Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Taken
+ § 3. Randvoorwaarden
+ § 4. Deskundigen
+ § 5. Werkgroepen
+ § 6. Vergaderingen
+ § 7. Secretaris
+ § 8. Financiën
+ § 9. Rapportage
+ § 10. Bekendmaking van onderzoeksresultaten
+ § 11. Geheimhouding
+ § 12. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling taken Commissie van Deskundigen monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 11 februari 2009, houdende de vaststelling van de taken van de Commissie van Deskundigen in het kader van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 (Besluit vaststelling taken Commissie van Deskundigen monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 88 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de definities van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 overgenomen.
Voorts wordt verstaan onder:
1
2
a. verordening : Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008 ;
b. commissie : Commissie van Deskundigen als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de verordening.
Artikel 2
De commissie:
1
2
a. adviseert het bestuur omtrent het door hem vast te stellen monitoringsprogramma met inbegrip van controle- en analysestrategie, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening;
b. kan in verband met gewijzigde inzichten of naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (niet)toegestane stoffen, residuen of illegale behandelingen, een gewijzigd advies overleggen aan de voorzitter;
c. voert de risico-analyse uit voor basismonitoring voor de boerderijfase en slachtfase, als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van de verordening;
d. adviseert over intensiteit van bemonstering en analyse voor onder meer de monitoring kritische stoffen, de bewaartermijnen van monsters, de te analyseren matrici. Een en ander is afhankelijk van meegekregen minimale randvoorwaarden welke kunnen voortvloeien uit sectorale inspanningen van erkende kwaliteitssystemen en bestaande activiteiten in relatie tot verboden stoffen;
e. kan additioneel onderzoek verrichten bij niet conforme waarden, voortkomend uit de basismonitoring. Dit type onderzoek wordt slechts uitgevoerd op verzoek van het bedrijfsleven, dat hiervoor additionele middelen beschikbaar dient te stellen;
f. kan monstermateriaal opvragen van de erkende kwaliteitssystemen en uit de basismonitoring ten behoeve van additioneel onderzoek naar onbekende stoffen, vallend onder A. in de bijlage van de verordening ;
g. stelt achteraf operationele rapportage op van uitgevoerde werkzaamheden in de kwaliteitssystemen en bij de basismonitoring tezamen;
h. beoordeelt inhoudelijkheid van monitoringsactiviteiten van zowel de kwaliteitssystemen als de basissystemen in relatie tot c (en d) en kan advies geven aan de voorzitter;
i. adviseert de voorzitter inzake criteria voor inspectie-organisaties en laboratoria.
Een advies als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a., kan het volgende omvatten:
a. een sectorale risico-analyse ten behoeve van de door de individuele kwaliteitssystemen uit te voeren controles op de afwezigheid van niet-toegestane stoffen, de afwezigheid van residuen boven de toegestane maximumwaarden en ten behoeve van de uit te voeren controles ter voorkoming van illegale behandelingen;
b. een minimale invulling op basis van de onder a bedoelde risico-analyse, de bijbehorende stof-matrixcombinatie en de intensiteit van de monsternemingen en analyses;
c. de minimale bewaartermijnen van genomen monsters;
d. de minimale analytische prestaties waaraan de in het kwaliteitssysteem werkzame laboratoria moeten voldoen; en
e. de minimale analytische prestaties waaraan analysemethoden, die voor de screening van monsters worden gebruikt, moeten voldoen.
Artikel 3
De commissie kan naast financiële kaders randvoorwaarden mee krijgen ten aanzien van de minimale sectorale verwachtingen ten aanzien van bemonstering en analysebeleid.
Artikel 4
De commissie kan, ter ondersteuning van de commissie bij het uitvoeren van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden, op ad-hoc basis deskundigen uitnodigen.
Artikel 5
De commissie kan, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen ten behoeve van de begeleiding van door de commissie goedgekeurde projectvoorstellen.
De leden van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen, worden benoemd door de voorzitter van de commissie.
De commissie kan de ingestelde werkgroepen te allen tijde ontbinden.
1
2
3
Artikel 6
De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter van de commissie zulks in verband met de uitvoering van zijn taak nodig acht.
Aan een in een vergadering van de commissie te houden stemming nemen alleen de in de vergadering aanwezige leden of de als zodanig optredende plaatsvervangende leden deel.
Ieder lid heeft één stem.
Er wordt besloten bij unanimiteit van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal (plaatsvervangende) leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
1
2
3
4
Artikel 7
Als secretaris fungeert een medewerker van het productschap.
Van de vergaderingen van de commissie worden door de secretaris notulen bijgehouden.
De notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de commissie goedgekeurd.
1
2
3
Artikel 8
Het bestuur kent de commissie, ten behoeve van de uitvoering van zijn taken, jaarlijks een budget toe.
De commissie beheert het in het eerste lid bedoelde budget, binnen de kaders van zijn werkzaamheden, naar eigen inzicht, met dien verstande dat de vergoedingen voor de in artikel 12, tweede lid, van de verordening bedoelde leden, de in artikel 4 bedoelde deskundigen en de in artikel 5 bedoelde leden van werkgroepen, niet uit dit budget worden gefinancierd.
1
2
Artikel 9
Tenminste één maal per jaar brengen de voorzitter en secretaris van de commissie schriftelijk verslag uit aan de voorzitter over de door de commissie uitgevoerde werkzaamheden. Tevens wordt een financiële verantwoording van de bestede gelden overgelegd.
Artikel 10
De commissie kan besluiten tot openbaarmaking van resultaten van onderzoek dat door hem is (mede)gefinancierd.
Bij de openbaarmaking van onderzoeksresultaten als bedoeld in het eerste lid, wordt tenminste vermeld dat de commissie als financier, zijn gelden daartoe van het productschap ontvangt.
1
2
Artikel 11
De leden van de commissie, de secretaris, de ingevolge artikel 4 uitgenodigde deskundigen, de leden van de ingevolge artikel 5 ingestelde werkgroepen, alsmede de ter vergadering aanwezige vertegenwoordigers, zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, die zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de commissie of de voorzitter van de commissie geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Indien de (plaatsvervangend) voorzitter respectievelijk een ander lid, of een lid van een ingevolge artikel 5 ingestelde werkgroep, handelt in strijd met het eerste lid, kan hij door het bestuur respectievelijk door de voorzitter van de commissie geschorst of ontslagen worden.
Een beslissing tot schorsing of ontslag als bedoeld in het tweede lid, wordt niet genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich terzake te verantwoorden.
1
2
3
Artikel 12
Wijziging van dit besluit behoeft de goedkeuring van de commissie.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling taken Commissie van Deskundigen monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.
1
2
Zoetermeer, 11 februari 2009
plv. voorzitter
secretaris