Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Arikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit tarieven in- en doorvoer vee en veeproducten 1993

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 24 juni 1993, houdende tarieven in- en doorvoer vee en veeprodukten 1993
Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 juni 1993, No. J. 938687, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 14 van de Veewet;
Gehoord het Produktschap voor Vee en Vlees en het Bedrijfschap voor de Handel in Vee;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Arikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
b. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);
c. werkzaamheden: onderzoek als bedoeld in artikel 14 van de Veewet;
d. aanbieder: de importeur of diens douaneagent;
e. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet , van 07.00 tot 18.00 uur;
f. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet ;
g. kwartier: spanne tijd van één vierde deel van een uur, of enkel gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;
h. starttarief: toeslag op het tarief voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;
i. goederen: produkten of overige voorwerpen ter zake waarvan werkzaamheden worden verricht;
j. partij: hoeveelheid producten van dezelfde aard waarvoor eenzelfde handelsdocument of certificaat geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land;
k. certificaat: schriftelijke door of vanwege de VWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de onder c bedoelde werkzaamheden;
l. dierenarts: bevoegde, door de VWA met de werkzaamheden belaste dierenarts;
m. assistent: door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts;
n. werkelijke kosten: de kosten die betrekking hebben op de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de onderzoeken en keuringen belaste personen van de RVV, alsmede de kosten van laboratoriumonderzoek;
o. richtlijn 97/78/EG: richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24).
1.
Voor werkzaamheden binnen openingstijd is de aanbieder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,00919 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 55,97 en ten hoogste € 430,70 in rekening zal worden gebracht.
2.
In geval de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, gelet op artikel 9 van richtlijn 97/78/EEG, alleen bestaan uit een documentencontrole is de aanbieder, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 30,72, verhoogd met € 15,36 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,48 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de documentencontrole is belast.
3.
Indien de partij afkomstig is uit Nieuw-Zeeland is, in afwijking van het eerste lid, de aanbieder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,0015 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,00 en ten hoogste € 350,00 in rekening zal worden gebracht.
4.
Onverminderd het eerste tot en met derde lid is de aanbieder voor onderzoeken en keuringen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, tweede en derde gedachtestreepje, van Richtlijn 97/78/EG een vergoeding ter hoogte van de werkelijke kosten verschuldigd.
Artikel 2a
Indien certificaten worden afgegeven, is de aanbieder boven de vergoedingen, bedoeld in de artikel 2, een vergoeding verschuldigd van € 2,15 per certificaat.
Artikel 3
De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge artikel 2 verschuldigde vergoeding, bestaande uit een bedrag van
a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;
b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;
c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;
d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;
e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.
1.
De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2 een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de VWA, de werkzaamheden langer dan 15 minuten worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van
a. € 25,27 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en
b. € 17,71 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.
2.
De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de VWA, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van
a. € 25,27 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 5, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en
b. € 17,71 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 5, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.
3.
De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de in het eerste en tweede lid genoemde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van
a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;
b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;
c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;
d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;
e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.
1.
De aanbieder meldt werkzaamheden die hij door de VWA wenst te laten verrichten schriftelijk bij de VWA.
2.
De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:
- de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;
- de soorten en de hoeveelheden van de goederen;
- de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en
- de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.
3.
Indien de datum of het tijdstip van aanvang van beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt degene die de melding heeft verricht, hiervan in kennis gesteld.
4.
Indien gemelde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, dient dit door degene die de melding heeft verricht, schriftelijk aan de VWA te worden bericht, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.
1.
Onze Minister kan ter verzekering van de voldoening van de ingevolge dit besluit verschuldigde vergoedingen zekerheid laten stellen. Hij kan per geval het beloop en de vorm van de zekerheid bepalen.
2.
Onze Minister kan bepalen dat niet eerder werkzaamheden van de VWA worden aangevangen dan nadat de ingevolge dit besluit verschuldigde vergoedingen zijn betaald.
Artikel 7
Het besluit tarieven in- en doorvoer vee 1991 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1993.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven in- en doorvoer vee en veeproducten 1993.
Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 juni 1993
Beatrix
De
Staatssecretaris