{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Inrichting van het examen
+ § 3. Beoordeling en uitslag
+ § 4. De examencommissie
+ § 5. Vrijstellingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit regels accountantsexamen voor accountants-administratieconsulenten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.
Besluit van 24 maart 1987, houdende regels omtrent het accountantsexamen voor accountants-administratieconsulenten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, A.J. Evenhuis, en van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 23 januari 1987 nr. 687/25 W.J.A./W;
Gelet op artikel 80 c van de Wet op de Registeraccountants ( Stb. 1962, 258);
De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1987 nr. W10.87.0039);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris en van Onze voornoemde Minister van 20 maart 1987, nr. 687/388;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
wet: de Wet op de Registeraccountants ( Stb. 1962, 258);
examen: het in artikel 80 a van de wet bedoelde accountantsexamen;
kandidaat: degene die aan het examen deelneemt of wenst deel te nemen;
examencommissie: de in artikel 14 bedoelde commissie.
Artikel 2
Het examen bestaat uit de onderdelen:
a. externe verslaggeving;
b. administratieve organisatie;
c. leer van de accountantscontrole.
Artikel 3
Het onderdeel externe verslaggeving wordt schriftelijk afgenomen gedurende ten minste drie en ten hoogste vier uren.
1.
Het onderdeel administratieve organisatie wordt schriftelijk afgenomen in drie gedeelten.
2.
De eerste twee gedeelten worden op één dag afgenomen. De duur per gedeelte bedraagt ten minste drie en ten hoogste vier uren; de duur van de twee gedeelten te zamen bedraagt ten hoogste zeven uren.
3.
Het derde gedeelte wordt in de tweede of derde kalendermaand na de eerste twee gedeelten afgenomen. De duur van dit gedeelte bedraagt ten minste twee en ten hoogste drie uren.
4.
Een kandidaat wordt slechts toegelaten tot het afleggen van het derde gedeelte, indien de som van de door hem bij één examengelegenheid behaalde cijfers voor de eerste twee gedeelten 11 of hoger bedraagt.
5.
Een kandidaat die na het afleggen van het derde gedeelte is afgewezen voor het onderdeel administratieve organisatie is gedurende de twee eerstvolgende examengelegenheden vrijgesteld van het afleggen van de eerste twee gedeelten van dit onderdeel.
1.
Het onderdeel leer van de accountantscontrole wordt schriftelijk in drie gedeelten en mondeling in één gedeelte afgenomen.
2.
De drie schriftelijke gedeelten worden op twee achtereenvolgende dagen afgenomen. De duur per gedeelte bedraagt ten minste drie en ten hoogste vier uren; de duur van alle gedeelten te zamen bedraagt ten hoogste tien uren.
3.
Het mondelinge gedeelte wordt op één dag gedurende ten hoogste tweemaal vijfenveertig minuten afgenomen in de derde of de vierde kalendermaand na de schriftelijke gedeelten.
1.
Een kandidaat wordt slechts toegelaten tot het afleggen van het onderdeel leer van de accountantscontrole, indien hij de onderdelen externe verslaggeving en administratieve organisatie met goed gevolg heeft afgelegd of hem voor het afleggen van deze onderdelen ingevolge artikel 20 vrijstelling is verleend.
2.
Een kandidaat wordt slechts toegelaten tot het afleggen van het mondelinge gedeelte van het onderdeel leer van de accountantscontrole, indien de som van de door hem bij één examengelegenheid behaalde cijfers voor de drie schriftelijke gedeelten 17 of hoger bedraagt en hij voor twee gedeelten het cijfer 6 of hoger heeft behaald.
3.
Een kandidaat die na het afleggen van het mondelinge gedeelte is afgewezen voor het onderdeel leer van de accountantscontrole, is gedurende de twee eerstvolgende examengelegenheden vrijgesteld van het afleggen van de schriftelijke gedeelten van dat onderdeel.
Artikel 7
Het examen wordt in het openbaar afgenomen.
