Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Instelling en samenstelling van de Sociaal-Economische Commissie
Artikel 2. Taak, werkgebied en bevoegdheid van de Sociaal-Economische Commissie
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT Sociaal-Economische Commissie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 1 juli 2008, houdende instelling van en verlening van mandaat aan de Sociaal-Economische Commissie (Besluit PT Sociaal-Economische Commissie)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 1:1 en afdeling 10.1.1, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
Besluit:
1.
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw stelt in de Sociaal-Economische Commissie.
2.
De Sociaal-Economische Commissie bestaat uit 14 leden; voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden benoemd. De voorzitter van het productschap is de voorzitter van de commissie.
3.
Het bestuur van het productschap benoemt en ontslaat de leden van de Sociaal-Economische Commissie.
Het bestuur van het productschap draagt zorg voor een zodanige samenstelling van de Sociaal- Economische Commissie, dat deze een afspiegeling vormt van de geledingen binnen het Productschap Tuinbouw.
4.
De leden van de commissie worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de benoeming van leden van het bestuur van het productschap.
5.
Op de Sociaal-Economische Commissie zijn Hoofdstuk 5 en 8 van de Verordening PT algemene bepalingen onverkort van toepassing.
1.
De Sociaal-Economische Commissie heeft tot taak het adviseren van het bestuur en de commissies als bedoeld in artikel 88 en 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie ten aanzien van arbeidsgerelateerde onderwerpen op het werkterrein van het productschap en de behandeling en bespreking van deze onderwerpen.
2.
Het bestuur en de commissies als bedoeld in artikel 88 en 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie leggen door hen zelf te behandelen arbeidsvraagstukken voorafgaand aan hun besluitvorming voor aan de Sociaal-Economische Commissie.
3.
Binnen de door de commissies als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie aangewezen en door het bestuur van het productschap vastgestelde budgettaire ruimte stelt de Sociaal- Economische Commissie een begroting op. De begroting van de Sociaal-Economische Commissie behoeft de goedkeuring van het bestuur van het productschap.
4.
De Sociaal-Economische Commissie is bevoegd krachtens mandaat namens het bestuur inzake onderwerpen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, besluiten te nemen tot het verlenen en vaststellen van projectbijdragen, alsook om aan de verleende projectbijdrage voorwaarden te verbinden met in achtneming van het bepaalde in de Verordening PT algemene bepalingen en de Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidies .
Artikel 3
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit PT Sociaal-Economische Commissie.
Zoetermeer, 1 juli 2008
Het
bestuur van het Productschap Tuinbouw
vice-voorzitter