Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PA commissie vlas en hennep 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 10 november 2011 tot vaststelling van regels met betrekking tot de Commissie Vlas en Hennep (Besluit PA commissie vlas en hennep 2011)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en op artikel 6 van de Verordening PA bevoegdheden 2008;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: artikel 2
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : het bestuur van het productschap;
c. commissie : de in bedoelde Commissie vlas en hennep.
1.
Teneinde de eigen identiteit van de vlas- en hennepsector in de besluitvorming van het Productschap Akkerbouw tot uitdrukking te laten komen, is er een Commissie vlas en hennep ingesteld.
2.
De commissie heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden vlas en hennep betreffende.
3.
De commissie heeft een zelfstandige beslissingsbevoegdheid om - binnen het beschikbare budget - uitgaven goed te keuren die vallen binnen de doelstelling van het Vlas en hennepfonds.
1.
Het bestuur neemt geen besluiten inzake aangelegenheden vlas en hennep betreffende, zonder de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.
2.
Indien het bestuur voornemens is een uitgebracht advies van de commissie niet te volgen, vindt eerst overleg plaats tussen het bestuur en de commissie alvorens te beslissen.
3.
Het bestuur stelt een verordening niet vast dan na de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.
1.
De commissie bestaat uit 15 leden.
2.
De leden van de commissie worden door het bestuur benoemd op voordracht van de hierna genoemde organisaties:
3.
De organisatie kunnen voor elk lid een plaatsvervangend lid voordragen die het lid bij afwezigheid kan vervangen.
4.
De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor de periode, welke gelijk loopt aan die van het bestuur van het productschap.
5.
De voorzitter van het productschap treedt op als voorzitter van de commissie.
6.
Het secretariaat wordt door het productschap vervuld.
7.
De commissie kan adviseurs benoemen.
1.
De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter van de commissie of ten minste twee leden dit wenselijk achten, doch in beginsel even vaak als het bestuur. Deze vergaderingen vinden plaats voor de vergaderingen van het bestuur. Van dit vergaderritme wordt slechts afgeweken, wanneer er geen aangelegenheden zijn, de vlas- en hennepsector betreffende, waarover het bestuur dient te worden geadviseerd.
2.
De secretaris van de commissie roept de commissie bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste een week. De bijeen roeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat.
3.
Na ontvangst van een verzoek tot vergadering, als bedoeld in het eerste lid, is de secretaris van de commissie verplicht binnen vier weken de commissie bijeen te roepen, tenzij in overeenstemming met degenen die om de vergadering hebben verzocht een latere datum wordt afgesproken.
Artikel 6
De Verordening PA vacatiegeld en reis- en verblijfkosten is van overeenkomstige toepassing op de leden van de commissie.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Het Besluit PA commissie vlas 2008 wordt ingetrokken
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PA commissie vlas en hennep 2011.
Den Haag, 10 november 2011
voorzitter
secretaris