Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Subsidiabiliteit
+ 2. Forfaitaire standaardtarieven
+ 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2014.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 18 december 2013 tot vaststelling van aanvullende voorschriften met betrekking tot subsidiabiliteit van maatregelen, acties of uitgaven en forfaitaire standaardtarieven in het kader van operationele programma's van producentenorganisaties (Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2013)
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw,
Gelet op de artikelen 8 en 9 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012;
Gezien de artikelen 57 en 60 van Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PBEU, L 157);
Besluit:
Artikel 1
De criteria die worden gehanteerd voor de beoordeling van operationele programma's en de voor steun in aanmerking komende uitgaven betreffende het jaar 2013, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
In het kader van operationele programma's kunnen, voor het berekenen van het door het productschap te betalen subsidiebedrag, forfaitaire standaardtarieven worden vastgesteld.
2.
Onder forfaitair standaardtarief wordt verstaan:
Een vast (maximum-) bedrag per eenheid dat dient te worden gebruikt om de te declareren bedragen te kunnen vaststellen en waaraan een document ten grondslag ligt waaruit blijkt hoe de percentages tot stand zijn gekomen.
Artikel 3
De volgende forfaitaire standaardtarieven gelden voor 2013:
a) Begrotingsregel 703-44-291
1) Biologisch vermeerderd zaaizaad:  
  i) Glas (vruchtgroenten) 25% van de (kale) aankoopprijs
  ii) Vollegrond en glas (overige gewassen) 45% van de (kale) aankoopprijs
  iii) Industrieteelten 40% van de (kale) aankoopprijs
2) Niet chemisch behandeld zaad: 12% van de (kale) aankoopprijs
      exclusief glas (vruchtgroenten)
      exclusief industrieteelten
3) Biologisch opgekweekt poot- en plantgoed: 25% van de (kale) aankoopprijs exclusief enten
4) Biologisch geteelde witlofpennen: 50% van de (kale) aankoopprijs
b) Begrotingsregel 704-45-216
Meerkosten voor zaaizaad van rassen met extra resistentie(s)
i) Paprika resistentie tabaksmozaiekvirus € 70 per 1000 zaden
ii) Komkommer tolerantie echte meeldauw PX (Pososphaeria xanthii ex Sphaerortheca fuliginiea) € 40 per 1000 zaden
iii) Radijs resistentie Fusarium oxysporum € 50 per 100.000 zaden
iv) Tomaat resistentie echte meeldauw ON (Oïdium lycopersicum) € 70 per 1000 zaden
v) IJsbergsla resistent Nasanovia € 4,50 per 1000 zaden
c) Begrotingsregel 704-45-217
Uitgaven voor geënt plantmateriaal
1) Voor de geïntegreerde teelt:  
  i) ronde tomaten en vleestomaten (losse tomaten) € 0,30 per plant
  ii) trosmaten € 0,35 per plant
  iii) cherrytomaten, cocktailtomaten en aubergines € 0,00 per plant
  iv) paprika's, courgettes en komkommers € 0,82 per plant
2) voor de biologische teelt:  
  i) tomaten (alle soorten), aubergines, paprika's, courgettes en komkommers € 0,82 per plant
d) Begrotingsregel 709-46-220
Hergebruik van meermalige verpakkingen en pallets 75% van de huurkosten
e) Begrotingsregel 709-46-363
Uitgaven ten behoeve van het wassen van fust, tenzij de waskosten van het betreffende fust conform sub d) van deze bepaling zijn opgenomen
i. Waskosten voor blauwe multikratten € 0,056 per krat
ii. Waskosten voor groene 4 kg bakken € 0,0757 per krat
iii. Waskosten voor zwarte 10 kg bakken € 0.0757 per krat
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2013.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 18 december 2013
voorzitter