Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit PA begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 tot vaststelling van regels met betrekking tot borgstelling bij bakkers (Besluit PA begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 7 van de Verordening PA bevoegdheden 2008;
Besluit:
Artikel 1
artikel 1, onder d van het Warenwetbesluit Meel en Brood 1998 artikel 2
a. productschap Productschap Akkerbouw;
b. Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten het bij wijzigingsbesluit van het Instellingsbesluit Akkerbouw (Stb. 2007, 548) opgeheven productschap van die naam;
c. aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als ondernemer, niet zijnde een franchisenemer, een bakkerij drijft of het voornemen heeft dit te gaan doen;
d. bakkerij een onderneming die de productie van bakkerijproducten en, in voorkomend geval, de verkoop van brood en banket als economische hoofdactiviteit heeft. De onderneming dient te vallen onder de werkingssfeer van de CAO Bakkersbedrijf. In uitzondering hierop wordt een bedrijf dat slechts brood, banket of beide via de doorverkoop afzet, niet tot de bakkerij gerekend. Voorts dient bij de productie geen gebruik te worden gemaakt van één of meerdere continu-ovens;
e. bakkerijproducten geheel of gedeeltelijk gebakken producten als gedefinieerd onder f en g;
f. banket gebak, toebereid met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof dan wel met vers of gesteriliseerd fruit, alsmede ander gebak, koekjes, ragoutwerk, consumptie-ijs of chocolade- of suikerwerkartikelen;
g. brood de eetwaar, bedoeld in , al dan niet aangevuld met andere ingrediënten, alsmede deze eetwaar in ongebakken of voorgebakken staat;
h. bank de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam c.q. iedere bij deze organisatie aangesloten bank;
i. Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds de commissie bedoeld in ;
j. franchisenemer een ondernemer die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met een franchisegever en overeenkomt een onderneming te exploiteren volgens een bepaalde verkoopformule;
1.
Er is een Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds welke bestaat uit tenminste vier leden, waarvan één lid een onafhankelijke positie heeft, twee leden afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf in de bakkerij en één lid wordt aangewezen door de bank. Dit laatste lid zal benoemd en ontslagen worden door de bank.
2.
Voorzitterschap en secretariaat van de begeleidingscommissie worden vervuld door functionarissen van het productschap.
Artikel 3
Het BakkersFinancieringsFonds heeft als doel borgstellingen te verstrekken voor de financiering van investeringen:
a. voor het bevorderen van de start/overname van bakkerijen, hieronder ook te verstaan overname na een samenwerking met de terugtredende partij die op overname is gericht;
b. die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, waarbij dankzij deze investeringen de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd;
c. die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit lokale wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening;
d. gericht op uitbreiding in de vorm van overname van een bestaande bakkerij of een verkooppunt van een bakkerij en die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bakkerij van aanvrager;
e. in de vorm van deelname van de bakkerij van aanvrager in een samenwerkingsverband met één of meerdere detaillisten in verse levensmiddelen, indien deze investeringen noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bakkerij van aanvrager.
In alle situaties dient te gelden dat de ondernemer over onvoldoende zekerheden beschikt om de investeringen met commerciële kredieten te kunnen financieren.
Artikel 4
Aanvragen tot borgstellingen kunnen slechts worden ingediend door aanvragers als bedoeld in artikel 1, onderdeel c.
1.
Onder de in artikel 8 genoemde voorwaarden en indien en voorzover het budgetplafond als bedoeld in artikel 6 niet is bereikt, komt de aanvrager in verband met de financiering van investeringen voor een in artikel 3 genoemd doel, in aanmerking voor een borgstelling. Het bedrag van de borgstelling is zodanig dat het bancair aansprakelijk vermogen (inclusief de borgstelling) een niveau van maximaal 25% van het balanstotaal bereikt. De borgstelling bedraagt nooit meer dan een bedrag van € 112.500,–. Het minimumbedrag van de borgstelling bedraagt € 25.000,–.