Artikel 8
De examencommissie is bevoegd, indien bijzondere omstandigheden van de kandidaat daartoe aanleiding geven, af te wijken van het bepaalde in de artikelen 3, 4, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 5, 6, derde lid, en 7.
1.
Per kandidaat worden de uitwerkingen van de schriftelijke gedeelten door twee examinatoren onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Zij leggen gezamenlijk hun oordeel vast in een cijfervoorstel. Indien de examinatoren niet tot een eensluidend cijfervoorstel komen, kan de examencommissie een derde examinator benoemen, die de uitwerkingen onafhankelijk van de beide andere examinatoren beoordeelt. Na overleg tussen de drie examinatoren wordt een gemeenschappelijk cijfervoorstel bepaald. De examencommissie stelt voor elk schriftelijk gedeelte het behaalde cijfer vast en deelt dit schriftelijk mede aan de betrokken kandidaat.
2.
Bij het mondelinge gedeelte van het onderdeel leer van de accountantscontrole ondervragen twee examinatoren de kandidaat ieder gedurende ten hoogste vijfenveertig minuten. De examinatoren leggen gezamenlijk hun oordeel over de kandidaat vast in een cijfervoorstel. Bij gebrek aan overeenstemming over het toe te kennen cijfer geven de twee examinatoren ieder een gemotiveerd oordeel. Het cijfer wordt door de examencommissie vastgesteld en terstond aan de kandidaat schriftelijk medegedeeld.
Artikel 10
De beoordeling van de door de kandidaat afgelegde examengedeelten wordt uitgedrukt in gehele cijfers 1 tot en met 10, waarbij het cijfer 1 als laagste en het cijfer 10 als hoogste waardering geldt.
1.
Een kandidaat is geslaagd, indien hij alle onderdelen van het examen, van het afleggen waarvan hij niet op grond van artikel 20 is vrijgesteld, overeenkomstig het bepaalde in het tweede, derde, vierde en vijfde lid, met goed gevolg heeft afgelegd.
2.
Een kandidaat heeft het onderdeel externe verslaggeving met goed gevolg afgelegd, indien hij voor dit onderdeel het cijfer 6 of hoger heeft behaald.
3.
Een kandidaat heeft het onderdeel administratieve organisatie met goed gevolg afgelegd, indien de som van de door hem behaalde cijfers voor de drie gedeelten 17 of hoger bedraagt en hij voor twee gedeelten het cijfer 6 of hoger heeft behaald.
4.
Een kandidaat heeft het onderdeel leer van de accountantscontrole met goed gevolg afgelegd, indien de som van de door hem behaalde cijfers voor de vier gedeelten 23 of hoger bedraagt en hij voor drie gedeelten het cijfer 6 of hoger heeft behaald.
5.
De cijfers voor het onderdeel administratieve organisatie en het onderdeel leer van de accountantscontrole dienen elk, onverminderd het bepaalde in artikel 4, vijfde lid, en artikel 6, derde lid, bij één examengelegenheid te zijn behaald.
Artikel 12
Een kandidaat kan bij de examencommissie schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beoordeling van een door hem afgelegd examenonderdeel of een gedeelte daarvan binnen drie weken, nadat hem die beoordeling is medegedeeld. De examencommissie deelt hem haar beslissing omtrent het bezwaar schriftelijk mede binnen drie maanden na ontvangst van het bezwaar.
Artikel 13
De examencommissie reikt aan de kandidaat die voor het examen is geslaagd het diploma uit, dat is ondertekend door de voorzitter van de examencommissie.
1.
Er is een examencommissie, waarin negen leden zitting hebben. Onze Minister van Economische Zaken benoemt, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, vier leden op voordracht van het Nederlands Instituut van Registeraccountants, vier leden op voordracht van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten en de voorzitter, die tevens lid is, op voordracht van beide organisaties gezamenlijk.
2.
De examencommissie is van haar taak ontheven zodra zij haar werkzaamheden met betrekking tot het laatst af te nemen examen heeft beëindigd.
3.
