Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 mei 2008.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 4 oktober 2007 tot het opnieuw instellen van de mosseladviescommissie (Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie 2007)
Het bestuur;
Gelet op artikel 3 van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. PO mosselen : de vereniging Productenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur.
1.
Er is een mosseladviescommissie met als doel het adviseren van het bestuur, het dagelijks bestuur, dan wel de voorzitter van het productschap over aangelegenheden betreffende de mosselsector die nadere regelgeving of sturing noodzakelijk maken.
2.
Deze commissie wordt aangeduid als mosseladviescommissie.
3.
De taak van de mosseladviescommissie is het in onderlinge samenhang brengen van alle aspecten die een goede visserij, be- en verwerking en afzet van mosselen kan bevorderen.
Artikel 3
De leden van de mosseladviescommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de commissie of de voorzitter van de commissie geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
1.
De commissie bestaat uit 9 leden en 9 plaatsvervangende leden die worden benoemd door het bestuur op schriftelijke voordracht van de nagenoemde organisaties en met inachtneming van de volgende formule:
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de PO mosselen;
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door de Vereniging "De Mosselhandel";
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vissersbond;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door FNV Bondgenoten;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijven bond;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel.
2.
De leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijden hetzij op eigen verzoek, tenzij op verzoek van de organisatie welke hen heeft voorgedragen door het bestuur worden ontslagen. Het bestuur kan hen ook eigener beweging schorsen of ontslaan.
1.
De voorzitter van het productschap is tevens voorzitter van de mosseladviescommissie.
2.
De voorzitter van de mosseladviescommissie is niet stemgerechtigd en niet tevens lid van de mosseladviescommissie.
Artikel 6
Het secretariaat berust bij het productschap, met dien verstande dat in- en uitgaande post via het secretariaat van het Mosselkantoor te Yerseke verloopt.
1.
De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks i.v.m. de uitvoering van de taak van de commissie nodig acht of zo dikwijls als tenminste drie leden daartoe aan de voorzitter schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, of zo dikwijls als namens het bestuur, het dagelijkse bestuur van het productschap, tot het houden van een vergadering is verzocht eveneens onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
2.
De commissie kan besluiten deskundigen uit te nodigen tot het bijwonen van één of meer vergaderingen van de commissie.
1.
De commissie kan besluiten om werkgroepen in te stellen.
2.
De commissie zorgt ervoor, dat de taak c.q. de opdracht van de werkgroep duidelijk wordt omschreven.
3.
Na vervulling van haar taak c.q. de opdracht wordt de werkgroep opgeheven.
1.
Het Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie van 14 mei 1987, zoals laatstelijk gewijzigd met ingang vanaf 24 maart 2005 middels het Besluit III tot wijziging van het Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie, wordt ingetrokken.
2.
De volgende besluiten van de mosseladviescommissie op grond het besluit, bedoeld in het eerste lid, blijven van kracht totdat conform artikel 8 een nieuw besluit is vastgelegd:
a. Besluit tot instelling van een werkgroep mosselpromotie kwekers 2006;
b. Besluit tot instelling van een werkgroep kwaliteit schepdieren 2006 van 29 september 2006, zoals laatstelijk gewijzigd met ingang van 15 september 2007;
c. Besluit tot instelling van een werkgroep afstemming mosselbeleid van 14 september 2007.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie 2007.
2.
Dit bestuit treedt in werking met ingang van 5 oktober 2007.
Rijswijk, 4 oktober 2007
voorzitter
secretaris