Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Berekening Salmonella besmettingspercentage
+ Melding besmettingspercentage
+ Verbeterplan
+ Inhoud verbeterplan
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Salmonella besmettingspercentage in de slachterij (PPE) 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels met betrekking tot de berekening van het gemiddelde Salmonella besmettingspercentage en het opstellen van een verbeterplan door de ondernemer indien dit percentage groter dan tien is (Besluit Salmonella besmettingspercentage in de slachterij (PPE) 2011)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 6, eerste lid, en artikel 10, vierde lid, van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder ondernemer een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming uitoefent waarin pluimvee wordt geslacht, en onder monitoringsgegevens de Salmonella-uitslagen van het laboratorium van de monsters van het eindproduct van de slachterij per slachtkoppel en per slachtuitlaadkoppel, en neemt voor het overige de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen (PPE) 2011 over.
1.
De voorzitter berekent ieder kwartaal het gemiddelde Salmonella besmettingspercentage van het eindproduct van de slachterij.
2.
Het in het eerste lid bedoelde besmettingspercentage wordt als volgt berekend:
a) eerst wordt het gemiddelde Salmonella besmettingspercentage per maand berekend door het aantal Salmonella-positieve monitoringsgegevens van een kalendermaand te delen door het totaal aantal monitoringsgegevens in die kalendermaand;
b) vervolgens wordt het gemiddelde Salmonella besmettingspercentage per kwartaal berekend door het gemiddelde te nemen van het besmettingspercentage van de voorafgaande drie kalendermaanden.
Artikel 3
Ieder kwartaal verstrekt de voorzitter aan de ondernemer een schriftelijke verklaring waarin het gemiddelde Salmonella besmettingspercentage per kwartaal is opgenomen.
1.
Wanneer het gemiddelde besmettingspercentage per kwartaal meer dan tien is kan de voorzitter de ondernemer gelasten een verbeterplan met maatregelen op te stellen om het gemiddelde besmettingspercentage onder de tien te brengen.
2.
De ondernemer die een verbeterplan als bedoeld in het eerste lid dient op te stellen wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de voorzitter.
3.
De voorzitter besluit op grond van de volgende criteria of een ondernemer met een gemiddeld besmettingspercentage per kwartaal van meer dan tien, een verbeterplan op moet stellen:
a) het verloop van het gemiddelde besmettingspercentage in de kwartalen voorafgaande aan het betreffende kwartaal en het verloop van de gemiddelde besmettingspercentages per maand, na het betreffende kwartaal;
b) in hoeverre in het betreffende kwartaal sprake is van een incidentele piek in het Salmonella besmettingspercentage, afgaande op de besmettingspercentages van alle Nederlandse slachterijen;
c) de mate waarin de ondernemer aan de voorzitter heeft aangetoond dat inmiddels een lager Salmonella besmettingspercentage is behaald.
1.
De ondernemer dient legt het in artikel 4, eerste lid, bedoelde verbeterplan ter goedkeuring voor aan de voorzitter.
2.
De voorzitter bespreekt het verbeterplan van de ondernemer met een expertiseteam.
3.
De voorzitter kan op basis van de in het derde lid bedoelde bespreking de ondernemer gelasten het verbeterplan aan te passen.
4.
Nadat het verbeterplan door de voorzitter is goedgekeurd worden de in het verbeterplan genoemde, maatregelen gedurende zes maanden door de ondernemer uitgevoerd.
5.
Na zes maanden vergelijkt de voorzitter het laatste gemiddelde besmettingspercentage per kwartaal met het besmettingspercentage op basis waarvan de ondernemer het verbeterplan heeft opgesteld.
6.
Indien na zes maanden met het verbeterplan geen daling in het gemiddelde Salmonella besmettingspercentage per kwartaal onder de 10 is bereikt, stelt de ondernemer een nieuw verbeterplan met nieuwe maatregelen op en legt dit ter goedkeuring voor aan de voorzitter.
7.
Op basis van het nieuwe verbeterplan wordt het bepaalde in lid 1 tot en met 6 herhaald.
8.
De kosten van het expertiseteam komen voor rekening van de ondernemer.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Salmonella besmettingspercentage in de slachterij (PPE) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 3 november 2011
voorzitter
secretaris