Het is een lid van de examencommissie tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een jaar na de beëindiging daarvan niet toegestaan deel te nemen aan het examen.
1.
De examencommissie stelt het examenprogramma vast, inhoudende de eisen voor elk afzonderlijk onderdeel.
2.
Het examenprogramma behoeft de goedkeuring van Onze Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen. Het wordt na goedkeuring door de examencommissie bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
1.
De examencommissie biedt kandidaten ten minste tweemaal per jaar de gelegenheid tot het afleggen van het examen. Zij maakt tijdig bekend voor welke datum, bij wie en op welke wijze kandidaten zich moeten aanmelden. In de bekendmaking wordt tevens vermeld het bedrag van het ingevolge artikel 80 c van de wet verschuldigde examengeld, alsmede de wijze waarop en de datum waarvoor dit moet worden voldaan.
2.
De examencommissie bepaalt de dag waarop de gedeelten van de examenonderdelen dienen te worden afgelegd, alsmede het tijdstip van aanvang en de duur van elk gedeelte, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5. Zij deelt deze gegevens tijdig mede aan de kandidaten.
1.
De examencommissie stelt een examenreglement vast, waarin nadere regels worden gesteld omtrent de gang van zaken bij het examen. Zij maakt het examenreglement bekend in de Nederlandse Staatscourant.
2.
Het examenreglement bevat in ieder geval regels omtrent legitimatie door de kandidaat, omtrent de gevolgen van bedrog ten aanzien van het examen en omtrent inzage door de kandidaat van zijn schriftelijk werk na vaststelling van de uitslag van het desbetreffende gedeelte.
1.
De examencommissie benoemt examinatoren voor het afnemen van het examen en surveillanten ten behoeve van het toezicht tijdens het examen.
2.
Leden van de examencommissie zijn niet benoembaar tot examinator.
3.
Tot examinator voor de onderdelen administratieve organisatie en leer van de accountantscontrole kunnen uitsluitend worden benoemd zij, die een der in artikel 58 van de wet genoemde examens met goed gevolg hebben afgelegd, dan wel naar het oordeel van de examencommissie een daarmee vergelijkbare kennis bezitten.
1.
De leden van de examencommissie, de examinatoren en de surveillanten bij het examen genieten uit 's Rijks kas vergoeding van reis- en verblijfkosten alsmede vacatiegelden.
2.
De leden van de examencommissie en de examinatoren genieten voor het door hen verrichte werk uit 's Rijks kas een vergoeding, voor zover deze werkzaamheden niet reeds uit hoofde van het eerste lid vergoed zijn.
Artikel 20
De examencommissie verleent aan een kandidaat op zijn schriftelijk verzoek vrijstelling van het afleggen van een onderdeel van het examen op grond van het bezit van een bewijs, waaruit eenzelfde kennis blijkt als die, welke blijkt uit het met goed gevolg afgelegd hebben van het desbetreffende onderdeel. De examencommissie deelt de kandidaat haar beslissing omtrent het verzoek schriftelijk mede binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek.
1.
In afwijking van artikel 15 wordt het examenprogramma voor de onderdelen van het examen die worden afgenomen in de periode april tot en met juli 1987 vastgesteld door Onze Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen en door Onze Minister van Economische Zaken in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.
2.
In afwijking van artikel 16, eerste lid, tweede volzin, wordt de daar bedoelde bekendmaking voor de onderdelen van het examen die worden afgenomen in de periode april tot en met juli 1987 gedaan door Onze Minister van Economische Zaken.
3.
De bekendmaking van de Stichting Examen Certificeringsbekwaamheid Accountants-administratieconsulenten (SECA) inzake de aanmelding voor de examenonderdelen die de SECA voornemens was af te nemen in de periode april tot en met juli 1987 wordt mede aangemerkt als een bekendmaking als bedoeld in artikel 16, eerste lid.
Artikel 22
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel V, van de wet van 11 december 1986 tot wijziging van de accountantswetgeving ( Stb. 677) in werking treedt.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 24 maart 1987
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de dertigste maart 1987
De Minister van Justitie,