Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Besluit van 22 juli 1985, houdende regels tot vaststelling van het Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 juli 1985, nr. AB85/U1406, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, afdeling Algemene en Juridische Zaken;
Overwegende dat het met het oog op de wijziging in taak en organisatie van de Rijks Geneeskundige Dienst wenselijk is het Besluit Rijksgeneeskundige Dienst in te trekken en een nieuw Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst vast te stellen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst ressorterend onder Onze Minister van Binnenlandse Zaken.
1.
Aan het hoofd van de dienst staat een directie die uit een of meer personen bestaat.
2.
De bedrijfsarts die de leiding heeft over de bedrijfsgezondheidsdienst binnen de Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst maakt deel uit van de directie.
1.
De Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst is belast met:
a. de bedrijfsgezondheidszorg met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel;
b. sociaal-medische werkzaamheden met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel;
c. de zorg voor het bevorderen van de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu van het burgerlijk rijkspersoneel;
d. andere werkzaamheden van medische aard met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel en andere personen of groepen van personen, voor zover daartoe door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de daarbij betrokken minister of ministers, opdracht wordt gegeven.
2.
Het bepaalde onder a, b en c van het vorige lid is van toepassing voor zover hiervoor door de betrokken minister of ministers in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken geen voorziening is getroffen.
Artikel 4
De werkzaamheden ter uitvoering van de bedrijfsgezondheidszorg als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a hebben in ieder geval ten doel het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van het burgerlijk rijkspersoneel voor zover het betreft problemen die samenhangen met de verhouding waarin dit personeel staat tot zijn arbeid en arbeidsmilieu. Te dien einde is de dienst verplicht te adviseren aan onderscheidenlijk nauw samen te werken met en bijstand te verlenen aan een commissie waarmee op grond van Hoofdstuk XI dan wel XI A van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1931, 248) overleg wordt gevoerd, of een commissie waarmee op grond van een overeenkomstige regeling overleg wordt gevoerd, de werknemers en de werkgever. Die werkzaamheden omvatten ten minste de taken genoemd in artikel 17, zesde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet ( Stb. 1980, 664) genoemd onder e tot en met v , alsmede a tot en met d voor zover het betreft het beschermen en het bevorderen van de gezondheid als bedoeld in artikel 17, vierde lid, onder b van die wet.
Artikel 5
Tot de sociaal-medische werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b worden in elk geval gerekend:
a. het uitbrengen van geneeskundige adviezen verband houdende met de rechtspositieregelingen van het burgerlijk rijkspersoneel;
b. het meewerken aan herplaatsing van personeel in de burgerlijke rijksdienst.
Artikel 6
Voor de uitvoering van de in artikel 5 genoemde werkzaamheden worden door de Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst
a. spreekuren gehouden,
b. huisbezoeken verricht,
c. onderzoekingen ingesteld in de lokaliteiten of op de terreinen waar burgerlijk rijkspersoneel werkzaam is,
d. mondelinge en schriftelijke adviezen uitgebracht aan de hoofden van de ministeries en de hoofden van dienst, een en ander met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
Artikel 7
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder c worden als taken van de dienst ten minste aangemerkt de taken genoemd in artikel 17, zesde lid, onder a tot en met d van de Arbeidsomstandighedenwet voor zover het betreft het bevorderen van de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu. Te dien einde kan de dienst advies uitbrengen aan een commissie waarmee op grond van Hoofdstuk XI dan wel XI A van het Algemeen Rijksambtenarenreglement overleg wordt gevoerd, of aan een commissie waarmee op grond van een overeenkomstige regeling overleg wordt gevoerd, de werknemers, de werkgever en aan veiligheidskundigen werkzaam binnen de burgerlijke openbare rijksdienst.
Artikel 8
Binnen de grenzen van de in artikel 3 van dit besluit omschreven taak is de directie van de Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst bevoegd in briefwisseling te treden met de hoofden van de ministeries en de hoofden van alle rijksdiensten, -bedrijven en -instellingen. Zij heeft bovendien rechtstreeks toegang tot genoemde personen. Deze hoofden verstrekken alle inlichtingen welke de dienst ten behoeve van de uitoefening van zijn taak vraagt.
Artikel 9
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is bevoegd voorschriften te geven ter uitvoering van dit besluit.
Artikel 10
Onder intrekking van het Besluit Rijksgeneeskundige Dienst van 27 april 1962, Stb. 157, treedt dit besluit in werking op de tweede dag na plaatsing in het Staatsblad .
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst, afgekort Rbb.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Nairobi, 22 juli 1985
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
Uitgegeven de negenentwintigste augustus 1985
De Minister van Justitie,