Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Wijzigingen
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT wijziging operationele programma's medebewind 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2014.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 22 november 2011 tot vaststelling van voorwaarden aan wijzigingen van operationele programma’s voor telersverenigingen
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op artikel 10 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
BESLUIT:
Artikel 1
Dit besluit neemt de definities van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010 over en verstaat voorts onder: Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2011
a. doel: een in een operationeel programma op te nemen doel of doelstelling als bedoeld in artikel 103, quater, lid 1, of artikel 122 onder c van Verordening (EG) Nr. 1234/2007;
b. (sub)activiteit: de door het productschap vastgestelde nadere uitsplitsing van de maatregelen, genoemd in de circulaires GMO-008 2010 en GMO- 014 2011, die als bijlage bij het zijn opgenomen;
c. actie een specifieke (sub)activiteit of een specifiek instrument ter verwezenlijking van een bepaald in het operationele programma opgenomen doel;
d. maatregel één van de acties als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder g van Verordening (EU) Nr. 543/2011.
Artikel 2
Indien een telersvereniging een wijziging van een goedgekeurd operationeel programma wil doorvoeren, wordt een verzoek hiertoe bij het productschap ingediend. De wijziging kan betrekking hebben op:-
de inhoud-
het toevoegen van een maatregel of (sub)activiteit-
het vervallen van een maatregel-
het verlengen van de looptijd tot maximaal vijf jaar.
1.
Een operationeel programma voor meerdere jaren bestaat uit operationele jaarplannen.
2.
Indien een telersvereniging een wijziging van een goedgekeurd operationeel jaarplan wil doorvoeren, wordt een verzoek hiertoe bij het productschap ingediend. De wijziging kan betrekking hebben op: -
het vervallen van een maatregel-
het toevoegen van een nieuwe (sub)activiteit aan een bestaande maatregel-
Het jaarbedrag van het actiefonds met maximaal 25% te verhogen of maximaal 50% te verlagen, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de algemene doelen van het operationele programma-
het toevoegen van andere dan de goedgekeurde financiële bijdragen-
het verlengen van de looptijd van het laatste jaar van een operationeel programma.
Artikel 4
Een telersvereniging mag zonder voorafgaande goedkeuring maar na onverwijlde mededeling, binnen 30 dagen na het ontstaan van de uitgave, een operationeel programma op het volgende punt wijzigen:-
het toevoegen van een door het productschap erkende (sub)activiteit aan een bestaande maatregel.
Artikel 5
De verzoeken tot wijziging als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 4 worden door het productschap binnen een maand beoordeeld, tenzij er nader inhoudelijk onderzoek nodig is.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT wijziging operationele programma’s medebewind 2011.
Artikel 7
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, treedt in werking de tweede dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Zoetermeer, 22 november 2011
voorzitter