{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 29 juni 2011.
Besluit van 25 augustus 2003, houdende nieuwe regels betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juli 2002, nr. MJZ2002060834, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEG L 244) en artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2002, nr. WO8.02.0336/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 juli 2003, nr. MJZ 2003070049, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. ozonverordening: verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEG L 244);
b. gereguleerde stoffen: stoffen, genoemd in artikel 2 van de ozonverordening.
Artikel 2
Daar waar de ozonverordening een bevoegdheid toekent aan de bevoegde instantie van een lidstaat is Onze Minister bevoegd te handelen.
Artikel 3
Het is verboden:
a. te handelen in strijd met de verboden, gesteld bij artikel 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid in samenhang met het vierde lid, zesde lid, artikel 5, eerste lid, in samenhang met het tweede tot en met vijfde lid, artikel 8, artikel 9, eerste lid, artikel 11, artikel 14, eerste lid, in samenhang met de artikelen 8, 9 en 11, tweede en derde lid, en artikel 22, eerste lid, van de ozonverordening;
b. te handelen in strijd met de voorschriften gesteld bij artikel 3, derde lid, artikel 4, derde en vijfde lid, artikel 12, derde lid, artikel 16, eerste tot en met vierde lid, en artikel 19, eerste, derde en vierde lid en lid 4 bis, van de ozonverordening;
c. te handelen in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een vergunning, verleend krachtens artikel 6, eerste lid, of artikel 12, eerste en vierde lid, van de ozonverordening;
d. te handelen in strijd met de toestemming, verleend krachtens artikel 13 van de ozonverordening;
e. methylbromide te produceren.
1.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ter uitvoering van artikel 16, vijfde lid, eerste volzin, van de ozonverordening.
2.
Degene die een inrichting drijft draagt er zorg voor dat de gegevens over de hoeveelheden gebruikte gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 16, zesde lid, van de ozonverordening, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels worden geregistreerd en worden toegezonden aan Onze Minister.
1.
Het is verboden gereguleerde stoffen bedrijfsmatig toe te passen of voorhanden te hebben in apparatuur, indien die apparatuur onvoldoende lekdicht is.
2.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ter uitvoering van artikel 17, eerste lid, eerste volzin, derde en vierde lid, van de ozonverordening.
1.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de examinering en diplomering van personen die werkzaamheden aan apparatuur als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de ozonverordening verrichten.
2.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de certificering van bedrijven die werkzaamheden aan apparatuur als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de ozonverordening verrichten.
3.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de aanwijzing van instellingen die met de examinering en diplomering van personen, bedoeld in het eerste lid, of met de certificering van bedrijven, bedoeld in het tweede lid, zijn belast.
Artikel 7
Het is verboden in strijd te handelen met de krachtens de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, en 6 te stellen regels.
Artikel 8
Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de artikelen 1 tot en met 6 van de Inzamelingsregeling CFK en halonen op artikel 4, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, van dit besluit.
Artikel 9
[Wijzigt het Transactiebesluit milieudelicten.]
Artikel 11
[Wijzigt het Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998.]
Artikel 12
[Wijzigt het Besluit PAK-houdende coatings en producten Wms 2003.]
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ozonlaagafbrekende stoffen milieubeheer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 augustus 2003
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de zestiende september 2003
De Minister van Justitie,