Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Betrouwbaarheid
+ Hoofdstuk 3. Integere uitoefening van het bedrijf
+ Hoofdstuk 4. Beheerste uitoefening van het bedrijf
+ Hoofdstuk 5. Uitbesteden van werkzaamheden
+ Hoofdstuk 5a. Instemmingsvereiste centrale tegenpartij
+ Hoofdstuk 6. Wijzigingen met betrekking tot verstrekte gegevens
+ Hoofdstuk 6a. Veilig stellen geldmiddelen en verlenen krediet door betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen met zetel in Nederland
+ Hoofdstuk 6b. Geregistreerde gedekte obligaties
+ Hoofdstuk 7. Verzekering bijkomende risico’s
+ Hoofdstuk 8. Vertegenwoordiger
+ Hoofdstuk 9. Minimum vermogen
- Hoofdstuk 10. Solvabiliteit
- Hoofdstuk 10a. Kapitaalbuffer
+ Hoofdstuk 11. Liquiditeit
+ Hoofdstuk 12. Technische voorzieningen en beleggingsbeleid verzekeraars
+ Hoofdstuk 12a. Beleggingsbeleid premiepensioeninstellingen
+ Hoofdstuk 13. Boekhouding en rapportage
+ Hoofdstuk 13a. Effectief verlenen van afwikkeldiensten
+ Hoofdstuk 14. Meldingsplichten van de accountant en de actuaris
+ Hoofdstuk 15. Gekwalificeerde deelnemingen
+ Hoofdstuk 15a. Verlenen betaaldiensten door tussenkomst betaaldienstagent
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 105 Besluit prudentiële regels Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:

Hoofdstuk 10a. Kapitaalbuffer

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 3:62a en 3:62b van de wet
1.
De vereiste omvang van de kapitaalbuffer, bedoeld in artikel 3:62a, eerste lid, van de wet, bedraagt de som van de omvang van de volgende componenten, voor zover van toepassing:
a. een kapitaalconserveringsbuffer, zijnde de minimaal vereiste omvang van de kapitaalbuffer;
b. een contracyclische kapitaalbuffer, in verband met risico’s die voortvloeien uit de kredietcyclus, als bedoeld in artikel 3:62a, tweede lid, onderdeel a, van de wet;
c. een systeemrelevantiebuffer, in verband met het risico dat de financiële onderneming vormt voor de stabiliteit van het financiële stelsel, als bedoeld in artikel 3:62a, tweede lid, onderdeel b, van de wet;
d. een systeemrisicobuffer, in verband met risico’s die voortvloeien uit niet-cyclische langetermijnsysteemrisico’s of niet-cyclische macroprudentiële langetermijnrisico’s, als bedoeld in artikel 3:62a, tweede lid, onderdeel c, van de wet.
2.
De omvang van de in het eerste lid bedoelde buffercomponenten wordt uitgedrukt in een percentage van het overeenkomstig artikel 92, derde lid, van de verordening kapitaalvereisten berekende totaal van risicoposten.
3.
Indien op een onderneming een systeemrelevantiebuffer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, of een systeemrisicobuffer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, van toepassing is, wordt de totale toepasselijke omvang van die buffercomponenten bepaald op de wijze, genoemd in artikel 131, veertiende tot en met zeventiende lid, van de richtlijn kapitaalvereisten.
4.
De ingevolge de artikelen 105a, 105b en 105d vereiste omvang van de in het eerste lid, onderdelen a, b en c, bedoelde componenten wordt gedurende de hierna genoemde perioden vermenigvuldigd met de daarbij vermelde percentages:
a. tot en met 31 december 2015: 0 procent;
b. voor de duur van het kalenderjaar 2016: 25 procent;
c. voor de duur van het kalenderjaar 2017: 50 procent;
d. voor de duur van het kalenderjaar 2018: 75 procent.