Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van ziekenfondsverzekering bij of krachtens artikel 3 Zfw en verzekering als militair in werkelijke dienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 19 februari 2002, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, zesde lid, en 18, eerste lid, van de Ziekenfondswet (Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van ziekenfondsverzekering bij of krachtens artikel 3 Zfw en verzekering als militair in werkelijke dienst)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2001, kenmerk Z/F-2244097, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
Gelet op artikel 15, zesde lid, en 18, eerste lid, van de Ziekenfondswet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2002, No.W.13.010691/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 februari 2002, kenmerk Z/F-2255483, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Ten aanzien van degene die zowel bij of krachtens artikel 3 van de Ziekenfondswet is verzekerd als ingevolge artikel 90a, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, wordt op verzoek het werknemersdeel van de uit hoofde van artikel 15, eerste en tweede lid, en bij of krachtens artikel 18, eerste lid, van de Ziekenfondswet betaalde premie vergoed.
2.
De verzekerde, bedoeld in het eerste lid, dient binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de verzekering betrekking heeft, zijn verzoek in bij het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te wijzen ziekenfonds, onder overlegging van een kopie van het polisblad van de verzekering ingevolge artikel 90a, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, een jaaropgave van zijn bezoldiging als militair in werkelijke dienst en een jaaropgave van het loon, verdiend in een of meer dienstbetrekkingen van het betreffende kalenderjaar.
3.
Het ziekenfonds, bedoeld in het tweede lid, verrekent met de Algemene Kas op declaratiebasis de aan de in het eerste lid bedoelde verzekerde vergoede premie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2002.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van ziekenfondsverzekering bij of krachtens artikel 3 Zfw en verzekering als militair in werkelijke dienst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 februari 2002
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven zevende maart 2002
De Minister van Justitie,