Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 b Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder bouwnijverheid de navolgende activiteiten:
b. bouwnijverheid:
1. de ondernemingen, waarin bouwwerken in opdracht van derden worden uitgevoerd, dan wel bouwwerken voor eigen rekening worden uitgevoerd met het doel deze aan derden te verkopen of te verhuren of op andere wijze ter beschikking te stellen; onder het uitvoeren van bouwwerken wordt te dezen verstaan het uitvoeren – met behulp van alle daartoe dienstige materialen en werkwijzen – van bouwwerken (daaronder begrepen voorbereidings-, onderhouds-, en sloopwerkzaamheden) op het gebied van de burgerlijke en de utiliteitsbouw, de grond-, water-, spoor-, en wegenbouw, van verbouwingen en/of onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken, van kust- en oeverwerken, alsmede van werkzaamheden op het gebied van het heibedrijf en het straatmakersbedrijf;
2. met de onder 1 bedoelde ondernemingen worden voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld de ondernemingen van natuurlijke personen en rechtspersonen, die gebouwde onroerende goederen in eigendom bezitten of in beheer hebben en daaraan in eigen beheer onderhoudswerkzaamheden laten verrichten, voor zover deze niet vallen onder een andere bedrijfscommissie;
3. met betrekking tot de ondernemingen als bedoeld onder 1, waarin tevens regelmatig producten van andere aard voor derden worden vervaardigd, in dier voege, dat naast het bouwbedrijf ook een ander bedrijf wordt uitgeoefend, geldt het volgende:-
in geval in een onderneming in hoofdzaak bouwwerken worden uitgevoerd, wordt deze onderneming geacht in haar geheel tot de bouwnijverheid te behoren; dit is ook het geval indien het andere bedrijf wordt uitgeoefend in een afdeling, die een administratieve eenheid vormt en zelfstandig is georganiseerd;-
in geval in een onderneming in hoofdzaak een ander bedrijf, als bovenbedoeld, wordt uitgeoefend, wordt deze onderneming geacht in het geheel niet tot de bouwnijverheid te behoren; dit is ook het geval indien het
bouwbedrijf wordt uitgeoefend in een afdeling, die een administratieve eenheid vormt en zelfstandig is georganiseerd.