Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling van een Auditcommissie Productschap Vis

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 10 februari 2012.
Besluit van het dagelijks bestuur van het Productschap Vis van 2 oktober 2008, houdende de instelling van een Auditcommissie Productschap Vis (Besluit tot instelling van een Auditcommissie Productschap Vis)
Het dagelijks bestuur, namens het bestuur, van het Productschap Vis;
Gelet op:
- Principe XXIII van de Code Goed Bestuur en artikel 9, derde lid, van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008;
Besluit:
1.
Er is een Auditcommissie Productschap Vis.
2.
De Auditcommissie Productschap Vis heeft tot doel het adviseren en assisteren van het dagelijks bestuur met betrekking tot diens verantwoordelijkheid om toezicht te houden op:
a. het naleven van bestaande wet- en regelgeving;
b. de financiële informatie;
c. de controle- en verslagsystemen; en
d. de implementatie van zaken welke voortvloeien uit of verband houden met de Code Goed Bestuur.
3.
De Auditcommissie Productschap Vis heeft de bevoegdheid ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te vervullen en heeft onbeperkt toegang tot alle systemen, faciliteiten en personen van het Productschap Vis en zijn bestuursorganen.
1.
De Auditcommissie Productschap Vis bestaat uit 6 leden en heeft geen plaatsvervangende leden.
2.
De volgende personen worden benoemd als lid van de Auditcommissie Productschap Vis:
a. de heer A.A.M. Steijaert (voorzitter);
b. de heer drs. R.C.E. Barbé;
c. de heer ir. D.A.M. Risseeuw MBA (secretaris);
d. de heer drs. H. van Popering RC;
e. de heer J.H. Mooijman; en
f. mevrouw mr. M.E. Weijdeveld.
3.
De leden kunnen te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij op verzoek van het dagelijks bestuur worden ontslagen als lid van de Auditcommissie Productschap Vis. De Auditcommissie Productschap Vis kan hen ook eigener beweging schorsen of ontslaan.
1.
De Auditcommissie Productschap Vis vergadert in ieder geval één maal per jaar, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van het dagelijks bestuur voor het komende kalenderjaar, en verder zo dikwijls als zij zulks in verband met de uitvoering van haar taken nodig acht.
2.
Een vergadering vindt alleen doorgang als de leden die niet werkzaam zijn voor het productschap allen aanwezig zijn.
Artikel 4
Uitvoering van de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de Auditcommissie Productschap Vis geschiedt volgens het in de bijlage opgenomen Reglement Auditcommissie Productschap Vis Productschap Vis.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot instelling van een Auditcommissie Productschap Vis en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Rijswijk, 2 oktober 2008
voorzitter
secretaris