Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PT bijdrage kleine gasafnamen tuinbouw 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, van 24 september 2002, houdende bepalingen betreffende het toekennen van een bijdrage op basis van het gasverbruik door landbouw- en tuinbouwbedrijven (Besluit PT bijdrage kleine gasafnamen tuinbouw 2002)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 3 van de Verordening Financieringsfonds PT Energie;
gehoord de sectorcommissie Energie, d.d. 11 september 2002;
BESLUIT:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling Landbouwtelling Wet op de omzetbelasting 1968
a. productschap : het Productschap Tuinbouw
b. bestuur : het bestuur van het productschap
c. voorzitter : de voorzitter van het productschap
d. gasunie : de NV Nederlandse Gasunie
e. aanvrager : de natuurlijke of rechtspersoon, die een aanvraag ingevolge deze regeling indient;
e. gasdistributiebedrijf : het bedrijf, waarvan de aanvrager aardgas afneemt;
g. gasaansluiting : een meetinrichting met meternummer ter vaststelling door het Gasdistributiebedrijf van het verbruik van aardgas ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten;
h. Landbouwtelling : de , die ieder jaar door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt vastgesteld ingevolge de Landbouwwet;
i. Verordening PT registratie en verstrekking van gegevens 1997 : de Verordening PT registratie en verstrekking van gegevens 1997, zoals deze luidt ten tijde van het in werking treden van deze regeling;
j. groeiproces van tuinbouwproducten : hetgeen daaronder wordt verstaan in de Beschikking van de Staatssecretaris van Financiën (in werking getreden op 1 april 1978) inzake de toepassing van post a 32 van de bij de behorende tabel I;
k. klein verbruikerstarief : het door het gasdistributiebedrijf vastgestelde kleinverbruikersgastarief (prijs per m 3 en vastrecht) in het 1 e kwartaal van 2002 (exclusief (milieu)heffingen en BTW);
l. tuinbouwtarief : het door het gasdistributiebedrijf vastgestelde tarief voor de tuinbouw (prijs per m 3 en vastrecht) in het 1 e kwartaal van 2002 (exclusief (milieu)heffingen en BTW) over de eerste 170.000 m 3 (zone A).
Artikel 2
Aan aanvragers die voldoen aan de in artikel 3, 5 en 6 gestelde voorschriften, verstrekt de voorzitter, met inachtneming van het hierna bepaalde, een bijdrage op basis van het aardgasverbruik over de jaarlijks periode bedoeld in artikel 4.
1.
Voor een bijdrage komen in aanmerking aanvragers die:
a. voor eigen rekening een land- of tuinbouwbedrijf uitoefenen,
b. opgaveplichtig zijn als bedoeld in de Landbouwtelling en bij het productschap zijn geregistreerd, en
c. gedurende de in artikel 4 aangegeven jaarlijkse perioden per gasaansluiting minder dan 30.000 m 3 aardgas doch tenminste 12.000m 3 aardgas hebben verbruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten.
2.
Per jaarlijkse periode als bedoeld in artikel 4 kan per gasaansluiting slechts eenmaal een aanvraag worden ingediend.
3.
In bijzondere gevallen kan de voorzitter bepalen dat aanvragers niet behoeven te voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde criteria om voor de toekenning van een bijdrage in aanmerking te komen.
1.
Een bijdrage wordt verleend op basis van het aardgasverbruik per aansluiting, berekend over de hierna aangegeven perioden, afhankelijk van de manier waarop het Gasdistributiebedrijf de aanvrager het definitief toegerekende verbruik heeft gefactureerd:
a. ingeval van maandelijkse meterstandopname en maandelijkse facturering van het verbruik: aan de hand van het toegerekende verbruik volgens de facturen van het Gasdistributie bedrijf over het kalenderjaar 2002;
b. ingeval van voorschotnota's en een definitieve facturering over 12 maanden van het verbruik: aan de hand van het toegerekende verbruik volgens een na 1 april 2002 ontvangen factuur van het Gasdistributiebedrijf, die betrekking heeft op het verbruik gedurende een aaneengesloten periode van 12 maanden voorafgaande aan enig moment gelegen in de periode 1 april 2002 tot en met 31 maart 2003.
2.
Indien een aanvrager ten gevolge van bijzondere omstandigheden zijn verbruik niet exact over de hiervoor omschreven periode kan opgeven, kan zijn verbruik door schatting of herleiding naar de juiste periode door de voorzitter worden bepaald.
