Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. De Uitwijklijst
Artikel 2. Het verzoek tot plaatsing
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6. Duur van de plaatsing
Artikel 7. Verlenging. Het verzoek tot verlenging van de plaatsing
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10. De voorwaarden
Artikel 11
Artikel 12. Het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv)
Artikel 13
Artikel 14. Slotbepalingen
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Uitwijklijst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
Besluit Uitwijklijst Wbtv
Gelet op:
artikel 2, derde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375, hierna: de Wbtv);
de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);
de adviezen van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers van 15 mei 2009 en 22 december 2011;
Stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst) vast:
Artikel 1. De Uitwijklijst
Er is een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv.
Die lijst (hierna: de Uitwijklijst) bevat ten aanzien van iedere daarop geplaatste tolk of vertaler in ieder geval de volgende gegevens:
de personalia;
de aanduiding of de betrokkene daarop als tolk of vertaler is geplaatst;
de bron- en doeltaal, waarin de tolk of vertaler de werkzaamheden verricht.
Artikel 2. Het verzoek tot plaatsing
Het verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘plaatsing Uitwijklijst’ of door middel van het formulier ‘inschrijving Rbtv en plaatsing Uitwijklijst’, te vinden op www.bureaubtv.nl.
Artikel 3
Bij het verzoek tot plaatsing worden de volgende stukken overgelegd:
de verklaringen, zoals bedoeld in artikel 4, tweede tot en met vierde lid, van de Wbtv;
een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
een document waaruit blijkt dat de tolk of vertaler, voor zover relevant, in Nederland mag verblijven en werken.
Artikel 4
Voor het behandelen van een verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van € 125,– in rekening gebracht.
De voorwaarden
Artikel 5
Een tolk of vertaler wordt op de Uitwijklijst geplaatst indien hij of zij aantoont:
a. over havo/mbo (niveau 4)-werk- en denkniveau te beschikken;
b. de bron- en de doeltaal op minimaal niveau B2 van het Europese referentiekader voor de Talen (hierna: het ERK) te beheersen;
c. minimaal 20 opdrachten als tolk of als vertaler te hebben verricht en
d. minimaal 8 punten te behalen op de competentiematrix die als bijlage bij dit besluit is gevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt.
Artikel 6. Duur van de plaatsing
De termijn voor plaatsing op de Uitwijklijst bedraagt drie jaar en eindigt van rechtswege.
Artikel 7. Verlenging. Het verzoek tot verlenging van de plaatsing
Een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘verlenging Uitwijklijst’, te vinden op www.bureaubtv.nl.
Artikel 8
Bij het verzoek tot verlenging worden de volgende stukken overgelegd:
de verklaringen, zoals bedoeld in artikel 4, tweede tot en met vierde lid, van de Wbtv;
Artikel 9
Voor het behandelen van een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.
Artikel 10. De voorwaarden
Een tolk of vertaler wordt voor een periode van nogmaals drie jaar op de Uitwijklijst geplaatst indien hij of zij aantoont:
a. aan de voorwaarden genoemd in artikel 5 te voldoen, dan wel de voorwaarden zoals die gelden ten tijde van het indienen van het verzoek tot verlenging, en
b. aan zijn of haar bijscholingsverplichting, zoals genoemd in de artikelen 5 en 7 van het Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) te hebben voldaan.
Artikel 11
Een verzoek tot plaatsing dat wordt ingediend na afloop van de periode van plaatsing op de Uitwijklijst wordt aangemerkt als een verzoek tot verlenging als bedoeld in artikel 7 en verder van dit besluit.
Artikel 12. Het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv)
De artikelen 2, vierde lid, 4, eerste tot en met vierde en zesde lid, 5, aanhef en onder b, c, en d, 8, eerste tot en met vijfde lid, 9, 10, 11, 16 tot en met 27van de Wbtv, en de artikelen 5, 9, 10, eerste lid, 15 tot en met 19, van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 1009, 555, hierna: het Besluit btv) zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsing op de Uitwijklijst.
De Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv
Artikel 13
De Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv van 22 september 2009 (Stcrt. 15 oktober 2009, 15358, hierna: de Gedragscode) is ook van toepassing op een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst.
Artikel 14. Slotbepalingen
Het Besluit Uitwijklijst Wbtv van 10 juni 2009 (Stcrt. 8 juni 2009, nr. 102) en de rectificatie daarvan van 19 juni 2009 (Stcrt. 2009, 11) worden ingetrokken.
Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Uitwijklijst.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.
22 december 2011
De Raad voor Rechtsbijstand
directeur stelsel.