Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ De bijscholingsverplichting
+ Rbtv
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
+ De scholingsactiviteiten
+ Verzoek tot toekennen PE-punten
Artikel 15
Artikel 16
+ Overzicht PE-punten
+ Vrijstelling PE
+ Slotbepalingen
+ Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PE

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
Besluit permanente educatie Wbtv
Gelet op artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv), de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv); artikel 10 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst), artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode) en de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);
Stelt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) het volgende Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) vast:
Artikel 1
Een tolk of vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) of is geplaatst op de Uitwijklijst heeft een bijscholingsverplichting. Dat betekent dat de tolk of vertaler zijn kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil moet houden en uitbreiden door middel van deskundigheidsbevorderende en relevante scholingsactiviteiten.
Artikel 2
Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv moet een tolk of vertaler aantonen dat hij of zij gedurende de vijf jaar vanaf de datum van inschrijving in het Rbtv de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij of zij minstens 80 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit (hierna: PE-punten), ongeacht in welk jaar binnen de periode van inschrijving de PE-punten zijn behaald.
Artikel 3
Van de in artikel 2 genoemde 80 PE-punten moeten minimaal 40 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).
Artikel 4
Indien in de periode van vijf jaar inschrijving meer dan 80 PE-punten zijn behaald, kan bij een verlenging van de inschrijving een overschot niet worden meegenomen naar een volgende periode van inschrijving.
Artikel 5
Bij een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst moet een tolk of vertaler aantonen dat hij of zij gedurende de drie jaar vanaf datum van plaatsing op de Uitwijklijst de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij of zij minstens 48 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, ongeacht in welk jaar binnen de periode van plaatsing de PE-punten zijn behaald.
Artikel 6
Van de in artikel 5 genoemde 48 PE-punten moeten minimaal 24 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).
Artikel 7
Een tolk of vertaler die vóór 1 januari 2010 op de Uitwijklijst is geplaatst, moet bij een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst aantonen dat hij of zij gedurende de drie jaar vanaf de datum van plaatsing op de Uitwijklijst de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij of zij minstens 32 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, ongeacht in welk jaar binnen de periode van plaatsing de PE-punten zijn behaald.
Artikel 8
Van de 32 PE-punten genoemd in artikel 7 moeten minimaal 16 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten, gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).
Artikel 9
Indien in de periode van drie jaar plaatsing overeenkomstig artikel 5 meer dan 48 PE-punten en overeenkomstig artikel 7 meer dan 32 PE-punten zijn behaald, kan bij verlenging van de plaatsing een overschot niet worden meegenomen naar een volgende periode van plaatsing.
Artikel 10
Wanneer een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst binnen de periode van plaatsing van drie jaar wordt ingeschreven in het Rbtv vervallen de PE-punten die hij of zij tijdens de periode van plaatsing op de Uitwijklijst heeft behaald.
Artikel 11
Scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1, zijn het volgen of verzorgen van onder andere een opleiding, cursus, workshop, seminar, congres, webinar, conferentie, studiedag of lezing, op het gebied van:
a) taal en cultuur;
b) terminologie en fraseologie;
c) vertaal- en tolktechnieken in brede zin;
d) domeinspecifieke kennis en achtergrondinformatie;
e) (technische) vertaalhulpmiddelen;
f) voor tolken of vertalers relevante ICT-toepassingen;
g) ondernemerschap: administratie, belastingen, verzekeringen, bedrijfsvoering, marketing en acquisitie;
h) kwaliteitsborging.
Artikel 12
Per uur (zestig minuten) dat aantoonbaar aan een scholingsactiviteit is besteed, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt één punt toegekend.
Artikel 13
De scholingsactiviteit moet worden verzorgd door een deskundige met praktijkervaring.
Artikel 14
Een tolk of vertaler die in het Rbtv is ingeschreven of op de Uitwijklijst is geplaatst kan een verzoek tot het toekennen van PE-punten indienen. In de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.
Artikel 15
Een aanbieder, dat wil zeggen de organisatie die de scholingsactiviteit aanbiedt, kan verzoeken een scholingsactiviteit die door hem of haar wordt aangeboden (of gaat worden aangeboden) als een activiteit waarvoor PE-punten worden toegekend, aan te wijzen (hierna: PE-activiteit). In de ‘procedurebeschrijving aanwijzen PE-activiteit’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.
Artikel 16
Een overzicht van de aangewezen PE-activiteiten, onder vermelding van het daaraan verbonden aantal PE-punten, wordt gepubliceerd op www.bureaubtv.nl.
Artikel 17
Ongeveer een half jaar voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt en tien weken voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt ontvangt de tolk of vertaler een overzicht van het aantal aan hem of haar toegekende PE-punten.
Artikel 18
Wanneer een tolk of vertaler niet in staat is om het vereiste aantal PE-punten te behalen kan hij of zij om vrijstelling van de bijscholingsverplichting vragen. In de ‘procedurebeschrijving vrijstelling PE’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.
Artikel 19
Het Besluit Permanente educatie Wbtv , zoals gepubliceerd op 9 juni 2010 (Strcrt. 9 juni 2010, 8674), wordt ingetrokken.
Artikel 20
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PE.
Artikel 21
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.
22 december 2011
De Raad voor Rechtsbijstand
directeur stelsel.