Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PDV bemonsterings-en keuringsprocedure diervoedersector 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 november 2007.
Besluit PDV bemonsterings-en keuringsprocedure diervoedersector 2003
De voorzitter van het Productschap Diervoeder heeft,
gelet op artikel 3, vijfde lid, van Verordening PDV controle diervoedersector 2003, gehoord het College van Deskundigen Diervoedersector, op 8 oktober 2003 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 17-10-2008]
Dit besluit neemt over de terminologie van Verordening PDV controle diervoedersector 2003 en verstaat voorts onder: artikel 6
verordening : Verordening PDV controle diervoedersector 2003;
controle-instantie : De controle-instanties die in van de verordening zijn aangewezen voor uitvoering van de controle;
inspecteurs : De inspecteurs van de controle-instantie;
analyselaboratorium : een in bijlage III aangewezen laboratorium voor onderzoek van monsters en contra-monsters.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 17-10-2008]
De controle bedoeld in artikel 2 van de verordening, vindt voor wat betreft de fysieke controle plaats overeenkomstig het bepaalde in dit besluit.
1.
De monstername door de controle-instantie geschiedt overeenkomstig het bepaalde in bijlage I. Van de monsterneming wordt mededeling gedaan aan de betrokkenen.
2.
De inspecteur draagt zorg voor verzegeling, etikettering en verzending dan wel terhandstelling van drie eindmonsters, die als volgt worden verdeeld:
a. één eindmonster aan het analyselaboratorium;
b. één eindmonster aan LabCo B.V. te Europoort of CCL Nutricontrol B.V. te Veghel voor opslag ten behoeve van een eventueel contra-onderzoek;
c. één eindmonster aan de betrokken ondernemer of diens vertegenwoordiger.
3.
De controle-instantie zendt, met inachtneming van het bepaalde in bijlage III, het in het tweede lid sub a bedoelde eindmonster naar het analyselaboratorium en geeft daarbij aan op welke kenmerken het monster onderzocht dient te worden.
4.
LabCo B.V. te Europoort of CCL Nutricontrol B.V. te Veghel draagt na ontvangst van het in het tweede lid sub b bedoelde monster zorg voor opslag gedurende een periode van 5 maanden.
1.
De monsteropslag bij en monsterbehandeling door het analyselaboratorium vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in bijlage II.
2.
Het analyselaboratorium verricht het analytisch onderzoek in het eindmonster met inachtneming van het gestelde in bijlage II en bijlage III, volgens de onderzoekmethode zoals vastgelegd in de PDV-bundel "Onderzoekmethoden diervoeders".
3.
Het resultaat van deze analyse dient door het analyselaboratorium te worden beoordeeld in het licht van de herhaalbaarheid, aangegeven in de betreffende analysemethode. Indien de norm voor herhaalbaarheid wordt overschreden, voert het analyselaboratorium een herhalingsonderzoek op het monster uit.
4.
Het resultaat van de analyse als bedoeld in het tweede of derde lid wordt door het analyselaboratorium gerapporteerd aan de controle-instantie.
5.
Indien de analyse is uitgevoerd met een screeningsmethode, beoordeelt de controle instantie of een bevestigingsonderzoek uitgevoerd dient te worden in het betreffende eindmonster.
1.
Indien het verschil tussen het analyseresultaat en het gedeclareerde dan wel minimaal/maximaal toegestane gehalte groter is dan de van toepassing zijnde tolerantie in bijlage IV, mag de controle-instantie het resultaat niet aan anderen dan de betreffende ondernemer mededelen, tenzij de analyse uitgevoerd is met een bevestigingsmethode.
2.
Van een verdenking van overtreding van de bepalingen van de verordeningen, genoemd in artikel 2 van de verordening, is pas dan sprake indien het analyseresultaat de van toepassing zijnde toleranties in bijlage IV overschrijdt en een bevestigingsonderzoek is uitgevoerd.
1.
Indien de betrokken ondernemer het niet met het analyseresultaat eens is, kan hij, uiterlijk 30 dagen na rapportage, schriftelijk bij de controle-instantie verzoeken, op kosten van ongelijk, het eindmonster, bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b, te onderzoeken.
2.
Het contramonsteronderzoek wordt als volgt uitgevoerd:
a. Het eindmonster als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b, wordt in opdracht van de controle-instantie door LabCo B.V. te Europoort of CCL Nutricontrol B.V. te Veghel gezonden naar een analyselaboratorium.
b. Het analyselaboratorium voor contra-onderzoek betreft een ander analyselaboratorium, dan het laboratorium dat het eerste onderzoek heeft uitgevoerd.
c. De te gebruiken analysemethode betreft een bevestigingsmethode.
d. De uitvoering van de analyse door het analyselaboratorium geschiedt met inachtneming van het gestelde in bijlage II.
e. Het resultaat van de analyse wordt door het analyselaboratorium gerapporteerd aan de controle-instantie.
3.
Het resultaat van het in het tweede lid bedoelde onderzoek wordt door de controle instantie beoordeeld in het licht van de reproduceerbaarheid, aangegeven bij de betreffende analysemethode in de PDV-bundel "Onderzoekmethoden diervoeder". Valt dit resultaat buiten de reproduceerbaarheid, dan wordt het analyseresultaat bedoeld in het eerste lid, verworpen.
4.
De betrokken ondernemer of diens vertegenwoordiger kan het eindmonster, bedoeld in artikel 3, tweede lid sub c, op eigen kosten bij een laboratorium naar keuze laten onderzoeken. De uitslag hiervan wordt door de controle-instantie op passende wijze bij de beoordeling, bedoeld in het derde lid, betrokken.
1.
Voor microbiologisch onderzoek is het bepaalde in artikel 3, eerste lid, artikel 4, derde en vijfde lid, artikel 5 en artikel 6, tweede lid sub c en d en derde lid niet van toepassing.
2.
Voor bemonstering, monsterbehandeling, analyse en keuring van diervoeders op microbiologische kenmerken is de procedure van bijlage V van toepassing.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 17-10-2008]
Voor controle op energiewaarde van diervoeders is de keuringsprocedure van bijlage VI van toepassing.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 17-10-2008]
De analyselaboratoria zijn gehouden zich jegens het productschap te verplichten tot inachtneming van het bepaalde in dit besluit. De secretaris kan daarbij nadere voorwaarden stellen.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 17-10-2008]
Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit PDV bemonsterings- en keuringsprocedure diervoedersector 2003".
Den Haag, 8 oktober 2003
voorzitter