Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit prijsaanduiding goederen 1980

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2003.
Besluit van 3 april 1980, houdende toepassing van de Prijzenwet ten aanzien van het bekendmaken van prijzen, waartegen goederen worden aangeboden
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, en Onze Minister van Landbouw en Visserij van 7 december 1979, no. 679/1027 W.J.A., gehoord de Commissie Prijsbekendmaking, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ( Stb. 1950, K 22);
Gelet op artikel 2 a , eerste lid, onder a , van de Prijzenwet ( Stb. 1965, 646) en artikel IV van de wet van 10 januari 1974 ( Stb. 19), houdende wijziging van de Prijzenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 30 januari 1980, no. 18);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris en Onze voornoemde Minister van 1 april 1980, no. 680/258 W.J.A.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder prijs: de uiteindelijke prijs voor een eenheid van een goed of een gegeven hoeveelheid van een goed, met inbegrip van de omzetbelasting en alle overige belastingen.
1.
Een ieder, die in het kader van zijn handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit goederen aan particulieren te koop aanbiedt, is verplicht die goederen, dan wel de monsters, met gebruikmaking waarvan die goederen worden aangeboden, voor zover die goederen of die monsters ter plaatse aanwezig zijn, voorzien te doen zijn van een aanduiding van de prijs, waartegen die goederen worden aangeboden.
2.
De aanduiding van de prijs dient plaats te vinden op, in of nabij het goed of het monster, dan wel op de verpakking of op het voorwerp, waarin het zich bevindt. Ten aanzien van elke nabij een goed of een monster vermelde prijs moet duidelijk blijken op welk goed deze betrekking heeft.
3.
De aanduiding van de prijs dient:
a. bevattelijk te zijn,
b. in de munteenheid euro te zijn uitgedrukt,
c. voor zover dat voor een goed begrip van de prijs noodzakelijk is, een aanduiding van de verkoopeenheid te bevatten en
d. tenzij het goederen betreft als bedoeld in het vierde lid, van nabij, al dan niet na een oppervlakkig onderzoek, duidelijk zicht- en leesbaar te zijn.
4.
De aanduiding van de prijs dient, wat betreft goederen of monsters die in een besloten ruimte kennelijk zijn uitgestald om van buiten die ruimte te worden gezien, duidelijk zicht- en leesbaar te zijn van buiten die ruimte.
5.
Het eerste lid geldt niet met betrekking tot de goederen die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage I .
1.
Een ieder, die in het kader van zijn handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit goederen aan particulieren te koop aanbiedt, is verplicht die goederen, dan wel de monsters, met gebruikmaking waarvan die goederen worden aangeboden, voor zover die goederen of die monsters ter plaatse aanwezig zijn, tevens voorzien te doen zijn van een aanduiding van het door omrekening van de prijs, waartegen die goederen worden aangeboden, verkregen geldbedrag per een in het derde lid aangewezen standaardhoeveelheid.
2.
Met betrekking tot voorverpakte goederen, die bestaan uit een vast bestanddeel en een opgietvloeistof en waarvoor ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen of artikel 21, eerste lid, van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) een vermelding of aanduiding van het uitlekgewicht wordt gebezigd, dient de in het eerste lid bedoelde aanduiding van het geldbedrag per standaardhoeveelheid betrekking te hebben op het vaste bestanddeel.
3.
Als standaardhoeveelheden worden aangewezen:
a. in het geval de hoeveelheid van de betrokken goederen is aangegeven in volume, 1 liter of 1 kubieke meter;
b. in het geval de hoeveelheid van de betrokken goederen is aangegeven in gewicht, 1 ton, 1 kilogram of 100 gram;
c. in het geval de hoeveelheid van de betrokken goederen is aangegeven in lengte, 1 meter;
d. in het geval de hoeveelheid van de betrokken goederen is aangegeven in oppervlakte, 1 vierkante meter; en de decimale veelvouden of fracties van deze standaardhoeveelheden.
4.
De aanduiding van het geldbedrag per standaardhoeveelheid dient plaats te vinden op, in of nabij het goed of het monster, dan wel op de verpakking of op het voorwerp, waarin het zich bevindt. Ten aanzien van elk nabij een goed of een monster vermeld geldbedrag per standaardhoeveelheid moet duidelijk blijken op welk goed dit betrekking heeft. In de in het tweede lid bedoelde gevallen moet ten aanzien van elk vermeld geldbedrag per standaardhoeveelheid duidelijk blijken dat het betrekking heeft op het vaste bestanddeel van het betrokken goed.
5.
De aanduiding van het geldbedrag per standaardhoeveelheid dient:
a. bevattelijk te zijn,
b. in de munteenheid euro te zijn uitgedrukt en
c. van nabij, al dan niet na een oppervlakkig onderzoek, duidelijk zicht- en leesbaar te zijn.
6.
De betrokken standaardhoeveelheid dient te zijn uitgedrukt in de eenheid of de eenheden, waarin zij in het derde lid is aangewezen met dien verstande, dat de standaardhoeveelheid van 0,1 liter ook mag worden weergegeven als 1 deciliter, 10 centiliter of 100 milliliter.
7.
Het eerste lid geldt niet met betrekking tot de goederen, die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage I en de goederen die te koop worden aangeboden onder in de bij dit besluit behorende bijlage II bedoelde omstandigheden.
1.
Een ieder, die in het kader van zijn handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit in een reclame-uiting of in het kader van een koop op afstand goederen aan particulieren te koop aanbiedt met bekendmaking van de prijs, waartegen die goederen worden aangeboden, is verplicht in die reclame-uiting, onderscheidenlijk in het aanbod van de koop op afstand tevens het door omrekening van die prijs verkregen geldbedrag per een in het derde lid van artikel 2a aangewezen standaardhoeveelheid bekend te maken.
2.
Artikel 2a, tweede lid, vierde lid, derde volzin, vijfde lid, onder a en b, zesde lid en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing op het bekendmaken van de prijs per standaardhoeveelheid in de reclame-uiting, onderscheidenlijk het aanbod voor de koop op afstand.
3.
Ten aanzien van elk in dit artikel bedoeld bekendgemaakt geldbedrag per standaardhoeveelheid moet duidelijk blijken op welk goed dit betrekking heeft.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit prijsaanduiding goederen 1980.
Artikel 5
De wet van 10 januari 1974 ( Stb. 19), houdende wijziging van de Prijzenwet , treedt in werking op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende bijlage en nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 3 april 1980
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de vierentwintigste april 1980
De Minister van Justitie,