2.
De borgstelling loopt parallel aan een door de bank te verstrekken achtergesteld krediet voor hetzelfde bedrag en heeft een looptijd van maximaal 11 jaar.
Artikel 6
Per kalenderjaar is voor het aangaan van nieuwe borgstellingen een budget beschikbaar van € 0.
1.
Een aanvraag om een borgstelling in het kader van dit besluit moet schriftelijk worden ingediend, vergezeld van een kopie van de goedkeuring van de kredietaanvraag door de bank, bij het secretariaat van het Productschap Akkerbouw, postbus 29739, 2502 LS DEN HAAG.
2.
De aanvrager is verplicht alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van de aanvraag. Tevens dient de aanvrager medewerking te verlenen aan een namens de Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds in te stellen haalbaarheidsonderzoek en een toets naar de persoonlijkheidskenmerken van de aanvrager(s).
3.
Aanvragen in het kader van dit besluit worden behandeld in volgorde van ontvangst. Zodra het in artikel 6 bedoelde plafond voor het budget is bereikt, wordt de behandeling van aanvragen waarover nog geen besluit is genomen opgeschort en worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.
Artikel 8
Een aanvrager kan slechts voor een borgstelling inzake een aan hem verstrekt krediet in aanmerking komen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. een positief oordeel van de Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds over de ondernemersvaardigheden van de aanvrager en over de exploitatie van de onderneming;
b. de beoogde investeringen beantwoorden aan de doelstelling van dit besluit;
c. een positief oordeel over de investeringen in verband waarmee een beroep wordt gedaan op het borgstellingskrediet. Dit positieve oordeel dient te blijken uit een haalbaarheidsonderzoek dat is ingesteld door een door de Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds aangewezen extern deskundige;
d. goedkeuring van de kredietaanvraag door de bank waarbij is aangegeven dat een borgstelling op grond van dit besluit noodzakelijk is en het bedrag, met inachtneming van de maxima die in artikel 5 zijn genoemd;
e. uitsluitend voor de investeringen bedoeld in artikel 3, onderdeel a, laatste zinsdeel, geldt dat de aanvrager aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst aantoont dat de samenwerking gericht is op overname;
f. uitsluitend voor de investeringen bedoeld in artikel 3, onderdeel d en e, geldt dat de noodzaak voor de investeringen vanuit continuïteitsoogpunt moet blijken uit het in onderdeel c van dit artikel bedoelde haalbaarheidsonderzoek.
1.
De Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds geeft binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag tot borgstelling een bindend advies aan de secretaris van het Productschap Akkerbouw.
2.
Aan het in lid 1 bedoelde besluit kunnen nadere voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de belangen van de borg.
Artikel 10
De leden van de Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds, eventuele adviseurs en de functionarissen van het productschap die met de behandeling van een aanvraag zijn belast zijn bij de uitvoering van het besluit gehouden aan geheimhouding.
Artikel 11
De aanvrager aan wie een krediet is verstrekt waarvoor een borgstelling is verleend op grond van dit besluit, is verplicht het secretariaat van het productschap alle informatie te verstrekken die van belang is, of redelijkerwijs van belang kan zijn, met het oog op een mogelijk beroep op de borgstelling.
Artikel 12
In de volgende situaties kan de Begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds besluiten een eventuele nieuwe aanvraag van een aanvrager niet ontvankelijk te verklaren:
a. indien een aanvrager in het verleden nalatig is geweest in de naleving van de verplichting, genoemd in artikel 11;
b. indien in het verleden een borgstelling is verleend door de voormalige Stichting BakkersFinancieringsFonds te Gouda, het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten dan wel door het Productschap Akkerbouw die geheel of gedeeltelijk is ingeroepen.
Artikel 13
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PA begeleidingscommissie BakkersFinancieringsFonds 2008.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris