{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit verantwoording rechten burgerlijke stand

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 26 september 1879, tot regeling van de verantwoording der regten, geheven krachtens art. 2 der wet van 23 april 1879 (Staatsblad n°. 72)
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 20 Junij 1879, La. M, afdeeling Binnenlandsch bestuur;
Overwegende, dat volgens artikel 3 der wet van 23 April 1879 ( Staatsblad n°. 72) de verantwoording der regten, geheven krachtens artikel 2 dezer wet, moet worden geregeld;
Den Raad van State gehoord (advies van 8 Julij 1879, n°. 20);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemde Minister, van 24 September 1879, n°. 6, afdeeling Binnenlandsch bestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Artikel 1
De regten, geheven krachtens art. 2 der wet van 23 April 1879 ( Staatsblad n°. 72), worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand aan den gemeente-ontvanger uitgekeerd tegen bewijs van ontvangst door dezen af te geven.
Artikel 2
Bij deze uitkeering wordt gevoegd een door den ambtenaar van den burgelijken stand, die de daarop te vermelden regten heeft ingevorderd, onderteekende lijst, ingerigt volgens het bij dit besluit behoorend model.
Artikel 3
De in art. 1 bedoelde uitkeering heeft plaats binnen de eerste vijf dagen van de maanden April, Julij, October en Januarij, telkens over het dan afgeloopen vierendeel jaars.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
'sGravenhage, den 26sten September 1879
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Uitgegeven den zesden October 1879.
De Minister van Justitie,