Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 23 juni 2007.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 januari 2004 tot vaststelling van een regeling tot toekenning van een tegemoetkoming aan bepaalde broederijen in verband met de uitbraak van Aviaire Influenza (Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 2 van de Verordening veeziektenfonds PPE 2000;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: artikel 2, eerste lid, van de Verordening veeziektenfonds PPE 2000
1. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
4. fonds : het veeziektenfonds zoals genoemd in ;
5. onderneming : productie-eenheid gericht op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van kuikens van pluimvee of gericht op het afleveren van vaccinbroedeieren aan de farmaceutische industrie;
6. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;
7. broedeieren : eieren afkomstig van pluimvee bestemd om te worden bebroed;
8. eendagskuikens : pluimvee dat nog geen 72 uur oud is;
9. vervoersbeperkingsgebied : een gebied omschreven in Bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 alsmede in Bijlage VIII van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I, zoals de laatste is vastgesteld op 25 april 2003 (Stcrt 2003, 82).
1.
Op aanvraag van de ondernemer verstrekt de voorzitter ten laste van het fonds, met inachtneming van de volgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming in verband met de vernietiging van broedeieren en eendagskuikens vanwege de uitbraak van Aviaire Influenza, voor zover de onderneming in de periode vanaf 1 maart 2003 tot en met 22 augustus 2003 was gelegen in een vervoersbeperkingsgebied en gedurende voornoemde periode een verbod op het vervoer van broedeieren en eendagskuikens in het vervoersbeperkingsgebied van kracht was.
2.
De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het aantal en de soort broedeieren die zich op het moment van het van kracht worden van het in het eerste lid bedoelde verbod in de periode vanaf 1 maart 2003 tot en met 22 augustus 2003 in de onderneming in de broedmachines bevonden of door de ondernemer op voorraad zijn gehouden bestemd om te worden ingelegd, alsmede verkregen eendagskuikens, en die voor destructie zijn afgevoerd voor zover de onderneming op het moment van het van kracht worden van het in het eerste lid bedoelde verbod was gelegen in het desbetreffende vervoersbeperkingsgebied.
3.
De tegemoetkoming voor de in het tweede lid bedoelde broedeieren en eendagskuikens wordt berekend aan de hand van de in Bijlage I opgenomen waardetabel en kan worden aangepast aan de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen gehonoreerde bedragen.
4.
De overeenkomstig het derde lid berekende tegemoetkoming wordt vermeerderd met de kosten van destructie van de in het tweede lid bedoelde broedeieren en eendagskuikens voor zover deze kosten door de aanvrager naar oordeel van de voorzitter afdoende zijn verantwoord aan de hand van de in artikel 3, tweede lid, tweede gedachtestreepje, bedoelde bewijzen.
5.
Voor zover de aanvrager het in artikel 3, tweede lid, derde gedachtestreepje, bedoelde bewijs niet levert, wordt op de overeenkomstig het derde lid berekende tegemoetkoming een bedrag van € 0,0015 per broedei in mindering gebracht.
1.
Voor de aanvraag voor de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van een formulier volgens het in Bijlage II opgenomen model dat, volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
2.
De aanvrager voegt bij de aanvraag: -
de destructiebonnen,-
de facturen ter zake van de destructie, en-
de aankoopfacturen van het verpakkingsmateriaal,
betrekking hebbend op de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren en eendagskuikens.
3.
De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van dit besluit belaste personen alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.
4.
De aanvraag voor de tegemoetkoming, voorzien van de in het tweede lid bedoelde bewijzen, dient uiterlijk 2 februari 2004 bij het productschap te zijn ingediend.
1.
Na ontvangst van de aanvraag, wordt door de in artikel 6 genoemde functionarissen een controle uitgevoerd bij de onderneming. De controle dient de verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij of krachtens dit besluit bepaalde.
2.
Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.
1.
De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 vast aan de hand van de aanvraag en het in artikel 4, tweede lid, bedoelde rapport van bevindingen.
2.
Bij de vaststelling van de tegemoetkoming kan de voorzitter zich mede baseren op bevindingen die door de in artikel 6 bedoelde functionarissen zijn vastgesteld bij gelegenheid van controlebezoeken die vóór de datum van aanvraag bij de aanvrager zijn afgelegd.
3.
Op de vastgestelde tegemoetkoming wordt de vergoeding door het productschap krachtens het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003 of het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003-I aan de aanvrager verleend, in mindering gebracht.
Artikel 6
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt uitgeoefend door functionarissen van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en functionarissen van het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten gezamenlijk.
1.
De tegemoetkoming wordt ingetrokken indien de ontvanger niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ontvanger wordt gewijzigd met toepassing van de artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.
1.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 januari 2004.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004.
3.
Het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003 en het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003-I worden ingetrokken.
Zoetermeer, 14 januari 2004
voorzitter
secretaris