetten gedaan bij de vergunninghouder;
tot een ‘common pool’ gevormd door de inzetten gedaan bij de vergunninghouder en bij andere (buitenlandse) aanbieders van weddenschappen.
B.3. De vergunninghouder mag de weddenschappen aanbieden via fysieke verkooplocaties (waaronder renbanen, wedkantoren, wedcafés, speelcasino’s, speelautomatenhallen, en andere verkooppunten) en langs direct elektronische weg.
B.4. De vergunninghouder mag geen inzet per persoon accepteren die hoger is dan:
1.000 euro voor de meervoudige weddenschappen, zoals bijvoorbeeld: ‘Trio’, ‘Kwartet’, ‘V75’, ‘V65’, ‘V5’, en ‘V3’;
250 euro voor enkelvoudige weddenschappen: Winnend en Plaats.
C.1 De vergunninghouder is verplicht om, gerekend over een kalenderjaar, 2,5% van de totale inzetten van de afgesloten weddenschappen af te dragen.
C.2 De vergunninghouder is verplicht het bedrag gevormd door het ingehouden percentage af te dragen aan de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, gevestigd te Wassenaar met KvK-nummer 27298027 (hierna: de begunstigde).
C.3 De vergunninghouder is verplicht na het verschijnen van de jaarrekening een definitieve afrekening te doen plaatsvinden. Als het verschil tussen het aan de begunstigde toekomende bedrag volgens de vastgestelde jaarrekening en de op het desbetreffende kalenderjaar betrekking hebbende maandafdrachten:
positief is, draagt de vergunninghouder het aan de begunstigde toekomende bedrag binnen vier weken na de vaststelling van de jaarrekening aan de begunstigde af;
negatief is, houdt de vergunninghouder het van de begunstigde te vorderen bedrag in op de afdracht.
C.4 De vergunninghouder mag uitsluitend de kosten maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de kansspelen waarvoor deze vergunning is verleend en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. Om deze kosten te beperken is de vergunninghouder verplicht de onder de vergunning georganiseerde kansspelen op doelmatige en doeltreffende wijze te exploiteren.
D.1 De vergunninghouder mag geen personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt (hierna: minderjarigen) als deelnemer toelaten. Als een minderjarige een prijs wint, mag de vergunninghouder deze prijs niet uitkeren.
D.2 De vergunninghouder is verplicht deze vergunning en zijn statuten en reglementen via zijn website openbaar te maken en desgevraagd ter beschikking van de deelnemers te stellen.
D.3 De vergunninghouder is verplicht de speler duidelijk, volledig, en op niet tot misvatting aanleiding gevende wijze te informeren over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend.
D.4 De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de totalisator de nodige bekendheid te geven, zodat de deelnemers op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de uitslag.
D.5 De vergunninghouder is verplicht prijzen (eventueel na inhouding van kansspelbelasting) na de wedstrijd zo spoedig mogelijk aan de winnaars uit te keren, en hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking te houden. De termijn waarbinnen de winnaars hun prijs kunnen claimen moet ten minste een jaar na de wedstrijd bedragen.
D.6 De vergunninghouder mag geen krediet verlenen aan spelers, noch als bemiddelaar bij kredietverlening aan spelers optreden.
E.1. De vergunninghouder is verplicht de kwaliteit van het vergunde kansspel te handhaven en te waarborgen, zowel qua product als qua proces als qua organisatie, met name met het oog op het voorkomen van alle situaties die het vertrouwen van de consument in het vergunde kansspel kunnen schaden (hierna: incidenten). De vergunninghouder is in ieder geval verplicht:
te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;
de Kansspelautoriteit onmiddellijk te informeren als zich een incident voordoet;
naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beheersen van de opgetreden risico’s en het voorkomen van herhaling.
E.2 De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren van de weddenschappen waarvoor deze vergunning is verleend. Deze dient onderscheid te maken tussen de afzonderlijke weddenschappen. De Kansspelautoriteit kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting van deze administratie.
E.3 De vergunninghouder is verplicht om de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars te onderwerpen aan periodieke controle door een EDP-auditor. De keuze voor een bepaalde EDP-auditor behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Kansspelautoriteit.
E.4 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar de rapportage met betrekking tot de bovengenoemde goedkeuring en periodieke controle integraal aan de Kansspelautoriteit te zenden.
F.1 De vergunninghouder is verplicht binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de Kansspelautoriteit te zenden betreffende het financiële verloop en andere door de Kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens.
F.2 De vergunninghouder is verplicht een jaarrekening en een jaarverslag op te stellen die voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
F.3 De kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag moeten voldoen aan het ‘Rapportagevoorschrift inzake kwartaalrapportages, jaarverslag en jaarrekening versie, 1’.
F.4 De vergunninghouder is verplicht de jaarrekening en het jaarverslag vergezeld te doen gaan van een onderzoeksverslag omtrent de naleving van de vergunningsvoorschriften en een verklaring zoals bedoeld in artikel 393, vierde en vijfde lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag, opgesteld door een accountant die op basis van artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep is ingeschreven in het accountantsregister.
F.5 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag, de jaarrekening, de door een accountant opgestelde verklaring alsmede het accountantsverslag waarin wordt gerapporteerd over de naleving van de vergunningsvoorschriften aan de Kansspelautoriteit te zenden.
G.1 De vergunninghouder is verplicht om ongeoorloofd wedden of het verlenen van bemiddeling tot wedden op de terreinen waar harddraverijen of paardenrennen worden gehouden zoveel mogelijk tegen te gaan en te doen tegengaan.
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
Voorzitter