Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Register
+ § 3. Verstrekking van gegevens voor het register
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit register ruimtevoorwerpen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 13 november 2007, houdende regels inzake een register met gegevens betreffende ruimtevoorwerpen (Besluit register ruimtevoorwerpen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 10 juli 2007, nr. WJZ 7080976;
Gelet op artikel 11, tweede en vierde lid, van de Wet ruimtevaartactiviteiten;
De Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2007, nr. W10.07.0224/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 7 november 2007, nr. WJZ 7130082;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
b. vergunninghouder: de houder van een vergunning voor ruimtevaartactiviteiten als bedoeld in artikel 3 van de Wet ruimtevaartactiviteiten.
1.
Het register bestaat uit een Verenigde Naties-deel en een nationaal deel.
2.
Het Verenigde Naties-deel bevat gegevens betreffende ruimtevoorwerpen waarbij Nederland ten aanzien van het betreffende ruimtevoorwerp de staat van registratie is, bedoeld in artikel I, onderdeel c, van de op 14 januari 1975 te New York tot stand gekomen Overeenkomst inzake de registratie van de in de kosmische ruimte gebrachte voorwerpen (Trb. 1981, 39).
3.
Het nationaal deel bevat gegevens betreffende ruimtevoorwerpen die gebruikt worden in het kader van ruimtevaartactiviteiten als bedoeld in artikel 2 van de Wet ruimtevaartactiviteiten, niet zijnde ruimtevoorwerpen als bedoeld in het tweede lid.
4.
Onze Minister draagt zorg voor de verstrekking van de gegevens uit het Verenigde Naties-deel aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel 3
Het register bevat gegevens van het ruimtevoorwerp ten aanzien van:
a. de omschrijving en functie;
b. de baanparameters;
c. land en plaats van lancering;
d. verwachte en werkelijke datum van lancering;
e. verwachte en werkelijke datum van uitdienstneming;
f. gegevens van de vergunninghouder;
g. overige met betrekking tot het ruimtevoorwerp bij ministeriële regeling vast te stellen gegevens.
1.
De vergunninghouder verstrekt aan Onze Minister tenminste zes maanden voor aanvang van het verrichten van ruimtevaartactiviteiten met behulp van een ruimtevoorwerp de gegevens, bedoeld in artikel 3.
2.
Indien het gegeven betrekking heeft op de werkelijke datum van lancering of uitdienstneming, verstrekt de vergunninghouder dit gegeven zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie weken na deze datum.
3.
De vergunninghouder verstrekt op verzoek van Onze Minister binnen drie weken nadere gegevens en bescheiden ter onderbouwing van de gegevens.
4.
Onze Minister kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de termijn, bedoeld in het eerste en derde lid.
1.
De vergunninghouder meldt Onze Minister zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie weken wijzigingen van de gegevens, bedoeld in artikel 3.
2.
Artikel 4, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Voor de verstrekking en wijziging van de gegevens wordt gebruik gemaakt van een bij ministeriële regeling vastgesteld formulier.
Artikel 7
Inschrijving in het register geschiedt voor onbepaalde tijd.
Artikel 8
Het register is openbaar.
Artikel 9
Onze Minister draagt zorg voor het opnemen in het register van gegevens van ruimtevoorwerpen waarmee op het moment van inwerkingtreding van dit besluit ruimtevaartactiviteiten worden verricht.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register ruimtevoorwerpen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 november 2007
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de vierde december 2007
De Minister van Justitie ,