Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 10, eerste lid van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002,
op 13 november 2002 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 Richtlijn 90/429/EEG
a. verordening: de
b. Aujeszky-vrij certificaat: certificaat als bedoeld in het Besluit voorschriften Aujcszky-vrij certificaat 1993;
c. Stichting de Stichting Gezondheidsdienst voor dieren;
d. Gezondheidsdienst de Gezondheidsdienst voor dieren;
e. erkend spermacentrum: spermacentrum als bedoeld in van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (Pb EG L242, 1999), zoals laatstelijk gewijzigd.
1.
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening Bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 overgenomen.
2.
In dit besluit wordt voorts verstaan onder:
1.
De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid van de verordening, verlenen aan de ondernemer die:
a. in het bezit is van een schriftelijke erkenning als gewetensbezwaarde, afgegeven door de voorzitter; en
b. voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde.
2.
De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid van de verordening, verlenen aan de ondernemer die met het oog op export en het bepaalde in beschikking 2001/618/EG van de Commissie voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit
3.
De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de Ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid, van de verordening, verlenen aan de ondernemer die, met het oog op de export van varkenssperma dan wel de uitlevering van fokbeertjes aan een erkend spermacentrum dat varkenssperma exporteert of gaat exporteren, en -gelet op het bepaalde in Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (Pb EG L242, 1999) zoals laatstelijk gewijzigd- voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in Bijlage I bij dit besluit.
1.
De ondernemer die gewetensbezwaren heeft tegen het bij of krachtens artikel 2, eerste en derde lid van de verordening bepaalde, kan een schriftelijke aanvraag tot erkenning, volgens het daartoe vastgestelde model, zenden aan de directeur van de Gezondheidsdienst. De directeur van de Gezondheidsdienst zal binnen een termijn van een maand nadat de aanvraag is ontvangen, een schriftelijk advies richten aan de voorzitter van het productschap.
2.
Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid dient vergezeld te gaan van een verklaring van de dierenarts die vermeld staat op het aanmeld- dan wel mutatieformulier, inhoudende dat binnen de vestiging gedurende de afgelopen 3 jaar geen enkele vaccinatie door een dierenarts is uitgevoerd.
3.
Indien in afwijking van het in lid 2 gestelde, de in lid 2 bedoelde verklaring niet kan worden overgelegd, dient de door de Stichting ingestelde vertrouwenscommissie advies te geven aan de directeur van de Gezondheidsdienst, alvorens de directeur van de Gezondheidsdienst schriftelijk zijn advies zal richten aan het Productschap.
4.
De directeur van de Gezondheidsdienst kan indien hij dat nodig acht in verband met de goede uitvoering van de verordening, in zijn advies voorstellen voor beperkingen, voorstellen voor nadere voorwaarden en/of voorstellen voor voorschriften opnemen. Deze voorstellen kunnen worden gewijzigd, ingetrokken, of aangevuld dan wel nadien aan het advies worden toegevoegd.
1.
De erkenning als bedoeld in artikel 3 kan worden ingetrokken op verzoek van de ondernemer en voorts indien:
a. de ondernemer niet, of niet meer voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde; en/of
b. de ondernemer in strijd handelt met aan de erkenning verbonden voorwaarden, voorschriften of beperkingen; en/of
c. door de ontheffing de bestrijding van de ziekte van Aujeszky in gevaar komt; en/of
d. de bij de aanvraag tot erkenning verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op die aanvraag anders zou zijn beslist indien bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden bekend waren geweest.
2.
De intrekking van de erkenning dient schriftelijk door de voorzitter te worden medegedeeld dan wel bevestigd.
1.
De ondernemer die een individuele ontheffing wil van het bij of krachtens artikel 2 lid 1 en lid 3 van de verordening bepaalde, kan een schriftelijk verzoek tot ontheffing zenden aan de voorzitter.
2.
Op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk binnen een termijn van twee maanden nadat de aanvraag, vergezeld door het advies van de Directeur van de Gezondheidsdienst, door het Productschap is ontvangen, beslist.
3.
In bijzondere gevallen en/of omstandigheden kan de voorzitter, op advies van de directeur van de Gezondheidsdienst, ontheffing verlenen.
4.
De voorzitter kan indien hij dat nodig acht in verband met de goede uitvoering van de verordening aan de ontheffing beperkingen, nadere voorwaarden en/of voorschriften verbinden. Deze kunnen worden gewijzigd, ingetrokken of aangevuld dan wel nadien aan de ontheffing worden verbonden.
1.
Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 kan worden ingetrokken op verzoek van de ondernemer en voorts indien:
a. de ondernemer niet, of niet meer voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde; en/of
b. de ondernemer in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden beperkingen, voorwaarden en/of voorschriften; en/of
c. door de ontheffing de bestrijding van de ziekte van Aujeszky in gevaar komt; en/of
d. de bij de aanvraag tot ontheffing verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag anders zou zijn beslist indien bij de beoordeling daarvan de juiste Omstandigheden bekend waren geweest.
e. de ontheffing wordt ingetrokken indien de voor het onderhouden van de ontheffing opgelegde retributie niet is betaald.
2.
De intrekking van de ontheffing dient schriftelijk te worden medegedeeld dan wel bevestigd.
Artikel 7
Indien naar het oordeel van de voorzitter een vestiging met een ontheffing om controletechnische redenen bezocht moet worden, is de ondernemer verplicht de hiermee samenhangende kosten te dragen.
Artikel 8
Ondernemers die op het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit reeds voldeden aan de eisen zoals gesteld in het besluit ontheffing Ziekte van Aujeszky-vaccinatieplicht van het Landbouwschap, worden geacht om op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit te voldoen aan de eisen welke in dit besluit worden gesteld.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op dezelfde dag dat de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 in werking treedt.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris