{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 8 april 2013.
Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op artikel 92, eerste lid, van de Mededingingswet;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
commissie: de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet genoemd in artikel 2 van dit besluit;
raad van bestuur NMa: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
wet: de Mededingingswet (Stb. 1997, 242).
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie bestaat uit tenminste zes leden. De raad van bestuur NMa benoemt en ontslaat de leden. De raad van bestuur NMa wijst van de benoemde leden één als voorzitter en ten minste één als plaatsvervangend voorzitter aan. De leden worden benoemd voor perioden van telkens ten hoogste vijf jaar.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De secretarissen worden nader aangewezen door de raad van bestuur NMa.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie heeft tot taak de raad van bestuur NMa te adviseren over de door hem te nemen beslissingen op haar door de raad van bestuur NMa voorgelegde bezwaren tegen een beschikking als bedoeld in:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
artikel 62, eerste lid, van de wet, waaronder begrepen een beschikking waarbij een overtreding als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de wet wordt vastgesteld en waarbij geen boete of last onder dwangsom wordt opgelegd;
artikel 79, eerste lid, van de wetwaarbij op grond van een overtreding als bedoeld in artikel 73, 74, eerste en tweede lid, of 75, eerste en tweede lid, van de wet een boete en/of last onder dwangsom wordt opgelegd.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De leden van de commissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de behandeling van een zaak nemen ten minste drie leden van de commissie deel. De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Indien aan de behandeling van een zaak een even aantal leden van de commissie deelneemt, zal bij staking van de stemmen, de stem van de voorzitter van deze subcommissie beslissend zijn. De voorzitter van de commissie heeft tot taak de consistentie van de adviezen (van de subcommissie(s)) te bewaken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De leden van de commissie hebben volledige toegang tot alle stukken met betrekking tot de hen voorgelegde bezwaren. Artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie kan buiten de gevallen geregeld in artikel 7:8 van de Algemene wet bestuursrecht, getuigen en deskundigen horen. De kosten die dit met zich brengt komen voor rekening van de Nederlandse mededingingsautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie beslist over toepassing van artikel 7:6, tweede en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie zendt de belanghebbenden die aanwezig zijn geweest op de hoorzitting, een afschrift van het verslag van deze hoorzitting. Voor het overige regelt de commissie haar eigen werkzaamheden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 12
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De commissie brengt haar advies uit binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de raad van bestuur NMa, of, in geval de raad van bestuur NMa met toepassing van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslissing vier weken heeft verdaagd, binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de directeurgeneraal. Indien de raad van bestuur NMa met toepassing van artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht de beslistermijn heeft opgeschort, worden de in het eerste lid genoemde adviestermijnen verlengd met de periode die nodig is voor het herstel van het verzuim.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 13
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 14
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 augustus 1998.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9714, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De directeur-generaal