Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Dochterondernemingen
Artikel 3. Doelstellingen
Artikel 4. Aanbod en afzet
Artikel 5. Leveringsplicht
Artikel 6. Uitbesteden
Artikel 7. Democratisch gehalte
Artikel 8. Eisen
Artikel 9. Groepering van telersverenigingen
Artikel 10. Indiening verzoek erkenning
Artikel 11. Informatieplicht
Artikel 12. Citeertitel
Artikel 13. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT erkenningsvoorschriften medebewind 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2013.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 2 november 2011 tot vaststelling van erkenningvoorschriften voor telersverenigingen
De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;
Gelet op artikel 5 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;
Besluit:
Artikel 1. Definities
Dit besluit neemt de definities van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010 over en verstaat voorts onder:
a. lid: een deelnemer aan een telersvereniging die krachtens de statuten voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap;
b. groepering van telersverenigingen: door het productschap erkende unie van producentenorganisaties als bedoeld in artikel 125 quater van verordening 1234/2007;
c. productgroep: producten die onder dezelfde code van de Gecombineerde Nomenclatuur vallen;
d. afnemer: degene die de producten rechtstreeks van de telersvereniging koopt;
e. eigen productie: producten voor eigen rekening en risico van een lid geproduceerd of vóór de oogstdatum in de beschikkingsmacht van het lid gekomen;
f. erkenningscirculaire: beleidsregel van het productschap waarin de voorwaarden voor en informatie over erkenning als telersvereniging zijn opgenomen;
g. Nationale Strategie: de Nationale Strategie bedoeld in artikel 103 septies van Verordening (EG) 1234/2007 welke voorziet in de toepassing van steun in de sector groenten en fruit in Nederland zoals deze door de Minister van EL&I is aangemeld bij de Europese Commissie.
1.
Een telersvereniging bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2:3 Burgerlijk Wetboek, hetgeen moet blijken uit de oprichtingsakte of statuten en de inschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2.
Tot een telersvereniging behoren die dochterondernemingen: -
waarvan de telersvereniging bij het verzoek tot erkenning of bij een later schriftelijk verzoek heeft aangegeven ze onder de erkenning te willen laten vallen;-
waarvan tenminste 90% van het kapitaal in handen van de telersvereniging is; en die overeenkomstig artikel 21 lid 1 onder b van verordening 1580/2007 bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de telersvereniging.
1.
Een telersvereniging neemt in zijn statuten de doelstellingen als bedoeld in artikel 123 lid 1 onder c, i tot en met iii en de milieudoelstellingen als bedoeld in artikel 125 ter, lid 1 onder a van verordening 1234/2007 op en geeft aantoonbaar uitvoering hieraan.
2.
In de Nationale Strategie kunnen voorwaarden aan de doelstellingen worden opgenomen.
Artikel 4. Aanbod en afzet
Met betrekking tot het aanbod en de afzet van haar producten:-
weet de telersvereniging de verwachte productie van haar leden door middel van een deugdelijk en accuraat systeem van areaalenquêtes en aanvoerprognoses-
bepaalt de telersvereniging waar fysieke concentratie van het aanbod plaatsvindt-
heeft de telersvereniging de regie over de afzet en ligt dit vast in een door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd bestuursbesluit-
dient de telersvereniging ieder jaar vóór 1 maart een beschrijving van de verantwoordelijke entiteit, de eindverantwoordelijkheid en de evaluatie van het afzetbeleid in-
stelt de telersvereniging de verkoopvoorwaarden vast en bepaalt de verkoopprijzen-
onthouden leden zich van elke activiteit die het vermoeden doet ontstaan dat de verkoop van producten niet uitsluitend via de telersvereniging geschiedt.
1.
Leden zijn verplicht hun gehele eigen productie van de producten waarvoor de telersvereniging is erkend via de telersvereniging te laten verkopen.
2.
De telersvereniging is verplicht in de statuten de mogelijkheid op te nemen om aan leden een ontheffing te verlenen voor rechtstreekse verkoop aan consumenten voor persoonlijk gebruik van minimaal 10% en maximaal 25% van de omzet.
3.
De telersvereniging voert controle uit op naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen en de daarmee overeenstemmende artikelen in de statuten en sanctioneert overtredingen daarvan.
4.
In het kader van deze controle:
vergelijkt de telersvereniging de door de leden verstrekte informatie met eigen gegevens en stelt een onderzoek in bij meer dan 5% afwijking en
laat een accountantscontrole uitvoeren bij een representatief aantal leden.
Artikel 6. Uitbesteden
De telersvereniging mag, overeenkomstig artikel 27 van Uitvoeringsverordening 543/2011, met haar doelstellingen verband houdende werkzaamheden uitbesteden onder de volgende voorwaarden:
in een door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd bestuursbesluit moeten de activiteiten, de uitvoerder, de afspraken met de uitvoerder en de motivatie waarom die activiteiten worden uitbesteed en waarom aan die specifieke uitvoerder worden beschreven
jaarlijks moeten de uitbestede werkzaamheden worden geëvalueerd en moet de evaluatie door de Algemene Leden Vergadering worden goedgekeurd.
1.
Teneinde machtsmisbruik te voorkomen wordt in de statuten van een telersvereniging opgenomen dat een lid niet meer dan 10% (inclusief volmachten) van de stemmen van de Algemene Leden Vergadering heeft en bij telersverenigingen van minder dan 10 leden maximaal 20 % van de stemmen.
2.
Indien een natuurlijk persoon, afgezien van volmachten, bevoegd is voor meerdere rechtspersonen en dus meerdere leden vertegenwoordigt, geldt het in het eerste lid genoemde maximum percentage van de stemmen voor deze rechtspersonen gezamenlijk.
3.
Een afnemer mag geen bestuurslid zijn.
1.
Een telersvereniging heeft een zodanige vermogens- en liquiditeitspositie dat ze in staat is haar werk naar behoren te verrichten.
2.
Een telersvereniging moet een negatief vermogen binnen één jaar aanzuiveren.
3.
Een telersvereniging beschikt over een goede beschrijving van de interne organisatie en van de feitelijke administratieve organisatie en interne beheersing.
4.
Een telersvereniging voert een actief controlebeleid richting haar leden en hanteert het in de statuten opgenomen sanctiebeleid bij overtredingen.
1.
Een niet-erkende telersvereniging kan geen lid zijn van een groepering van telersverenigingen.
2.
Een groepering van telersverenigingen bestrijkt de totale productgroep waarvoor ze is erkend.
3.
Op de bepaling in het tweede lid kan door de secretaris namens het bestuur onder voorwaarden een ontheffing worden verleend.
4.
Alle leden van een groepering van telersverenigingen, nemen deel aan de activiteiten die voor hun productgroep worden georganiseerd.
5.
Een groepering van telersverenigingen is verplicht een operationeel (deel-) programma in te dienen en ten uitvoer te leggen.
1.
Een telersvereniging of groepering van telersverenigingen dient een verzoek tot erkenning bij het productschap in, vergezeld van de in de erkenningscirculaire vermelde stukken.
2.
Om erkend te blijven dient een telersvereniging jaarlijks vóór 1 april of zoveel eerder als mogelijk de in de erkenningscirculaire vermelde stukken in.
Artikel 11. Informatieplicht
Het productschap wordt door een telersvereniging of groepering van telersverenigingen onverwijld in kennis gesteld van een statutenwijziging, wijziging in de organisatiestructuur of voornemen tot fusie of samenwerking.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT erkenningvoorschriften medebewind 2011.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 2 november 2011
voorzitter