1.
Aanvragen om toekenning van een bijdrage worden alleen in behandeling genomen, indien deze worden ingediend op een daartoe strekkend formulier, waarvan het model door de voorzitter wordt vastgesteld, waarop de te verstrekken gegevens volledig en naar waarheid worden opgegeven en voorzien van de benodigde facturen van het gasdistributiebedrijf, alsmede van andere benodigde bijlagen.
2.
Aanvragen voor de bijdrage worden gericht aan de voorzitter en ingediend in de periode van 1 september 2002 tot en met 31 augustus 2003. Aanvragen worden niet per telefax ingediend.
3.
Door indiening van het aanvraagformulier machtigt aanvrager het productschap om:
a. gebruik te maken ten dienste van de uitvoering van deze regeling van de door aanvrager krachtens de Landbouwtelling en de Verordening PT registratie en verstrekking van gegevens 1997 verschafte gegevens;
b. inlichtingen in te winnen bij het gasdistributiebedrijf inzake het gasverbruik van aanvrager en het eventueel aanwezig zijn van één of meer niet apart bemeterde woonhuizen per gasaansluiting.
1.
Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 5, tweede lid, stelt de voorzitter de bijdragen vast.
2.
De bijdrage bedraagt maximaal het verschil tussen het kleinverbruikerstarief en het tuinbouwtarief gerekend over het betreffende verbruik.
3.
Voor de vaststelling van de bijdrage en ter bepaling of per gasaansluiting minder dan 30.000 m 3 aardgas doch tenminste 12.000 m 3 aardgas voor de verwarming, ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten is verbruikt, wordt voor het geval één of meer woonhuizen per aansluiting aanwezig zijn, van het totaal gemeten gasverbruik per aansluiting forfaitair per woonhuis 5.000 m 3 afgetrokken.
4.
Indien de gasaansluiting in de loop van de periode van verbruik, bedoeld in artikel 4, tot stand is gekomen c.q. is beëindigd, worden de vastrechtbedragen en de forfaitaire aftrek per één of meer woonhuizen berekend naar evenredigheid van de duur van de aansluiting over de verbruiksperiode. De maand waarin de aansluiting tot stand is gekomen c.q. is beëindigd, wordt beschouwd als een aansluiting c.q. beëindiging over de gehele maand.
5.
De voorzitter stelt het bedrag vast dat beschikbaar is voor de bijdrage, genoemd in deze regeling.
6.
Indien door honorering van alle in aanmerking komende aanvragen het totaal beschikbare bedrag zou worden overschreden, is de voorzitter bevoegd de te verstrekken bedragen naar verhouding te verlagen.
7.
Bijdragen kleiner dan € 45,38 worden niet uitbetaald.
1.
Indien een aanvrager een bijdrage heeft ontvangen maar ten gevolge van overschrijding van de 30.000 m 3 -grens in aanmerking komt voor het tuinbouwtarief over dezelfde periode, dan wel een gedeelte daarvan waarvoor een bijdrage is verstrekt, is hij verplicht de krachtens deze regeling over de betreffende eerste 30.000 m 3 ontvangen bijdrage aan het productschap terug te betalen binnen één maand na de kennisgeving door het gasdistributiebedrijf van de afrekening tegen tuinbouwtarief.
2.
Indien blijkt dat een aanvrager de verstrekte gegevens onjuist c.q. onvolledig heeft opgegeven, kan de voorzitter bepalen dat de bijdrage aan het productschap moet worden terugbetaald.
Artikel 8
De aanvrager is verplicht op eerste vordering van personen, die daartoe door de voorzitter zijn aangewezen, toe te laten dat deze inzage kunnen nemen van de boeken en verdere bescheiden van het bedrijf van de aanvrager en de aanwezige gewassen en bedrijfsmiddelen bezichtigen en opnemen.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in dit besluit dienen in handen van de voorzitter, of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.
2.
Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap en mogen niet onder vermelding of aanduiding van de onderneming, waarop zij betrekking hebben, aan het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie van het productschap of aan de leden of plaatsvervangend leden daarvan of aan derden worden overgelegd, tenzij de betreffende onderneming hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Artikel 10
De PT Bijdrageregeling Kleine Gasafnamen Tuinbouw 2001 is vervallen op 31 augustus 2002.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT bijdrage kleine gasafnamen tuinbouw 2002.
1.
Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Dit besluit werkt terug tot 1 september 2002.
Het besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 24 september 2002
voorzitter
secretaris