{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit vaststelling bekomen, wijziging, enz. wapens voor provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 april 1919, tot intrekking van de Koninklijke besluiten van 20 februari 1816, n°. 69, en 3 januari 1818, n°. 91, en tot vaststelling van nieuwe bepalingen nopens het bekomen, wijziging, enz. van wapens voor provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie, van Financiën en van Binnenlandsche Zaken, van den 1 April 1919, 1e Afdeeling A., n°. 500, van 7 April 1919 n°. 97, Afd. Kab. en Secr., en van 17 April 1919 n°. 4455, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;
Den Hoogen Raad van Adel gehoord, advies van den 25 October 1918, n°. 30;
Gelet op het besluit van den Souvereinen Vorst van 24 December 1814, n°. 32;
Hebben goedgevonden en verstaan: te bepalen, met intrekking van de Koninklijke besluiten van 20 Februari 1816, n°. 69, en van 3 Januari 1818, n°. 91:
1.
Alle provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen, welke een wapen wenschen te bekomen, in het gebruik daarvan te worden bevestigd of het te zien gewijzigd, zullen zich daartoe tot Ons hebben te wenden onder overlegging van eene beschrijving en van eene teekening in kleuren van het verlangde wapen en van eene uiteenzetting der overwegingen, op grond waarvan dat wapen wordt gewenscht.
2.
Eveneens zal in geval van vereeniging van gemeenten de nieuwe gemeente zich ter bekoming van een wapen of ter bevestiging van het wapen der vroegere gemeente, waaraan de nieuwe haar naam ontleent, op voornoemde wijze tot Ons moeten richten.
Artikel 2
Nieuw gevormde publiekrechtelijke lichamen, die de naam hebben ontvangen van een bij hun vorming opgeheven publiekrechtelijk lichaam, kunnen het wapen van dat publiekrechtelijk lichaam als hun wapen voeren.
1.
Alle bovenbedoelde lichamen of instellingen, welke een wapen hebben, zijn gehouden, wanneer zij van zegels of cachetten gebruik maken, dat te voeren met een randschrift vermeldende hun naam of de hoedanigheid van den gebruiker.
2.
Gemeenten, welke geen wapen hebben, zegelen met de woorden: "Gemeente ...".
Artikel 4
Alle kosten zoo van vervaardiging als anderszins op het uit te reiken wapendiploma vallende, zijn ten laste van het verzoekende lichaam.
Onze Ministers van Justitie, van Financiën en van Binnenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, den 23sten April 1919
De Minister van Justitie,
De Minister van Financiën,
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Uitgegeven den vijfden Mei 1919.
De Minister van Justitie,