Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. : Algemene bepaling
+ Paragraaf 2. : Algemene mandatering van bevoegdheden, volmacht en machtiging
+ Paragraaf 3. : Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 10 november 2006.
Besluit van het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdende tijdelijke mandatering, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het college aan de voorzitter van het college, de plaatsvervangend voorzitter van het college en de ambtenaren in dienst van het college
Het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van het college, bij diens plaatsvervanger, alsmede bij functionarissen van het bureau van de OPTA;
Overwegende dat het wenselijk is deze tijdelijke vorm van regeling op korte termijn te vervangen door een meer in regels uitgewerkte vorm;
Besluiten:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ;
b. college: het college genoemd in artikel 2, eerste lid, van de wet;
c. voorzitter: de voorzitter van het college genoemd in artikel 3, derde lid, van de wet;
d. plaatsvervangend voorzitter: plaatsvervangend voorzitter genoemd in artikel 3, derde lid, van de wet;
e. bureau: het ambtelijk ondersteunend apparaat van het college;
f. afdelingshoofd: hoofd van de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning resp. Telefonie en Nummers resp. Breedband en Omroep resp. Algemene Zaken;
g. sectorleider: leidinggevende van één van de sectoren binnen de afdelingen van het bureau.
h. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college besluiten te nemen;
i. volmacht: de bevoegdheid om in naam van het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
j. machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een publiekrechtelijke rechtshandeling, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
Artikel 2
Aan de voorzitter wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot de ingevolge de wet aan het college opgedragen taken en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door het college behoren te worden afgedaan.
Artikel 3
Aan het college, de voorzitter van het college, plaatsvervangend voorzitter van het college en de volgende functionarissen van het bureau wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de hieronder genoemde aangelegenheden:art. 18.7 Tw
  College (plv.) Voorzitter 1 Afdelingshoofd (plv.) Sectorleider
Mensen        
benoeming vanaf schaal 15 vaststellen      
benoeming vanaf schaal 13 en 14   vaststellen    
benoeming t/m schaal 12     vaststellen  
ontslag vanaf schaal 15 vaststellen      
ontslag schaal 13 en 14   vaststellen    
ontslag t/m schaal 12     vaststellen  
besluiten m.b.t. secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden (individueel niveau, binnen Opta-kaders)     vaststellen  
beoordelen functioneren medewerkers   vaststellen (afdelingshoofden) vaststellen  
Middelen        
jaarplan   vaststellen    
begroting (OPTA breed) vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister      
meerjarenplan vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister      
jaarlijkse verslaglegging vaststellen      
financieel verslag vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister      
uitgaven binnen vastgestelde (deel)begroting   gevolmachtigd gevolmachtigd gevolmachtigd
uitgaven buiten vastgestelde begroting   vaststellen en ter goedkeuring voor leggen aan de Minister    
Besluiten        
beleidsregels / richtlijnen   vaststellen    
gevoelige dossiers / incidenten / zware dossiers / eerste keer   vaststellen    
boete, bestuursdwang, dwangsom   vaststellen    
kostentoerekeningssystemen en andere methodieken     vaststellen  
nummerbeschikkingen       vaststellen
factuurbesluiten       vaststellen
tariefbesluiten       vaststellen
informatievorderingen ( )       vaststellen
overige reguliere dossiers       vaststellen
beslissing op bezwaar n.a.v. besluit genomen door Voorzitter vaststellen      
beslissing op bezwaar n.a.v. besluit genomen door afdelingshoofd   vaststellen    
beslissing op bezwaar n.a.v. besluit genomen door sectorleider     vaststellen  

1 Na beraadslaging in het managementteam.
Artikel 4. Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA
Aan de functionarissen werkzaam als (senior) juridisch toezichtmedewerker wordt machtiging verleend om het college in rechte te vertegenwoordigen. Zij maken van deze bevoegdheid uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkzaamheden en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door een hogergeplaatste.
Artikel 5
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005.
De voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
voorzitter.