Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
A. Bestuursstructuur
B. Aangeboden kansspelen
C. Afdracht
D. Bescherming van consumenten
E. Toezicht en controle
F. Rapportage en verslaglegging
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vergunning sportprijsvragen en lotto 2015-2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8785, inzake verlening van een vergunning tot het organiseren van sportprijsvragen en lotto’s, inclusief toegevoegd cijferspel
Op grond van de artikelen 15, 16, 21, 27a, 27b en 27c van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) aan de Stichting de Nationale Sporttotalisator, gevestigd te Rijswijk met KvK-nummer 41151075 (hierna: de vergunninghouder), een vergunning voor de periode van 16 januari 2015 tot en met 31 december 2016.
Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de kansspelen inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.
A.1 De vergunninghouder is verplicht de Kansspelautoriteit onmiddellijk te informeren als niet langer wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:
de vergunninghouder ontplooit zijn activiteiten met inachtneming van de statuten d.d. 12 maart 2013.
A.2 De vergunninghouder is verplicht het onder deze vergunning vergunde kansspel aan te bieden met inachtneming van
het deelnemersreglement Stichting de Nationale Sporttotalisator, d.d. 4 oktober 2015;
de procedure vaststelling vervangende uitslagen, d.d. 8 april 2015.
Gebruik van andere reglementen of trekkingsprocedures is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kansspelautoriteit.
A.3 De Kansspelautoriteit kan in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met de vergunninghouder, de vergunninghouder aanwijzingen geven met betrekking tot de reglementen en de trekkingsprocedure. De vergunninghouder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.
B.1. De vergunninghouder mag sportprijsvragen in de zin van artikel 15, tweede lid, van de wet organiseren, met de volgende voorschriften:
De vergunninghouder mag sportprijsvragen aanbieden op ten hoogste 7800 verschillende sportcompetities en/of sporttoernooien per jaar;
De vergunninghouder mag geen hogere inzet hanteren dan 1.000 euro per enkelvoudige speelkans;
De vergunninghouder mag bij het afsluiten van sportprijsvragen langs direct elektronische weg geen hogere totale inzet van een speler accepteren dan 100 euro per week voor een speler jonger dan 24 jaar, en 1.000 euro per week voor een speler van 24 jaar of ouder.
B.2 De vergunninghouder mag lotto’s in de zin van artikel 27a, tweede lid, van de wet aanbieden, met de volgende voorschriften:
De vergunninghouder mag ten hoogste 483 lotto’s per kalenderjaar aanbieden, waarbij per lotto ten hoogste één trekking mag plaatsvinden;
De vergunninghouder mag geen hogere inzet hanteren dan 30 euro per lot voor een lotto;
De vergunninghouder mag bij afzet langs direct elektronische weg geen hogere totale inzet van een speler accepteren dan 100 euro per dag.
B.3 De vergunninghouder mag loterijen verbinden aan sportprijsvragen en lotto’s, bij wijze van toegevoegd kansspel in de zin van artikel 15, vierde lid, en 27a, derde lid, van de wet (hierna: cijferspelen), met de volgende voorschriften:
De vergunninghouder mag ten hoogste 70 cijferspelen per kalenderjaar aanbieden, waarbij per cijferspel ten hoogste één trekking mag plaatsvinden;
De vergunninghouder mag een additionele inzet van ten hoogste 2 euro hanteren bij deelname aan het cijferspel.
B.4 De vergunninghouder mag de sportprijsvragen, lotto’s, en cijferspelen aanbieden via fysieke verkooppunten en langs direct elektronische weg. Voor de lotto’s en de daaraan verbonden cijferspelen mogen zowel losse verkoop als abonnementsstelsels gebruikt worden.
B.5 De vergunninghouder mag op basis van deze vergunning geen prijzen uitloven of uitkeren buiten de in deze vergunning genoemde sportprijsvragen, lotto’s en cijferspelen.
C.1 De vergunninghouder is verplicht om, gerekend over een kalenderjaar, ten minste af te dragen:
de totale inzetten van alle sportprijsvragen, verminderd met de uitbetaalde prijzen en de gemaakte kosten, plus
18% van de nominale waarde van alle verkochte loten van lotto’s en cijferspelen.
C.2 De vergunninghouder mag uitsluitend afdragen volgens de volgende verdeelsleutel aan de volgende begunstigden:
72,46% van de afdracht aan de Vereniging Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, gevestigd te Arnhem met KvK-nummer 09059703; en
27,54% van de afdracht aan Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland, gevestigd te Den Haag met KvK-nummer 41150537.
C.3 De vergunninghouder is verplicht de afdracht uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar te doen plaatsvinden.
