Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PA commissie brood en banket 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 tot vaststelling van regels met betrekking tot de Commissie Brood en Banket (Besluit PA commissie brood en banket 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen en op artikel 5 van de Verordening PA bevoegdheden 2008;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: artikel 10 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen
a. productschap : Productschap Akkerbouw
b. bestuur : het bestuur van het productschap
c. commissie : de in bedoelde Commissie Brood en Banket
d. secretaris : de secretaris van het productschap die optreedt als secretaris van de commissie
Artikel 2
De commissie heeft tot taak:
a. het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden brood en banket betreffende;
b. het bestuur de door haar nodig geachte voordrachten te doen tot het maken van verordeningen en besluiten voorzover deze haar werkterrein betreffen;
c. het formuleren van, door het bestuur vast te stellen, (meerjaren)begrotingen inzake het benodigde budget voor de te financieren projecten, activiteiten en instellingen;
d. het nemen van besluiten over de besteding van het door het bestuur beschikbaar gesteld budget;
e. het ter hand nemen van de uitvoering van de genomen besluiten;
f. het houden van toezicht op de gefinancierde projecten, activiteiten en instellingen.
Artikel 3
Bij stemming in de commissie brengen de leden het volgende aantal stemmen uit:
leden   totaal aantal stemmen
3 NVB leden : 3 stemmen
3 NBOV leden : 3 stemmen
2 FNV leden : 4 stemmen
1 CNV lid : 2 stemmen
1.
Het bestuur neemt geen besluiten inzake aangelegenheden brood en banket betreffende, zonder de commissie in de gelegenheid te hebben gesteld van haar zienswijze te doen blijken.
2.
Indien het bestuur voornemens is een uitgebracht advies van de commissie niet te volgen, vindt eerst overleg plaats tussen het bestuur en de commissie alvorens te beslissen.
1.
De commissie kan adviseurs benoemen.
2.
De commissie kan werkgroepen instellen, die haar bijstaan in de werkzaamheden op specifieke terreinen.
1.
De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter van de commissie of ten minste twee leden dit wenselijk achten, doch in beginsel even vaak als het bestuur. Deze vergaderingen vinden plaats voor de vergaderingen van het bestuur. Van dit vergaderritme wordt slechts afgeweken, wanneer er geen aangelegenheden zijn, de brood en banketsector betreffende, waarover het bestuur dient te worden geadviseerd.
2.
De secretaris van de commissie roept de commissie bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste een week. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat.
3.
Na ontvangst van een verzoek tot vergadering, als bedoeld in het eerste lid, is de secretaris van de commissie verplicht binnen vier weken de commissie bijeen te roepen, tenzij in overeenstemming met degenen die om de vergadering hebben verzocht een latere datum wordt afgesproken.
Artikel 7
De Verordening PA vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2008 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de commissie.
Artikel 8
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PA commissie brood en banket 2008.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter
secretaris