Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 24 december 1986, houdende premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 25 november 1986, DGVGZ/VTA/VZ/VV, nr. 36318, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 15, zesde lid, van de Ziekenfondswet;
Gehoord de Ziekenfondsraad (adviezen van 26 juni 1986, nr. SVV/VERZ/17 832 en 8 augustus 1986, nr. JA/16 386);
De Raad van State gehoord (advies van 19 december 1986, nr. W13.86.0627);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 december 1986, DGVGZ/VTA/VZ/VV, nr. 36852, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt ten aanzien van degene die bij of krachtens artikel 8a van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet wordt beschouwd, mede als uit te betalen arbeidsongeschiktheidsuitkering aangemerkt het bedrag waarmede de uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt beperkt in verband met samenloop met een uitkering ingevolge de artikelen 11 of  19 van de Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders dan wel de sociale wetgeving van een ander land.
Artikel 1a
Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt ten aanzien van degene die naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de sociale wetgeving van een ander land met toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de gemeenschap verplaatsen of een door Nederland met een of meer andere staten gesloten verdrag inzake sociale zekerheid een aanvullende uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, de som van de uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de sociale wetgeving van dat andere land als grondslag voor de berekening van de verschuldigde ziekenfondspremie aangemerkt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet premieheffing over uitkeringen ( Stb. 1986, 639) in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering pro rata-pensioenen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 24 december 1986
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1986
De Minister van Justitie,