C.4 De vergunninghouder mag uitsluitend de kosten maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de kansspelen waarvoor deze vergunning is verleend en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. Om deze kosten te beperken is de vergunninghouder verplicht de onder de vergunning georganiseerde kansspelen op doelmatige en doeltreffende wijze te exploiteren.
D.1 De vergunninghouder mag geen personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt (hierna: minderjarigen) als deelnemer toelaten. Als een minderjarige een prijs wint, mag de vergunninghouder deze prijs niet uitkeren.
D.2 De vergunninghouder is verplicht deze vergunning en zijn statuten en reglementen via zijn website openbaar te maken en desgevraagd ter beschikking van de deelnemers te stellen.
D.3 De vergunninghouder is verplicht de speler duidelijk, volledig, en op niet tot misvatting aanleiding gevende wijze te informeren over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de kansspelen waarvoor deze vergunning is verleend.
D.4 De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de sportweddenschappen en de trekkingen van de lotto’s en cijferspelen een zodanige bekendheid te geven dat de deelnemers op eenvoudige wijze kunnen nagaan of zij prijzen gewonnen hebben.
D.5 De vergunninghouder is verplicht prijzen (eventueel na inhouding van kansspelbelasting) zo spoedig mogelijk aan de winnaars uit te keren, en hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking te houden. De termijn waarbinnen de winnaars hun prijs kunnen claimen moet ten minste een jaar na de trekking of de sportwedstrijd bedragen.
D.6 De vergunninghouder is verplicht om, gerekend over een kalenderjaar, minimaal 47,5% van de totale inzetten van sportprijsvragen, lotto’s en cijferspellen gezamenlijk te bestemmen voor de uitkering van prijzen.
D.7 De vergunninghouder mag geen krediet verlenen aan spelers, noch als bemiddelaar bij kredietverlening aan spelers optreden.
D.8 De vergunninghouder is verplicht om het prijzenschema op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend te maken vanaf het moment dat de deelnamebewijzen verkocht worden.
Daarbij dient de vergunninghouder te vermelden wat met de prijzen gebeurt indien deze tijdens de trekking niet zullen vallen.
E.1 De vergunninghouder is verplicht de kwaliteit van de vergunde kansspelen te handhaven en te waarborgen, zowel qua product als qua proces als qua organisatie, met name met het oog op het voorkomen van alle situaties die het vertrouwen van de consument in de vergunde kansspelen kunnen schaden (hierna: incidenten). De vergunninghouder is in ieder geval verplicht:
te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;
de Kansspelautoriteit onmiddellijk te informeren als zich een incident voordoet;
naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beheersen van de opgetreden risico’s en het voorkomen van herhaling.
E.2 De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren van de kansspelen waarvoor deze vergunning is verleend. Deze dient onderscheid te maken tussen de afzonderlijke sportprijsvragen, lotto’s, en cijferspellen. De Kansspelautoriteit kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting van deze administratie.
E.3 De vergunninghouder is verplicht alle trekkingen van de lotto’s en de cijferspellen in het openbaar te laten plaatsvinden in tegenwoordigheid van een notaris die het verloop van de trekkingen bij proces-verbaal constateert. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van een trekking in het buitenland en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kansspelautoriteit. Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en een trekking ongeldig verklaart, is de vergunninghouder verplicht onverwijld een vervangende trekking te laten plaatsvinden.
E.4 De vergunninghouder is verplicht om de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars te onderwerpen aan:
voorafgaande goedkeuring door een keuringsinstelling, en
periodieke controle door een keuringsinstelling en een EDP-auditor.
De keuze voor een bepaalde keuringsinstelling of EDP-auditor behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Kansspelautoriteit.
E.5 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar beiden rapportages met betrekking tot de bovengenoemde goedkeuring en periodieke controle integraal aan de Kansspelautoriteit te zenden.
F.1 De vergunninghouder is verplicht binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de Kansspelautoriteit te zenden betreffende het financiële verloop en andere door de Kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens.
F.2 De vergunninghouder is verplicht een jaarrekening en een jaarverslag op te stellen die voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
F.3 De kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag moeten voldoen aan het ‘Rapportagevoorschrift inzake kwartaalrapportages, jaarverslag en jaarrekening’ versie, 1.
F.4 De vergunninghouder is verplicht de jaarrekening en het jaarverslag vergezeld te doen gaan van een onderzoeksverslag omtrent de naleving van de vergunningsvoorschriften en een verklaring zoals bedoeld in artikel 393, vierde en vijfde lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag, opgesteld door een accountant die op basis van artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep is ingeschreven in het accountantsregister.
F.5 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag, de jaarrekening, de door een accountant opgestelde verklaring alsmede het accountantsverslag waarin wordt gerapporteerd over de naleving van de vergunningsvoorschriften aan de Kansspelautoriteit te zenden.
De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,
Voorzitter