Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Raadskamers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 12 december 1991, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, houdende de regeling van de omvang en de samenstelling van elk der Kamers, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 5 juli 1991, nr. DVVB/WUP-U-911169;
Gelet op artikel 11, tweede lid, en artikel 47 van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad ( Stb. 1990, 324);
De Raad van State gehoord (advies van 4 september 1991, nr. W.13.91.0354);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 5 december 1991, nr. DVVB/WUP-U-912169;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad ( Stb. 1990, 324).
1.
De Kamers, belast met de in artikel 12 van de wet genoemde taken, bestaan elk uit een voorzitter alsmede ten minste twee en ten hoogste acht leden. Aan elk van deze Kamers kunnen ten hoogste vier plaatsvervangende leden worden toegevoegd.
2.
De Kamers worden naar hun werkzaamheden geduid als Raadskamer Wetten buitengewoon pensioen, Raadskamer Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers en Raadskamer Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers.
Artikel 3
Elk der Kamers wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan en kan, eveneens uit haar midden, een tweede plaatsvervangend voorzitter aanwijzen.
1.
De Kamers zijn zodanig samengesteld, dat
a. daarin de verschillende categorieën oorlogsgetroffenen waarop de werkzaamheden van een Kamer betrekking hebben op een evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd, en
b. binnen een Kamer als geheel voldoende historische, juridische en zonodig andere specifieke kennis aanwezig is.
2.
Het voorzitterschap, het lidmaatschap en het plaatsvervangend lidmaatschap van een Kamer zijn onverenigbaar met:
a. de bekleding van enigerlei functie bij een derde als bedoeld in artikel 16 van de wet;
b. de uitoefening in dienstverband van enigerlei functie bij de Raad dan wel een organisatie of instelling als bedoeld in artikel 27 van de wet;
c. het doen gelden van een recht op buitengewoon pensioen, uitkering, toeslag, vergoeding of tegemoetkoming krachtens een der wetten, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. de uitoefening van enigerlei functie bij de Commissie Indisch Verzet dan wel de Centrale Hoofdbestuurscommissie van de Stichting 1940-1945, voor zover het betreft de Raadskamer Wetten buitengewoon pensioen.
Artikel 5
Bij de inwerkingtreding van dit besluit geschiedt de benoeming van de helft der leden van elk der Kamers voor een periode van twee jaren.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Raadskamers.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 12 december 1991
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de vierentwintigste december 1991
De Minister van Justitie,